Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ:Νέο θλιβερό ρεκόρ, πάνω από 2.200 νεκροί σε ένα 24ωρο

Έπει­τα από δύο ημέ­ρες που δια­πι­στω­νό­ταν πτω­τι­κή τάση, οι ΗΠΑ κατέ­γρα­ψαν χθες Τρί­τη νέο θλι­βε­ρό ρεκόρ, με πάνω από 2.200 επι­πλέ­ον θανά­τους εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του νέου κορο­νοϊ­ού μέσα σε 24 ώρες, τον πιο βαρύ απο­λο­γι­σμό που έχει κατα­γρα­φεί μέχρι σήμε­ρα σε οποια­δή­πο­τε χώρα του κόσμου, δεί­χνουν τα δεδο­μέ­να που συγκε­ντρώ­νει το πανε­πι­στή­μιο Τζονς Χόπκινς.

Ενώ ο αριθ­μός των θυμά­των της ασθέ­νειας COVID-19 είχε υπο­χω­ρή­σει περί τους 1.500 τόσο την Κυρια­κή, όσο και τη Δευ­τέ­ρα, χθες Τρί­τη στις ΗΠΑ δια­πι­στώ­θη­καν 2.228 νέοι θάνα­τοι ως τις 20:30 (τοπι­κή ώρα· 03:30 σήμε­ρα ώρα Ελλά­δας), σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του πανε­πι­στη­μί­ου, που ανα­νε­ώ­νο­νται συνε­χώς. Ο αριθ­μός των θυμά­των της παν­δη­μί­ας του SARS-CoV‑2 έφθα­σε έτσι τα 25.757 στη χώρα.

Το προη­γού­με­νο ρεκόρ θανά­των μέσα σε ένα 24ωρο (2.108) είχε κατα­γρα­φεί την Παρα­σκευή στις ΗΠΑ.

Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο, οι ΗΠΑ έγι­ναν η χώρα του κόσμου που θρη­νεί τα περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα εξαι­τί­ας της παν­δη­μί­ας του κορο­νοϊ­ού, με τον απο­λο­γι­σμό να γίνε­ται βαρύ­τε­ρος από αυτούς στην Ιτα­λία (πάνω από 21.000 νεκροί), στην Ισπα­νία (πάνω από 18.000) και στη Γαλ­λία (πάνω από 17.500), κρά­τη πάντως με πολύ μικρό­τε­ρους πληθυσμούς.

Από τα τέλη Μαρ­τί­ου, οι ΗΠΑ είναι επί­σης η χώρα του κόσμου με τον μεγα­λύ­τε­ρο αριθ­μό επι­βε­βαιω­μέ­νων κρου­σμά­των. Τη Δευ­τέ­ρα ξεπε­ρά­στη­κε το όριο των 600.000 δια­γνω­σμέ­νων μολύν­σε­ων από τον SARS-CoV‑2. Έχουν γίνει περί­που 3 εκα­τομ­μύ­ρια δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις στη χώρα.

Επί­κε­ντρο της επι­δη­μί­ας στην αμε­ρι­κα­νι­κή επι­κρά­τεια συνε­χί­ζει να είναι η Νέα Υόρ­κη, όπου πάντως μοιά­ζουν να επα­λη­θεύ­ο­νται οι εκτι­μή­σεις περί επι­βρά­δυν­σης της εξά­πλω­σης: οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία σημειώ­νουν πτώση.

Για «αχτί­δες φωτός» μίλη­σε χθες στην καθη­με­ρι­νή συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χω­ρεί μαζί με το κλι­μά­κιο που σύστη­σε για την αντι­με­τώ­πι­ση της κρί­σης ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ.

Η πρό­βλε­ψη για τον αριθ­μό των νεκρών στις ΗΠΑ, κατά το μοντέ­λο στο οποίο γίνο­νται ανα­φο­ρές συχνό­τε­ρα (του Institute for Health Metrics and Evaluation, ή IHME) και το οποίο λαμ­βά­νει υπό­ψη τον τρό­πο με τον οποίο εξε­λί­χθη­κε η κατά­στα­ση στην Κίνα και στην Ευρώ­πη, είναι πως θα ανέλ­θουν γύρω στους 70.000 σε αυτό το πρώ­το κύμα της πανδημίας.

Η πόλη της Νέας Υόρκης πρόσθεσε 3.778 «πιθανούς» θανάτους εξαιτίας της ασθένειας COVID-19 στον επίσημο απολογισμό

Η πόλη της Νέας Υόρ­κης ανα­κοί­νω­σε χθες ότι πρό­σθε­σε 3.778 θανά­τους που «πιθα­νόν» οφεί­λο­νταν στην ασθέ­νεια COVID-19, που προ­κα­λεί ο νέος κορο­νο­ϊ­ός, στον επί­ση­μο απο­λο­γι­σμό των θυμά­των στην οικο­νο­μι­κή πρω­τεύ­ου­σα των ΗΠΑ, ο οποί­ος αυξή­θη­κε έτσι στους 10.367 νεκρούς.

Οι «πιθα­νοί» θάνα­τοι λόγω της COVID-19 αφο­ρούν ανθρώ­πους που ουδέ­πο­τε δια­γνώ­στη­κε πως μολύν­θη­καν από τον SARS-CoV‑2, αλλά στα πιστο­ποι­η­τι­κά θανά­του τους ανα­φέ­ρε­ται ως αιτία «η COVID-19 ή παρό­μοια» ασθέ­νεια, κατά τον ορι­σμό των υγειο­νο­μι­κών αρχών της Νέας Υόρκης.

Ο νέος απο­λο­γι­σμός σημαί­νει πως περί­που ένας κάτοι­κος στους χίλιους έχει πεθά­νει αφό­του η παν­δη­μία άρχι­σε να πλήτ­τει την πόλη.

Με αυτούς τους 10.367 θανά­τους, η Νέα Υόρ­κη θρη­νεί πλέ­ον περισ­σό­τε­ρα θύμα­τα εξαι­τί­ας της COVID-19 από τις πιο πολ­λές χώρες του κόσμου, εξαι­ρου­μέ­νων μόνον της Ιτα­λί­ας, της Ισπα­νί­ας, της Γαλ­λί­ας και του Ηνω­μέ­νου Βασιλείου.

Την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, ο δήμαρ­χος της Νέας Υόρ­κης, ο Μπιλ ντε Μπλέι­ζιο, παρα­δέ­χθη­κε ότι ο επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός είναι υπο­τι­μη­μέ­νος, με δεδο­μέ­νο το εύρος της πανδημίας.

Το χάσμα οφεί­λε­ται, εξή­γη­σε, στο γεγο­νός ότι πολ­λοί από τους ανθρώ­πους που πεθαί­νουν στα σπί­τια τους δεν συμπε­ρι­λαμ­βά­νο­νται στον επί­ση­μο κατά­λο­γο των θυμά­των, παρό­τι το πιθα­νό­τε­ρο είναι πως είχαν πράγ­μα­τι μολυνθεί.

Τα νεό­τε­ρα δεδο­μέ­να πάντως ωθούν τις αρχές της πόλης να μιλούν για στα­δια­κή εξο­μά­λυν­ση της καμπύ­λης της επι­δη­μί­ας, καθώς οι εισα­γω­γές στα νοσο­κο­μεία μειώνονται.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο