Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Έκρηξη στις πωλήσεις και παραγωγή όπλων σε μία 20ετία

Ρεκόρ πωλή­σε­ων κάνουν οι οπλο­βιο­μή­χα­νοι τα τελευ­ταία 20 χρό­νια στις ΗΠΑ, σύμ­φω­να και με την τελευ­ταία έκθε­ση του ομο­σπον­δια­κού υπουρ­γεί­ου Δικαιοσύνης.

Οι υπο­τι­θέ­με­νες προ­σπά­θειες για περιο­ρι­σμό της οπλο­κα­το­χής και της «οπλο­κουλ­τού­ρας» στις ΗΠΑ, που προ­κα­λεί κάθε χρό­νο εκα­το­ντά­δες θύμα­τα, όχι μόνο δεν απο­δί­δουν καρ­πούς, αλλά φαί­νε­ται πως ρίχνουν «νερό στο μύλο» των βιο­μη­χα­νι­κών συμ­φε­ρό­ντων που έχουν συν­δε­θεί με μπίζ­νες δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων σε βάρος του αμε­ρι­κα­νι­κού λαού.

Από το 2000 έως το 2020 οι ΗΠΑ παρή­γα­γαν πάνω από 139 εκατ. πυρο­βό­λα όπλα που προ­ο­ρί­ζο­νταν για το λια­νι­κό εμπό­ριο. Από αυτά, τα 11,3 εκατ. φτιά­χτη­καν το 2020. Παράλ­λη­λα έγι­ναν και εισα­γω­γές 71 εκατ. πυρο­βό­λων (εκ των οποί­ων δόθη­καν για εξα­γω­γές μόλις 7,5 εκατ.). Η τάση αυτή γιγά­ντω­σε τις βιο­μη­χα­νί­ες όπλων, που από 2.222 που ήταν το 2000 έφθα­σαν το 2020 να ανέρ­χο­νται… σε 16.963.

Με γεω­με­τρι­κή πρό­ο­δο αυξή­θη­κε και η παρα­γω­γή πυρο­βό­λων για «εμπο­ρι­κή χρή­ση»: Από 3,9 εκατ. το 2000 έφθα­σε τα 11,3 εκατ. το 2020.

Αύξη­ση παρα­τη­ρεί­ται επί­σης στα όπλα — «φάντα­σμα», τα οποία κανείς μπο­ρεί να τα κατα­σκευά­σει στο σπί­τι του με κόστος μερι­κές εκα­το­ντά­δες δολά­ρια, είτε εξα­σφα­λί­ζο­ντας εξαρ­τή­μα­τα μέσω του δια­δι­κτύ­ου, είτε δημιουρ­γώ­ντας τα με εκτυ­πω­τή 3D. Τα όπλα — «φαντά­σμα­τα» δεν έχουν σει­ρια­κό αριθ­μό, ενώ οι κάτο­χοί τους δεν είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να έχουν άδεια οπλο­φο­ρί­ας, λευ­κό ποι­νι­κό μητρώο ή να υπο­βάλ­λο­νται σε ψυχια­τρι­κό έλεγ­χο. Σύμ­φω­να με την έκθε­ση, το 2021 η αστυ­νο­μία εντό­πι­σε 19.344 όπλα «φαντά­σμα­τα» ένα­ντι 1.758 το 2016.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο