Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ένας νεκρός, πέντε τραυματίες από πυρά σε εκκλησία στην Καλιφόρνια

Ένας άνθρω­πος έχα­σε τη ζωή του και άλλοι πέντε τραυ­μα­τί­στη­καν, οι τέσ­σε­ρις πολύ σοβα­ρά, ο πέμ­πτος ελα­φρά, από πυρά ενό­πλου μέσα σε εκκλη­σία στην Καλι­φόρ­νια χθες Κυρια­κή, ανα­κοί­νω­σε η αστυ­νο­μία της κομη­τεί­ας Όραντζ, την επο­μέ­νη της σφα­γής δέκα ανθρώ­πων από νεα­ρό ρατσι­στή σε σού­περ μάρ­κετ στην πόλη Μπά­φα­λο της Νέας Υόρκης.

Ενο­ρί­τες παρα­κά­θο­νταν σε γεύ­μα έπει­τα από πρω­ι­νή λει­τουρ­γία όταν ο ένο­πλος εισέ­βα­λε κι άρχι­σε να πυρο­βο­λεί, σύμ­φω­να με τις αρχές.

Ορι­σμέ­νοι από τους πιστούς κατά­φε­ραν να τον στα­μα­τή­σουν, τον «έδε­σαν με ηλε­κτρι­κό καλώ­διο και του απέ­σπα­σαν του­λά­χι­στον δύο όπλα» προ­τού φθά­σουν επι­τό­που βοη­θοί του σερί­φη, δήλω­σε ο υπαρ­χη­γός της αστυ­νο­μί­ας της κομη­τεί­ας Όραντζ, ο Τζεφ Χάλοκ, κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

«Αυτή η ομά­δα πιστών έδει­ξε (…) εξαι­ρε­τι­κό ηρω­ι­σμό και γεν­ναιό­τη­τα», συνέ­χι­σε ο κ. Χάλοκ, «αναμ­φί­βο­λα απέ­τρε­ψε περισ­σό­τε­ρους τραυ­μα­τι­σμούς και θανάτους».

Η αστυ­νο­μία διε­νερ­γεί έρευ­να για τα κίνη­τρα του δρά­στη, συνέ­χι­σε, διευ­κρι­νί­ζο­ντας πως ο ύπο­πτος που συνε­λή­φθη, ασια­τι­κής κατα­γω­γής, περί­που εξή­ντα ετών, δεν έχει τραυματιστεί.

Αντι­θέ­τως, «τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι τραυ­μα­τί­στη­καν πολύ σοβα­ρά», διευ­κρί­νι­σε το γρα­φείο του σερί­φη μέσω Twitter, ενώ ένα από τα θύμα­τα «πέθα­νε επιτόπου».

Το τηλε­φω­νι­κό κέντρο της άμε­σης δρά­σης έλα­βε κλή­ση χθες στις 13:26 (τοπι­κή ώρα· στις 23:26 ώρα Ελλά­δας) από την πρε­σβυ­τε­ρια­νή εκκλη­σία Τζε­νί­βα, σύμ­φω­να με τις αρχές.

«Θέσα­με υπό κρά­τη­ση ύπο­πτο και κατα­σχέ­σα­με όπλο που πιθα­νόν χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε» στην επί­θε­ση, ανέ­φε­ρε νωρί­τε­ρα το γρα­φείο του σερί­φη της κομη­τεί­ας Όραντζ μέσω Twitter.

Η αστυ­νο­μία προ­σπα­θεί να ρίξει φως στο νέο mass shooting – επί­θε­ση με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων που έχει του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρα θύμα­τα, στην ορο­λο­γία των αμε­ρι­κα­νι­κών αρχών –, το δεύ­τε­ρο του σαβ­βα­το­κύ­ρια­κου, παίρ­νο­ντας κατα­θέ­σεις από 30 ως 40 ανθρώ­πους που βρί­σκο­νταν μέσα στην εκκλησία.

Η επί­θε­ση στην εκκλη­σία, η οποία σύμ­φω­να με το γρα­φείο του σερί­φη βρί­σκε­ται στην πόλη Λαγκού­να Γουντς, 70 χιλιό­με­τρα νοτιο­δυ­τι­κά του Λος Άντζε­λες, δια­πρά­χθη­κε την επο­μέ­νη της σφα­γής 10 ανθρώ­πων από βαριά οπλι­σμέ­νο νεα­ρό ρατσι­στή σε κατά­στη­μα στο Μπά­φα­λο, στην πολι­τεία της Νέας Υόρκης.

Ψιθύ­ρι­ζε όταν μιλάς για αγά­πη, της Βασι­λι­κής Ελευ­θε­ριά­δου – Γαλάνη

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο