Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ-Αγρια καταστολή: Η αστυνομία χτύπησε στο «ψαχνό» τους φοιτητές του UCLA με πλαστικές σφαίρες!

Το πραγ­μα­τι­κό πρό­σω­πο του αστι­κού κρά­τους και στις ΗΠΑ απο­κα­λύ­πτει για μία ακό­μη φορά η επί­θε­ση πάνο­πλων αστυ­νο­μι­κών στην κατα­σκή­νω­ση αλλη­λεγ­γύ­ης στην Παλαι­στί­νη που έχουν στή­σει οι φοι­τη­τές του πανε­πι­στη­μί­ου του Λος Άντζε­λες UCLA.

Όπως φαί­νε­ται, η «δημο­κρα­τι­κή» και «προ­ο­δευ­τι­κή» κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν «δεν φεί­δε­ται» τρό­πων και μέσων για να εφαρ­μό­ζει την ωμή και απρο­κά­λυ­πτη κατα­στο­λή. Οι Δημο­κρα­τι­κοί των ΗΠΑ κατα­στέλ­λουν άγρια κάθε φωνή που δια­μαρ­τύ­ρε­ται για την σφα­γή στη Γάζα και ο Τράμπ «αγαλ­λιά­ζει», όπως δήλω­σε, και όλοι μαζί εκφρά­ζουν με κάθε τρό­πο τη στή­ρι­ξη τους στους ισραη­λι­νούς μακελάρηδες.

Βίντεο από μεγά­λα τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα μετέ­δω­σαν εικό­νες με τις αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις να πυρο­βο­λούν εν ψυχρώ κατά των φοι­τη­τών με πλα­στι­κές σφαίρες.

Θεω­ρη­τι­κά, οι πλα­στι­κές σφαί­ρες χρη­σι­μο­ποιού­νται για να προ­κα­λέ­σουν πόνο και να ακι­νη­το­ποι­ή­σουν τον ύπο­πτο όμως στην πρά­ξη, μπο­ρούν να προ­κα­λέ­σουν σοβα­ρά τραύ­μα­τα, κατάγ­μα­τα, διά­σει­ση ως και τύφλω­ση ανθρώ­πων που βρί­σκουν στο πρόσωπο.

Μετά την έφο­δο πολ­λοί δια­δη­λω­τές εγκα­τέ­λει­ψαν το χώρο, ωστό­σο δεν είναι λίγοι αυτοί που παρα­μέ­νουν στο σημείο. Επί­σης ανα­φέ­ρε­ται σε δημο­σιεύ­μα­τα πως πολ­λοί φοι­τη­τές έχουν μετα­φερ­θεί σε άλλο σημείο του Πανε­πι­στη­μί­ου και θα συνε­χί­σουν την κινη­το­ποί­η­ση κατά του πολέ­μου του Ισρα­ήλ και τη σφα­γή στη Λωρί­δα της Γάζας. «Ο κόσμος θα επι­στρέ­ψει, αυτό δεν είναι το τέλος, Ελεύ­θε­ρη Παλαι­στί­νη», είναι το μήνυ­μα που έστει­λε ένας από τους φοι­τη­τές, καθώς νεα­ροί συλ­λη­φθέ­ντες μετα­φέ­ρο­νταν κατά δεκά­δες σε οχή­μα­τα της αστυνομίας.

Πολιορκία και εισβολή

Από το βρά­δυ της Τετάρ­της, η κατά­στα­ση θύμι­ζε πολιορ­κία με πάνο­πλους αστυ­νο­μι­κούς να στρα­το­πε­δεύ­ουν εκτός του πανε­πι­στη­μί­ου και να ανα­μέ­νουν την τελι­κή εντο­λή για έφο­δο. Οι φοι­τη­τές από την πλευ­ρά τους έστη­σαν οδο­φράγ­μα­τα και περί­με­ναν την εισβο­λή. Όταν δόθη­κε το σήμα για την επι­χεί­ρη­ση ξεκί­νη­σε και ο «πόλε­μος». Εκρή­ξεις, κραυ­γές και πυρο­βο­λι­σμοί αντη­χού­σαν, ενώ οι φοι­τη­τές προ­σπα­θού­σαν να αντι­στα­θούν με ομπρέ­λες και αυτο­σχέ­διες ασπίδες.

Όταν έσπα­σαν οι πρώ­τες γραμ­μές «έπε­σαν», οι αστυ­νο­μι­κοί ξεκί­νη­σαν τις μαζι­κές συλ­λή­ψεις, ξηλώ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να τα οδο­φράγ­μα­τα και τις σκη­νές που είχαν στή­σει φοι­τη­τές. Ακο­λού­θη­σε χάος, καθώς οι φοι­τη­τές δια­πί­στω­σαν πως τα οδο­φράγ­μα­τα είχαν σπά­σει και οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις είχαν εισβά­λει εντός του campus από διά­φο­ρες μεριές. Από τα μεγά­φω­να δίνο­νταν συνε­χώς οδη­γί­ες, ενώ φωνές και συν­θή­μα­τα ακού­γο­νταν από κάθε γωνιά.

Την ίδια στιγ­μή ένα πλή­θος φιλο­πα­λαι­στί­νιων δια­δη­λω­τών, που βρί­σκο­νταν έξω από το Πανε­πι­στή­μιο, χλεύ­α­ζε και απο­δο­κί­μα­ζε τους αστυ­νο­μι­κούς, ενώ ανά­με­σα στους συγκε­ντρω­μέ­νους κυμά­τι­ζαν πολ­λές παλαι­στι­νια­κές σημαίες.

Στον αντί­πο­δα, στο πλευ­ρό των αστυ­νο­μι­κών δυνά­με­ων βρί­σκο­νταν μια μικρό­τε­ρη ομά­δα εβραί­ων και φιλοϊσ­ραη­λι­νών δια­δη­λω­τών, οι οποί­οι λίγο πριν την εισβο­λή της αστυ­νο­μί­ας, κυμα­τί­ζο­ντας ισραη­λι­νές σημαί­ες, προ­έ­τρε­παν την αστυ­νο­μία σε διά­λυ­ση του καταυλισμού.

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο