Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Άλλοι πεινούν κι άλλοι θησαυρίζουν

Στις ΗΠΑ οι άνερ­γοι μετρώ­νται σε εκα­τομ­μύ­ρια και οι μεγι­στά­νες μετρούν δισε­κα­τομ­μύ­ρια στην πανδημία.

Κατά 434 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια αύξη­σαν στα θησαυ­ρο­φυ­λά­κιά τους μόλις 600 Αμε­ρι­κα­νοί μεγι­στά­νες μέσα σε δύο μήνες όταν μόνο για τον Μάρ­τη οι άνερ­γοι έφτα­σαν τα 38,6 εκατομμύρια.

Δεν ήμα­σταν και δεν είμα­στε όλοι μαζί στην κρί­ση, ούτε την υγειο­νο­μι­κή, ούτε την οικο­νο­μι­κή. Ούτε στην Ελλά­δα, ούτε στην Αμε­ρι­κή… που­θε­νά. Τα στοι­χεία που δημο­σί­ευ­σε το περιο­δι­κό «Forbes» είναι μια ακό­μα απόδειξη.

Το διά­στη­μα μετα­ξύ 18ης Μάρ­τη και 19ης Μάη, οι 600 Αμε­ρι­κα­νοί μεγι­στά­νες είδαν τις περιου­σί­ες τους να αυξά­νο­νται κατά 434 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια, μια αύξη­ση ύψους 15% σε διά­στη­μα δύο μηνών, έγρα­ψε το περιο­δι­κό. Από την παν­δη­μία βγαί­νουν κερ­δι­σμέ­να τα μονο­πώ­λια των δια­δι­κτυα­κών αγο­ρών και των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης. Το διά­στη­μα μετα­ξύ Μάρ­τη και Μάη, η περιου­σία του Τζεφ Μπέ­ζος της «Amazon» αυξή­θη­κε κατά 30% και πλέ­ον και εκεί­νη του Μαρκ Ζάκερ­μπεργκ, του «Facebook», άνω του 46% και πάει λέγοντας…

Ο ένας κόσμος είναι αυτός που ζει στα σύν­νε­φα των δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων και ο άλλος είναι εκεί­νος της ανα­σφά­λειας και της ανερ­γί­ας που επι­βιώ­νει κατά γης παλεύ­ο­ντας με τη φτώ­χεια και την ανέ­χεια. Που μεγα­λώ­νει παι­διά με επι­δό­μα­τα. Κάθε εβδο­μά­δα οι αιτή­σεις για επί­δο­μα ανερ­γί­ας είναι σχε­δόν 2,5 εκα­τομ­μύ­ρια. Από τις 21 Μάρ­τη έφτα­σαν περί­που τα 38,6 εκατομμύρια.

Τα 434 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια που κέρ­δι­σαν σε δύο μήνες οι μεγι­στά­νες αντι­στοι­χούν σε ένα ποσό της τάξης των 11.000 δολα­ρί­ων για κάθε άνερ­γο των 38,6 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πων που δεν έχουν δου­λειά. Εξορ­γι­στι­κό! Ακό­μα περισ­σό­τε­ρο εξορ­γι­στι­κό είναι πως οι μεγι­στά­νες όχι μόνο δεν ξέρουν τι έχουν αλλά απο­θη­σαυ­ρί­ζουν πλού­το που δεν παράγουν.

Πηγή: 902 gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο