Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Αναθεωρήθηκε προς το χειρότερο η πρόβλεψη για τη θνητότητα της COVID-19

Ανα­θε­ω­ρή­θη­κε επί τα χεί­ρω ένα μοντέ­λο για την πρό­βλε­ψη της θνη­τό­τη­τας της COVID-19 — της ασθέ­νειας που προ­κα­λεί ο νέος κορο­νο­ϊ­ός — στις ΗΠΑ, με τους ερευ­νη­τές που το καταρ­τί­ζουν να ανα­κοι­νώ­νουν πως ανα­μέ­νουν πλέ­ον 147.000 θανά­τους Αμε­ρι­κα­νών ως τις αρχές Αυγού­στου, ή 10.000 περισ­σό­τε­ρους από ό,τι μέχρι τώρα, εξαι­τί­ας της χαλά­ρω­σης των περιο­ρι­στι­κών μέτρων.

Η πρό­βλε­ψη του Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) του πανε­πι­στη­μί­ου της Ουά­σινγ­κτον ανα­θε­ω­ρή­θη­κε εξαι­τί­ας μετα­βο­λών που κατα­γρά­φο­νται ως προς τις δια­γνω­στι­κές εξε­τά­σεις, τη μεγα­λύ­τε­ρη ελευ­θε­ρία της κίνη­σης των πολι­τών και τη χαλά­ρω­ση των πολι­τι­κών κοι­νω­νι­κής απο­στα­σιο­ποί­η­σης, εξή­γη­σαν οι ερευνητές.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο