Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Απαγόρευση κομμουνιστών θέλει ο Τραμπ

Σε νέο αντι­κομ­μου­νι­στι­κό παρα­λή­ρη­μα προ­χώ­ρη­σε χτες ο τέως Πρό­ε­δρος των ΗΠΑ και εκ νέου υπο­ψή­φιος για το χρί­σμα των Ρεπου­μπλι­κά­νων στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024, Ντ. Τραμπ, λέγο­ντας ότι θα ενερ­γο­ποι­ή­σει νόμο περί μετα­νά­στευ­σης και ιθα­γέ­νειας προ­κει­μέ­νου να απα­γο­ρεύ­σει την είσο­δο στις ΗΠΑ «κομ­μου­νι­στών, μαρ­ξι­στών και σοσια­λι­στών». Δεν απέ­κλει­σε δε να πάρει μέτρα κατά κομ­μου­νι­στών και σοσια­λι­στών που γεν­νή­θη­καν και ζουν στις ΗΠΑ.

«Οσοι έρχο­νται εδώ για να απο­λαύ­σουν τη χώρα μας, πρέ­πει και να την αγα­πούν. Θα κρα­τή­σου­με μακριά από την Αμε­ρι­κή ξένους κομ­μου­νι­στές που μισούν τους Χρι­στια­νούς, επί­σης μαρ­ξι­στές και σοσια­λι­στές», είπε σε προ­ε­κλο­γι­κή συγκέ­ντρω­ση το περα­σμέ­νο Σάβ­βα­το, σύμ­φω­να με ρεπορ­τάζ του «Αssociated Ρress».

Είπε ακό­μα ότι θα πρέ­πει να θεσπι­στεί «νέος νόμος για κομ­μου­νι­στές και μαρ­ξι­στές που μεγά­λω­σαν στην Αμερική».

Πέρα από τον αντι­κομ­μου­νι­σμό, που απο­τε­λεί πάγιο συστα­τι­κό στοι­χείο της κυρί­αρ­χης ιδε­ο­λο­γί­ας στις ΗΠΑ και τρο­φο­δο­τεί­ται από όλο το αστι­κό πολι­τι­κό σύστη­μα, ο Τραμπ και οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι, στο πλαί­σιο της προ­σπά­θειας χάρα­ξης κάλ­πι­κων δια­χω­ρι­στι­κών γραμ­μών, κατά και­ρούς καταγ­γέλ­λουν ως «κομ­μου­νι­στές» και «σοσια­λι­στές» …τους Δημο­κρα­τι­κούς και την κυβέρ­νη­ση Μπάιντεν!

Κατά την προ­ε­δρία του ο Τραμπ είχε θεσπί­σει και απα­γό­ρευ­ση εισό­δου στις ΗΠΑ για εκα­τομ­μύ­ρια μου­σουλ­μά­νους από χώρες τις οποί­ες ο ίδιος συσχέ­τι­σε με την τρομοκρατία.

Είναι επί­σης χαρα­κτη­ρι­στι­κό ότι η τωρι­νή πρό­τα­ση Τραμπ πατά­ει σε παλιό νόμο της ομο­σπον­δια­κής Υπη­ρε­σί­ας Μετα­νά­στευ­σης και Ιθα­γέ­νειας (γνω­στής ως Τομέα 212), ο οποί­ος τυπι­κά μέχρι σήμε­ρα απα­γο­ρεύ­ει τη χορή­γη­ση άδειας παρα­μο­νής και εργα­σί­ας (της λεγό­με­νης «πρά­σι­νης βίζας») σε μέλη οποιου­δή­πο­τε Κομ­μου­νι­στι­κού Κόμ­μα­τος ή τη χορή­γη­ση υπηκοότητας.

Ο νόμος στη­ρί­ζε­ται σε κανο­νι­σμό του 1918 για την πάτα­ξη «εξω­τε­ρι­κών απει­λών από την αναρ­χία και τον κομμουνισμό»…

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο