Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Αποφυλακίζεται έπειτα από 20 χρόνια η Άνα Μπέλεν Μόντες

Έπει­τα από 20 χρό­νια φυλά­κι­σης, η Άνα Μπέ­λεν Μόντες αφέ­θη­κε ελεύ­θε­ρη από τις αρχές των Ηνω­μέ­νων Πολιτειών.

Η Μόντες εργά­ζο­νταν ως ανα­λύ­τρια στην Υπη­ρε­σία Πλη­ρο­φο­ριών Άμυ­νας (DIA) και είχε κατα­δι­κα­στεί για συνω­μο­σία για τη διά­πρα­ξη κατα­σκο­πεί­ας υπέρ της κου­βα­νι­κής κυβέρνησης.

Η 65χρονη σήμε­ρα Μόντες θα παρα­μεί­νει υπό επι­τή­ρη­ση για πέντε χρό­νια μετά την απε­λευ­θέ­ρω­σή της. Θα της απα­γο­ρευ­τεί επί­σης να εργά­ζε­ται για την κυβέρ­νη­ση ή να έρχε­ται σε επα­φή με ξένους πρά­κτο­ρες χωρίς άδεια.

Η Άννα Μπε­λέν, με κατα­γω­γή από το Που­έρ­το Ρίκο, συνε­λή­φθη τον Σεπτέμ­βρη του 2001 και κατα­δι­κά­στη­κε σε 25 χρό­νια φυλά­κι­ση, έχο­ντας ομο­λο­γή­σει την ενο­χή της για διά­πρα­ξη κατασκοπείας.

Αυτό που την δια­φο­ρο­ποιού­σε από άλλους κατα­σκό­πους ήταν το γεγο­νός ότι βασι­κό κίνη­τρο της Μόντες ήταν η ιδε­ο­λο­γία και όχι το προ­σω­πι­κό όφελος.

Είναι χαρα­κτη­ρι­στι­κά τα όσα δήλω­νε κατά την απο­λο­γία της ενώ­πιον του δικα­στη­ρί­ου η πρώ­ην αξιω­μα­τού­χος της DIA: «Θεω­ρώ ότι η πολι­τι­κή της κυβέρ­νη­σής μας απέ­να­ντι στην Κού­βα είναι σκλη­ρή και άδι­κη, βαθύ­τα­τα εχθρι­κή και θεώ­ρη­σα τον εαυ­τό μου ηθι­κά υπο­χρε­ω­μέ­νο να βοη­θή­σω το νησί να προ­στα­τευ­τεί από τις προ­σπά­θειές μας για επι­βο­λή σε αυτό των αξιών μας και του πολι­τι­κού μας συστήματος».

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο