Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Απόφαση για άρση του εμπάργκο πώλησης όπλων στην Κύπρο

Την πρό­θε­ση της Ουά­σιγ­κτον να εντεί­νει την παρου­σία της στην περιο­χή της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου εν μέσω των συνο­λι­κό­τε­ρων διερ­γα­σιών για το μοί­ρα­σμα της ενερ­γεια­κής πίτας και στο φόντο της αντι­πα­ρά­θε­σης με την Ρωσία και την Κίνα, σημα­το­δο­τεί η από­φα­ση για την πλή­ρη άρση του εμπάρ­γκο της πώλη­σης όπλων που είχε επι­βλη­θεί ενα­ντί­ον της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας το 1987.

Με την από­φα­ση αυτή ανοί­γει ο δρό­μος για την μεγα­λύ­τε­ρη συσ­σώ­ρευ­ση οπλι­κών συστη­μά­των στην Κύπρο, καθώς πλέ­ον δεν θα υπάρ­χουν περιο­ρι­σμοί στην πώλη­ση αμε­ρι­κα­νι­κών όπλων και οπλι­κών συστη­μά­των, ενώ ταυ­τό­χρο­να δένει την κυπρια­κή δημο­κρα­τία στο ιμπε­ρια­λι­στι­κό άρμα των ΗΠΑ και του ΝΑΤΟ, καθώς ένας από τους όρους για την άρση του εμπάρ­γκο είναι το κλεί­σι­μο των κυπρια­κών λιμα­νιών σε ρωσι­κά πολε­μι­κά πλοία.

Συγκε­κρι­μέ­να, η άρση του εμπάρ­γκο θα συνε­χί­σει να ανα­νε­ώ­νε­ται σε ετή­σια βάση, καθώς ο νόμος «East Med Act» του 2019 και ο Νόμος για το Αμυ­ντι­κό Προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό (NDAA) για το έτος 2020 προ­βλέ­πουν ότι ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος πρέ­πει να πιστο­ποιεί στις αρμό­διες επι­τρο­πές του Κογκρέ­σου ότι η Κυπρια­κή Δημο­κρα­τία συνε­χί­ζει να συνερ­γά­ζε­ται με τη κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ σε μια σει­ρά από κρί­σι­μους τομείς.

Ειδι­κό­τε­ρα, προ­βλέ­πε­ται ότι το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ πρέ­πει να ελέγ­χει κάθε χρό­νο ότι η κυπρια­κή κυβέρνηση:

– Συνερ­γά­ζε­ται για την εφαρ­μο­γή μεταρ­ρυθ­μί­σε­ων πάνω στους κανο­νι­σμούς για την κατα­πο­λέ­μη­ση της νομι­μο­ποί­η­σης εσό­δων από παρά­νο­μες δρα­στη­ριό­τη­τες και τη χρη­μα­το­οι­κο­νο­μι­κή ρυθ­μι­στι­κή εποπτεία.

– Συνε­χί­ζει να λαμ­βά­νει τα απα­ραί­τη­τα μέτρα για την απα­γό­ρευ­ση πρό­σβα­σης στα λιμά­νια ρωσι­κών πολε­μι­κών πλοί­ων για ανε­φο­δια­σμό και εξυπηρέτηση.

Πηγή: 902.gr

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο