Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ασφαλή για τις εγκύους τα εμβόλια Moderna και Pfizer/BioNTech

Τα εγκε­κρι­μέ­να mRNA εμβό­λια κατά του κορω­νοϊ­ού (Pfizer/BioNTech και Moderna) «είναι ασφα­λή και απο­τε­λε­σμα­τι­κά» για τις εγκύ­ους, σύμ­φω­να με τα Κέντρα Ελέγ­χου και Πρό­λη­ψης Νόσων των ΗΠΑ (CDC).

Είναι η πρώ­τη φορά που το CDC τάσ­σε­ται, με τόσο κατη­γο­ρη­μα­τι­κό τρό­πο, υπέρ του εμβο­λια­σμού των εγκύ­ων, κάτι που ήδη έχει κάνει το Αμε­ρι­κα­νι­κό Κολ­λέ­γιο Μαιευ­τή­ρων και Γυναι­κο­λό­γων. Μέχρι στιγ­μής, στις ΗΠΑ, παρά τις καθη­συ­χα­στι­κές δια­πι­στώ­σεις, έχει εμβο­λια­στεί με του­λά­χι­στον μία δόση μόνο το 23% των εγκύ­ων 20 έως 49 ετών, ποσο­στό που το CDC θέλει να αυξήσει.

Δεν υπάρ­χουν στοι­χεία ότι τα εμβό­λια αυξά­νουν τον κίν­δυ­νο απο­βο­λής ή ότι επη­ρε­ά­ζουν τη γονι­μό­τη­τα μίας γυναί­κας, γι’ αυτό τo CDC συνι­στά τον εμβο­λια­σμό των εγκύ­ων, με δεδο­μέ­νο μάλι­στα ότι — σύμ­φω­να με μία νέα αμε­ρι­κα­νι­κή μελέ­τη- η Covid-19 αυξά­νει τον κίν­δυ­νο πρό­ω­ρου τοκε­τού και δυνη­τι­κά επι­κίν­δυ­νων επι­πλο­κών, όπως η προ­ε­κλαμ­ψία. Τα στοι­χεία του CDC από σχε­δόν 2.500 εμβο­λια­σμέ­νες έγκυ­ες δεί­χνουν ότι τα εμβό­λια στη διάρ­κεια της εγκυ­μο­σύ­νης μειώ­νουν τον κίν­δυ­νο λοί­μω­ξης της εγκύ­ου από κορο­νο­ϊό και επι­πλέ­ον δημιουρ­γούν αντι­σώ­μα­τα που μπο­ρούν να προ­στα­τεύ­σουν ακό­μη και το μωρό.

«Το CDC ενθαρ­ρύ­νει όλες τις έγκυ­ες ή όσες σκέ­φτο­νται να μεί­νουν έγκυ­ες, καθώς και εκεί­νες που θηλά­ζουν, να εμβο­λια­στούν για να προ­στα­τεύ­σουν τον εαυ­τό τους από την Covid-19», ανέ­φε­ρε η διευ­θύ­ντρια του CDC, δρ Ροσέλ Γουα­λέν­σκι, σύμ­φω­να με τους «Τάιμς της Νέας Υόρ­κης», προ­σθέ­το­ντας ότι «ποτέ δεν ήταν πιο επεί­γον να αυξη­θούν οι εμβο­λια­σμοί, καθώς είμα­στε αντι­μέ­τω­ποι με την άκρως μετα­δο­τι­κή παραλ­λα­γή Δέλ­τα και βλέ­που­με σοβα­ρές νοσή­σεις μετα­ξύ των ανεμ­βο­λί­α­στων εγκύων».

Παράλ­λη­λα, μία μεγά­λη έρευ­να σε σχε­δόν 870.000 γυναί­κες (από τις οποί­ες περί­που το 2% είχαν δια­γνω­στεί θετι­κές για Covid-19), που δημο­σιεύ­θη­κε στο αμε­ρι­κα­νι­κό ιατρι­κό περιο­δι­κό «JAMA Network Open» από ερευ­νη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου της Καλι­φόρ­νια-Ιρβάιν, δεί­χνει ότι η μόλυν­ση με τον κορω­νο­ϊό κατά την κύη­ση αυξά­νει κατά περί­που 40% την πιθα­νό­τη­τα πρό­ω­ρου τοκε­τού, ενώ επί­σης οι έγκυ­ες φαί­νε­ται να έχουν διπλά­σιο κίν­δυ­νο για βαριά Covid-19. Η νόσος αυξά­νει σημα­ντι­κά τον κίν­δυ­νο εισα­γω­γής σε ΜΕΘ μίας γυναί­κας που γεν­νά­ει, δια­σω­λή­νω­σής της και θανά­του της κατά τον τοκε­τό, αν και η πιθα­νό­τη­τα να συμ­βεί κάτι τέτοιο παρα­μέ­νει χαμηλή.

Το CDC καλεί τις έγκυ­ες να εμβο­λια­στούν και με τις δύο δόσεις. Εξάλ­λου, σύμ­φω­να με το Κέντρο, οι έγκυ­ες δεν ανα­φέ­ρουν περισ­σό­τε­ρες ή δια­φο­ρε­τι­κές ‑γενι­κά είναι ήπιες και σύντο­μες- παρε­νέρ­γειες από ό,τι ο γενι­κός πληθυσμός.

ΑΠΕ-ΜΠΕ

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο