Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Αυτοκτόνησε στη φυλακή ο δισεκατομμυριούχος παιδεραστής Τζέφρι Έπσταϊν

Ο πολυ­ε­κα­τομ­μυ­ριού­χος αμε­ρι­κα­νός χρη­μα­τι­στής Τζέ­φρι Έπσταϊν αυτο­κτό­νη­σε στη φυλα­κή της Νέας Υόρ­κης όπου περί­με­νε τη δίκη του για σεξουα­λι­κές επι­θέ­σεις σε ανή­λι­κες, μετέ­δω­σαν σήμε­ρα αμε­ρι­κα­νι­κά μέσα ενημέρωσης.

Σύμ­φω­να με τους New York Times, που επι­κα­λού­νται αξιω­μα­τού­χους οι οποί­οι ζήτη­σαν να μην κατο­νο­μα­σθούν, ο ηλι­κί­ας 66 ετών Έπσταϊν απαγ­χο­νί­σθη­κε μέσα στο κελί του και το άψυ­χο σώμα του βρέ­θη­κε σήμε­ρα το πρωί γύρω στις 07:30 (τοπι­κή ώρα, 14:30 ώρα Ελλάδας).

Ο Έπσταϊν, ο οποί­ος είχε συλ­λη­φθεί στις 6 Ιου­λί­ου, είχε δήλω­σει αθώ­ος στην κατη­γο­ρία ότι στη διάρ­κεια πολ­λών ετών είχε οργα­νώ­σει ένα δίκτυο απο­τε­λού­με­νο από δεκά­δες νεα­ρά κορί­τσια, μερι­κά μαθή­τριες, με τα οποία δια­τη­ρού­σε σεξουα­λι­κές σχέ­σεις στις πολυά­ριθ­μες ιδιο­κτη­σί­ες του.

Στις 8 Ιου­λί­ου είχαν απαγ­γελ­θεί σε βάρος του κατη­γο­ρί­ες για σεξουα­λι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση ανη­λί­κων καθώς και για σύστα­ση συμ­μο­ρί­ας για την σεξουα­λι­κή εκμε­τάλ­λευ­ση ανη­λί­κων και κιν­δύ­νευε να του επι­βλη­θεί ποι­νή κάθειρ­ξης 45 ετών. Η δίκη του επρό­κει­το να αρχί­σει το νωρί­τε­ρο τον Ιού­νιο 2020.

Η περιου­σία του χρη­μα­τι­στή υπο­λο­γί­ζε­ται σε περισ­σό­τε­ρα από 500 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια. Στις 18 Ιου­λί­ου είχε απορ­ρι­φθεί αίτη­μα του να απε­λευ­θε­ρω­θεί με εγγύηση.

Τον περα­σμέ­νο μήνα ο Έπσταϊν είχε βρε­θεί αναί­σθη­τος στο κελί του με τραύ­μα­τα στον αυχέ­να, ανέ­φε­ραν μέσα ενη­μέ­ρω­σης επι­κα­λού­με­να ανώ­νυ­μες πηγές. Είχε θεω­ρη­θεί τότε πιθα­νό πως είχε απο­πει­ρα­θεί να αυτοκτονήσει.

Το κέντρο στο οποίο κρα­τού­νταν, το Metropolitan Correctional Center, θεω­ρεί­ται ένα από τα ασφα­λέ­στε­ρα σωφρο­νι­στι­κά ιδρύ­μα­τα των ΗΠΑ.

Το FBI ξεκί­νη­σε έρευ­να για την «προ­φα­νή αυτο­κτο­νία» του Τζέ­φρι Έπσταϊν

To FBI ξεκί­νη­σε έρευ­να, αφού ο χρη­μα­τι­στής Τζέ­φρι Έπσταϊν βρέ­θη­κε νεκρός σήμε­ρα το πρωί στο κελί του σε ομο­σπον­δια­κή φυλα­κή του Μαν­χά­ταν, όπου «προ­φα­νώς αυτο­κτό­νη­σε», έγι­νε γνω­στό από τις ομο­σπον­δια­κές σωφρο­νι­στι­κές αρχές.

Το «άψυ­χο σώμα» του 66χρονου χρη­μα­τι­στή, που κατη­γο­ρεί­το για σεξουα­λι­κές επι­θέ­σεις ενα­ντί­ον ανη­λί­κων, εντο­πί­στη­κε γύρω στις 0630 τοπι­κή ώρα, έγι­νε γνω­στό από τη διοί­κη­ση των φυλακών.

«Το προ­σω­πι­κό προ­σπά­θη­σε αμέ­σως να τον επα­να­φέ­ρει στη ζωή» προ­τού δια­κο­μι­στεί στο νοσο­κο­μείο όπου επι­βε­βαιώ­θη­κε ο θάνα­τός του.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο