Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Βίντεο καταγράφει οπαδούς του Τραμπ να μιμούνται τη δολοφονία του Φλόιντ!

Μια πρω­το­φα­νή αθλιό­τη­τα ακρο­δε­ξιών οπα­δών του αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ κατέ­γρα­ψε κάμε­ρα στο Νιού Τζέρ­σι των ΗΠΑ.

Κατά τη διάρ­κεια δια­δή­λω­σης για τη δολο­φο­νία του Τζορτζ Φλόιντ στην πόλη Φράν­κιν­βιλ, δύο άντρες θέλη­σαν να προ­κα­λέ­σουν τους συγκε­ντρω­μέ­νους φτά­νο­ντας στο έσχα­το σημείο παλιαν­θρω­πιάς. Επι­χεί­ρη­σαν να κοροϊ­δέ­ψουν τη δολο­φο­νία του Φλόιντ, μιμού­με­νοι την σκη­νή του φόνου!

Ο ένας εκ των δύο, πεσμέ­νος στο έδα­φος, παρί­στα­νε τον αδι­κο­χα­μέ­νο Φλόιντ και ο δεύ­τε­ρος βρί­σκο­νταν από πάνω του, μιμού­με­νος τον λευ­κό αστυ­νο­μι­κό που του πατού­σε το λαι­μό. Ταυ­τό­χρο­να οι δύο άντρες εκτό­ξευαν ύβρεις και απει­λές κατά των διαδηλωτών.

Στο βίντεο που τρά­βη­ξε δια­δη­λω­τής, πίσω από τους δύο άντρες που είχαν στη­θεί στην άκρη του δρό­μου δια­κρί­νο­νται απλω­μέ­νες μια σημαία των ΗΠΑ και μια της προ­ε­κλο­γι­κής καμπά­νιας του Τραμπ.

Σύμ­φω­να με το δίκτυο ABC, το ένα εκ των δύο ατό­μων που πρω­τα­γω­νί­στη­σαν στην εμε­τι­κή σκη­νή εργά­ζε­ται στην Σοφρω­νι­στι­κή Υπη­ρε­σία της Πολι­τεί­ας του Νιού Τζέρσι.

Μετά τη δημο­σιο­ποί­η­ση του βίντεο αμφό­τε­ροι τέθη­καν σε δια­θε­σι­μό­τη­τα από τις δου­λειές τους, ενώ βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη πει­θαρ­χι­κός έλεγχος.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο