Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Για διαφθορά κατηγορείται ο δήθεν «φιλέλληνας» γερουσιαστής Μενέντεζ

Ο Αμε­ρι­κα­νός γερου­σια­στής Μπομπ Μενέ­ντεζ, επι­κε­φα­λής της σημαί­νου­σας Επι­τρο­πής Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων, διώ­κε­ται για δια­φθο­ρά, η δεύ­τε­ρη φορά που αντι­με­τω­πί­ζει κατη­γο­ρί­ες ο Δημο­κρα­τι­κός γερου­σια­στής σε λιγό­τε­ρο από δέκα χρό­νια, όπως ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η εισαγ­γε­λία της Νέας Υόρκης.

Η σύζυ­γός του, Ναντίν Μενέ­ντεζ, διώ­κε­ται επίσης.

Οι λεπτο­μέ­ρειες του κατη­γο­ρη­τη­ρί­ου θα ανα­κοι­νω­θούν σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου αργό­τε­ρα σήμερα.

Ο κου­βα­νι­κής κατα­γω­γής Ρόμπερτ Μενέ­ντεζ, που γεν­νή­θη­κε πριν από 69 χρό­νια στη Νέα Υόρ­κη, είναι βετε­ρά­νος της πολι­τι­κής στην Ουά­σινγ­κτον. Εκλεγ­μέ­νος με τους Δημο­κρα­τι­κούς εκπρο­σω­πώ­ντας το Νιου Τζέρ­σι στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων από το 1993 έως το 2006 και στη συνέ­χεια στη Γερου­σία, είναι μία από τις φωνές με τη μεγα­λύ­τε­ρη επιρ­ροή στα διπλω­μα­τι­κά θέμα­τα στην αμε­ρι­κα­νι­κή πρωτεύουσα.

Δεν είναι η πρώ­τη φορά που ο γερου­σια­στής βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πος με την ομο­σπον­δια­κή δικαιοσύνη.

Γεγο­νός σπά­νιο για έναν γερου­σια­στή, είχε τεθεί υπό εξέ­τα­ση για δια­φθο­ρά το 2015 όμως η δίκη του έφθα­σε σχε­δόν στο τέλος και ακυ­ρώ­θη­κε το 2017 ελλεί­ψει ομό­φω­νης ετυ­μη­γο­ρί­ας των ενόρκων.

Το υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης –επί προ­ε­δρί­ας του Ρεπου­μπλι­κα­νού Ντό­ναλντ Τραμπ– είχε ζητή­σει από δικα­στή να παύ­σει κάθε δίω­ξη για δια­φθο­ρά σε βάρος του Ρόμπερτ Μενέντεζ.

Είχε κατη­γο­ρη­θεί πως χρη­σι­μο­ποί­η­σε το αξί­ω­μά του προ­κει­μέ­νου να προ­στα­τεύ­σει τα συμ­φέ­ρο­ντα ενός πλού­σιου φίλου του οφθαλ­μιά­τρου, επι­χει­ρη­μα­τία και χορη­γού της Φλό­ρι­ντα, του Σάλο­μον Μέλ­γκεν, με αντάλ­λαγ­μα δώρα και προ­ε­κλο­γι­κές χορηγίες.

Για «συκοφαντία» κάνει λόγο ο ίδιος

Ο Ρόμπερτ Μενέ­ντεζ απορ­ρί­πτει τις κατη­γο­ρί­ες και υπο­στη­ρί­ζει ότι «για χρό­νια παρα­σκη­νια­κές δυνά­μεις προ­σπα­θούν επα­νει­λημ­μέ­νως να φιμώ­σουν τη φωνή μου και να σκά­ψουν τον πολι­τι­κό τάφο μου. Εδώ και ένα χρό­νο βρί­σκε­ται σε εξέ­λι­ξη μία εκστρα­τεία συκο­φα­ντι­κής δυσφή­μι­σης ενα­ντί­ον μου. Αυτοί που βρί­σκο­νται πίσω από αυτή την εκστρα­τεία απλά δεν μπο­ρούν να δεχθούν ότι ένας Λατι­νο­α­με­ρι­κα­νός πρώ­της γενιάς με ταπει­νή κατα­γω­γή θα μπο­ρού­σε να γίνει γερου­σια­στής και να υπη­ρε­τεί τη χώρα με εντι­μό­τη­τα. Ακό­μη χει­ρό­τε­ρα, με βλέ­πουν ως εμπό­διο στους ευρύ­τε­ρους πολι­τι­κούς στό­χους τους. Με έχουν κατη­γο­ρή­σει ψευ­δώς στο παρελ­θόν. Έχω στα­θεί εγώ ακλό­νη­τος απέ­να­ντι σε δικτά­το­ρες από όλο τον κόσμο, στο Ιράν, την Κού­βα, την Τουρ­κία και αλλού. Παρα­μέ­νω προ­ση­λω­μέ­νος στη συνέ­χι­ση αυτής της σημα­ντι­κής δου­λειάς. Καλώ τους φίλους μου και τους υπο­στη­ρι­κτές μου και την κοι­νό­τη­τα που μας στη­ρί­ζει γενι­κό­τε­ρα, να αφυ­πνι­στεί. Ας θυμη­θούν ότι και τις άλλες φορές εισαγ­γε­λείς έκα­ναν λάθος. Είμαι βέβαιος ότι αυτό το θέμα θα λυθεί επιτυχώς».

che vivlio

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο