Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ για το χάρτη Μπαχτσελί: Βρείτε τα

«Νερό στον μύλο» των τουρ­κι­κών προ­κλή­σε­ων εξα­κο­λου­θούν να ρίχνουν οι ΗΠΑ, επι­μέ­νο­ντας να ανα­φέ­ρουν τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της Άγκυ­ρας ως διμε­ρείς «δια­φο­ρές» και καλώ­ντας τις δύο χώρες να τα βρουν με διά­λο­γο και συνεργασία.

Σε αυτό το πνεύ­μα κινή­θη­κε εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ, κλη­θείς να σχο­λιά­σει τη φωτο­γρά­φι­ση του Ντε­βλέτ Μπα­χτσε­λί, κυβερ­νη­τι­κού εταί­ρου του Ταγίπ Ερντο­γάν, με χάρ­τη που απει­κο­νί­ζει πολ­λά νησιά του Αιγαί­ου αλλά και την Κρή­τη ως τουρ­κι­κά εδάφη.

Απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση των Ελλή­νων αντα­πο­κρι­τών για το εάν η Ουά­σιγ­κτον ανη­συ­χεί για την εμπέ­δω­ση ενός εθνι­κι­στι­κού και ανα­θε­ω­ρη­τι­κού κλί­μα­τος στη γει­το­νι­κή χώρα, ο εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ δήλω­σε μεν πως «η θέση μας σε αυτό το θέμα είναι ξεκά­θα­ρη, η κυριαρ­χία και η εδα­φι­κή ακε­ραιό­τη­τα της Ελλά­δας δεν αμφι­σβη­τού­νται», ωστό­σο στη συνέ­χεια επα­νέ­λα­βε την πάγια θέση της Ουά­σιγ­κτον, η οποία καλεί τους δύο ΝΑΤΟι­κούς συμ­μά­χους να εργα­στούν για την επί­λυ­ση των δια­φο­ρών τους.

Όπως σημεί­ω­σε χαρα­κτη­ρι­στι­κά, «συνε­χί­ζου­με να ενθαρ­ρύ­νου­με τους συμ­μά­χους μας στο ΝΑΤΟ, την Ελλά­δα και την Τουρ­κία, να συνερ­γα­στούν για τη δια­τή­ρη­ση της ειρή­νης και της ασφά­λειας στην περιο­χή και για την επί­λυ­ση των δια­φο­ρών με διπλω­μα­τι­κό τρό­πο. Προ­τρέ­που­με τους συμ­μά­χους μας να απο­φύ­γουν τη ρητο­ρι­κή και τις ενέρ­γειες που θα μπο­ρού­σαν να αυξή­σουν περαι­τέ­ρω την ένταση».

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο