Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί από τη φονική χιονοθύελλα — Εγκλωβισμένοι οδηγοί — Ιγκουάνα πέφτουν παγωμένα από τα δέντρα

Μια φονι­κή χιο­νο­θύ­ελ­λα σάρω­σε σήμε­ρα το Μπά­φα­λο της Νέας Υόρ­κης, παγι­δεύ­ο­ντας ανθρώ­πους στα αυτο­κί­νη­τά τους και προ­κα­λώ­ντας δια­κο­πές στην ηλεκτροδότηση.

Από το κύμα της κακο­και­ρί­ας που πλήτ­τει μεγά­λο μέρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών έχουν χάσει τη ζωή τους μέχρι στιγ­μής 28 άνθρω­ποι, σύμ­φω­να με την κατα­μέ­τρη­ση του δικτύ­ου NBC News. Το CNN έκα­νε λόγο για 26 νεκρούς.

Ο αξιω­μα­τού­χος της κομη­τεί­ας Ίρι της Νέας Υόρ­κης Μαρκ Πόλον­καρζ είπε ότι ο αριθ­μός των νεκρών από τη θύελ­λα στην περιο­χή του Μπά­φα­λο ανέρ­χε­ται πλέ­ον στους επτά. Το χιό­νι σήμε­ρα σε αυτήν την περιο­χή της δυτι­κής Νέας Υόρ­κης έφτα­σε σε ύψος το 1,2 μέτρο. Το πρωί είχαν βρε­θεί τέσ­σε­ρις νεκροί, κάποιοι μέσα σε αυτο­κί­νη­τα και άλλοι πάνω σε σωρούς από χιό­νι στην άκρη του δρό­μου. Υπάρ­χει ο κίν­δυ­νος ο αριθ­μός των θυμά­των να αυξηθεί.

«Αυτά δεν είναι τα Χρι­στού­γεν­να που ελπί­ζα­με ή περι­μέ­να­με, αλλά προ­σπα­θή­στε να τα χαρεί­τε όσο γίνε­ται σήμε­ρα. Τα βαθύ­τα­τα συλ­λυ­πη­τή­ριά μου στις οικο­γέ­νειες που έχα­σαν αγα­πη­μέ­νους τους», έγρα­ψε στο Twitter.

Η κυβερ­νή­τρια της Νέας Υόρ­κης Κάθι Χόκουλ είπε σε δημο­σιο­γρά­φος ότι είναι σε επα­φή με τον Λευ­κό Οίκο και ότι η κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν θα αντα­πο­κρι­θεί στο αίτη­μα της Πολι­τεί­ας να την κηρύ­ξει σε κατά­στα­ση κατα­στρο­φής. «Θα περά­σει στην ιστο­ρία ως η κατα­στρο­φι­κό­τε­ρη καται­γί­δα στο Μπά­φα­λο. Είναι ιστο­ρι­κών δια­στά­σε­ων και ακό­μη είμα­στε στα μισά», είπε η Χόκουλ.

Η ισχυ­ρή χει­με­ρι­νή καται­γί­δα που έφε­ρε πολι­κές θερ­μο­κρα­σί­ες από τις Βόρειες Μεγά­λες Κοι­λά­δες μέχρι τα σύνο­ρα με το Μεξι­κό, κινεί­ται σήμε­ρα προς τα ανα­το­λι­κά, αφού άφη­σε εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα και έγι­νε αφορ­μή να ακυ­ρω­θούν χιλιά­δες πτή­σεις εν μέσω της εορ­τα­στι­κής περιόδου.

Νωρίς το πρωί σήμε­ρα περισ­σό­τε­ρα από 200.000 σπί­τια και επι­χει­ρή­σεις ήταν χωρίς ρεύ­μα στην Ανα­το­λι­κή Ακτή, το Τέξας και την Πολι­τεία Ουά­σινγ­κτον – αριθ­μός εντυ­πω­σια­κά μικρό­τε­ρος από το 1,8 εκα­τομ­μύ­ριο του Σαβ­βά­του, σύμ­φω­να με τον ιστό­το­πο PowerOutage.us. Στο Μπά­φα­λο, το 16% των κατοί­κων δεν είχαν ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα σήμερα.

Μέχρι το μεση­μέ­ρι είχαν ακυ­ρω­θεί περισ­σό­τε­ρες από 1.500 πτή­σεις σε όλες τις ΗΠΑ, ανέ­φε­ρε ο εξει­δι­κευ­μέ­νος ιστό­το­πος FlighAware.

Το πρωί των Χρι­στου­γέν­νων η θερ­μο­κρα­σία ήταν πολύ κάτω από το μέσο όρο για την επο­χή στις κεντρι­κές και ανα­το­λι­κές ΗΠΑ. Παγε­τός επι­κρα­τού­σε μέχρι και τα παρά­λια του Κόλ­που του Μεξι­κού, σύμ­φω­να με τον μετε­ω­ρο­λό­γο Ριτς Ότο της Εθνι­κής Μετε­ω­ρο­λο­γι­κής Υπη­ρε­σί­ας (NWS).

Στη Νότια Φλό­ρι­ντα, ιγκουά­να έπε­φταν από τα δέντρα, καθώς παρέ­λυ­σαν λόγω του ψύχους – το θερ­μό­με­τρο έπε­σε στους 7 βαθ­μούς Κελ­σί­ου, σύμ­φω­να με κατοί­κους που ανάρ­τη­σαν φωτο­γρα­φί­ες των άτυ­χων ερπε­τών στο Twitter.

Στην κομη­τεία Ίρι, περί­που 500 οδη­γοί εγκλω­βί­στη­καν στα οχή­μα­τά τους τη νύχτα της Παρα­σκευ­ής προς το Σάβ­βα­το και κλή­θη­κε η Εθνο­φρου­ρά για να βοη­θή­σει στη διά­σω­σή τους, είπε ο Πόλον­καρζ. Η απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας σε όλη την κομη­τεία παρα­μέ­νει σε ισχύ και σήμερα.

Στο αερο­δρό­μιο του Μπά­φα­λο το χιό­νι έφτα­σε τα 109 εκα­το­στά σήμε­ρα στις 14.00 (ώρα Ελλά­δας). Ανα­μέ­νε­ται ότι θα προ­στε­θούν άλλα 30–60 εκα­το­στά μέχρι το πρωί της Δευ­τέ­ρας, είπε ο Ότο.

Οι άνε­μοι στην περιο­χή είναι τόσο ισχυ­ροί που «σχη­μα­τί­ζο­νται χιο­νό­λο­φοι», είπε η 34χρονοι Άλι Λόσον που ζει στο Μπά­φα­λο εδώ και οκτώ χρό­νια. «Χτες το βρά­δυ δεν βλέ­πα­με τίπο­τα πέρα από το κατώ­φλι του σπι­τιού» και η κατά­στα­ση είναι τέτοια που ούτε τα εκχιο­νι­στι­κά δεν μπο­ρούν να βγουν στους δρό­μους, πρόσθεσε.

Στο Κεντά­κι, αξιω­μα­τού­χοι επι­βε­βαί­ω­σαν ότι του­λά­χι­στον τρεις θάνα­τοι σχε­τί­ζο­νται με την κακο­και­ρία. Του­λά­χι­στον τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους και πολ­λοί άλλοι τραυ­μα­τί­στη­καν στο Οχάιο. Μια καρα­μπό­λα 50 αυτο­κι­νή­των έκλει­σε την Οχάιο Τερν­πάικ και προς τις δύο κατευ­θύν­σεις κοντά στο Τολέ­δο, την Παρασκευή.

Σχε­δόν παντού, από το Ντέν­βερ μέχρι το Σικά­γο, έχουν ανοί­ξει κατα­φύ­για για να υπο­δε­χτούν ανθρώ­πους που έχουν ανά­γκη να ζεστα­θούν και να προ­στα­τευ­θούν από τον κίν­δυ­νο υποθερμίας.

Στο Ελ Πάσο του Τέξας, μετα­νά­στες από το Μεξι­κό, σε κατά­στα­ση απελ­πι­σί­ας, πήγαν να ζεστα­θούν σε εκκλη­σί­ες, σχο­λεία και ένα κοι­νο­τι­κό κέντρο, όπως είπε η Ρόζα Φάλ­κον, μια εκπαι­δευ­τι­κός και εθε­λό­ντρια. Ορι­σμέ­νοι όμως επέ­λε­ξαν να παρα­μεί­νουν έξω παρά την παγω­νιά, επει­δή φοβού­νταν ότι θα προ­σέλ­κυαν την προ­σο­χή των υπη­ρε­σιών μετα­νά­στευ­σης, εξήγησε.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο