Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Δεκάδες νεκροί μετανάστες σε ρυμουλκό φορτηγού

Του­λά­χι­στον 46 άνθρω­ποι βρέ­θη­καν νεκροί μέσα στο ρυμουλ­κό φορ­τη­γού στο Τέξας, ανα­κοί­νω­σε κατά τη διάρ­κεια έκτα­κτης συνέ­ντευ­ξης Τύπου ο επι­κε­φα­λής του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος του Σαν Αντόνιο.

«Παρα­λά­βα­με μέχρι τώρα 46 πτώ­μα­τα», είπε ο Τσαρλς Χουντ, διευ­κρι­νί­ζο­ντας ότι δεκα­έ­ξι μετα­νά­στες –δώδε­κα ενή­λι­κοι και τέσ­σε­ρα παι­διά– δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μεία έχο­ντας «τις αισθή­σεις τους». Ανά­με­σα στους νεκρούς, τόνι­σε ο κ. Χουντ, δεν υπάρ­χουν παι­διά, ωστό­σο πολ­λά θύμα­τα κατά τις πλη­ρο­φο­ρί­ες που έδω­σε ήταν έφη­βοι και νέοι.

Φορ­τη­γά όπως αυτό που βρέ­θη­κε στο Σαν Αντό­νιο, περί­που 240 χιλιό­με­τρα από τα σύνο­ρα Μεξι­κού-ΗΠΑ, είναι συχνά μέσο μετα­φο­ράς που χρη­σι­μο­ποιούν μετα­νά­στες χωρίς χαρ­τιά που θέλουν να φθά­σουν στο αμε­ρι­κα­νι­κό όνειρο.

Πρό­κει­ται για πολύ επι­κίν­δυ­νο εγχεί­ρη­μα: τα φορ­τη­γά σπα­νί­ως έχουν κλι­μα­τι­ζό­με­να ρυμουλ­κά και οι άνθρω­ποι που επι­βι­βά­ζο­νται σε αυτά κιν­δυ­νεύ­ουν να υπο­στούν αφυ­δά­τω­ση και ακό­μη και να πεθάνουν.

«Οι ασθε­νείς που είδα­με έκαι­γαν, είχαν θερ­μο­πλη­ξία, εξά­ντλη­ση λόγω της ζέστης, και δεν υπήρ­χε ίχνος νερού στο ρυμουλ­κό», απα­ρίθ­μη­σε ο επι­κε­φα­λής του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος του Σαν Αντόνιο.

Η θερ­μο­κρα­σία στο Σαν Αντό­νιο έφθα­νε χθες τους 39,4° Κελ­σί­ου, με υψη­λή υγρασία.

Όπως είπε χαρα­κτη­ρι­στι­κά ο αρχη­γός του πυρο­σβε­στι­κού σώμα­τος, οι άνδρες του βρέ­θη­καν μπρο­στά «σ’ έναν σωρό πτώματα».

Ο μεξι­κα­νός υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Μαρ­σέ­λο Εμπράρδ μίλη­σε μέσω Twitter περί «τρα­γω­δί­ας» στο Σαν Αντό­νιο και πρό­σθε­σε πως ο γενι­κός πρό­ξε­νος της χώρας του στην αμε­ρι­κα­νι­κή μεγα­λού­πο­λη έσπευ­σε επι­τό­που, παρό­τι δεν είναι «γνω­στές οι εθνι­κό­τη­τες των θυμά­των», για να παρά­σχει συν­δρο­μή εάν χρεια­στεί. Αργό­τε­ρα, σημεί­ω­σε μέσω του ίδιου ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης πως δύο από τους ανθρώ­πους που δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μεία είναι Γουατεμαλτέκοι.

Ο επι­κε­φα­λής της αστυ­νο­μί­ας του Σαν Αντό­νιο Ουί­λιαμ Μακ­Μά­νους έκα­νε λόγο για το χει­ρό­τε­ρο συμ­βάν του είδους στην ιστο­ρία της πόλης. Ανα­κοί­νω­σε πως τρία πρό­σω­πα έχουν συλ­λη­φθεί και διευ­κρί­νι­σε πως η έρευ­να για το τρα­γι­κό συμ­βάν θα διε­νερ­γη­θεί από τις ομο­σπον­δια­κές υπη­ρε­σί­ες επι­βο­λής του νόμου.

Τον Ιού­λιο του 2017, είχε κατα­γρα­φεί παρό­μοια τρα­γω­δία, όταν δέκα μετα­νά­στες βρέ­θη­καν νεκροί στο ρυμουλ­κό φορ­τη­γού που εντο­πί­στη­κε από την αστυ­νο­μία του Σαν Αντό­νιο σε χώρο στάθ­μευ­σης σού­περ μάρ­κετ της αλυ­σί­δας Wal-Mart. Ο οδη­γός του φορ­τη­γού, ο Τζέιμς Μάθιου Μπρά­ντλι Τζού­νιορ, κατα­δι­κά­στη­κε το 2018 να εκτί­σει ισό­βια κάθειρ­ξη για τον ρόλο του στη διακίνηση.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο