Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Δεύτερος Αφροαμερικανός βρέθηκε κρεμασμένος από δένδρο στην Καλιφόρνια

Ο σερί­φης της κομη­τεί­ας του Λος Άντζε­λες Άλεξ Βιγια­νου­έ­βα, δεσμεύ­θη­κε χθες Δευ­τέ­ρα ότι θα διε­νερ­γη­θεί «εντα­τι­κή» έρευ­να για τον θάνα­το ενός νεα­ρού μαύ­ρου που βρέ­θη­κε κρε­μα­σμέ­νος σε δέντρο, τη δεύ­τε­ρη υπό­θε­ση αυτής της φύσης μέσα σε μερι­κές ημέρες.

«Είναι προς το συμ­φέ­ρον μας να ερευ­νή­σου­με όλα τα ενδε­χό­με­να», είπε ο σερί­φης Βιγια­νου­έ­βα κατά τη διάρ­κεια της συνέ­ντευ­ξης Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε έπει­τα από τη δια­δή­λω­ση χιλιά­δων ανθρώ­πων το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο με αίτη­μα να χυθεί φως στην υπό­θε­ση του θανά­του του Ρόμπερτ Φού­λερ, 24 ετών, στο Πάλ­μντεϊλ (περί­που 80 χιλιό­με­τρα από το Λος Άντζελες).

«Η έρευ­να για αυτόν τον θάνα­το είναι προ­φα­νώς θέμα που προ­κα­λεί μεγά­λη ανη­συ­χία, όχι μόνο στο Πάλ­μντεϊλ αλλά σε όλη τη χώρα», είπε ο σερί­φης Βιγιανουέβα.

Αρχι­κά, οι αρχές έκα­ναν λόγο για αυτο­κτο­νία ανα­φε­ρό­με­νος στον θάνα­το του Ρόμπερτ Φού­λερ, που βρέ­θη­κε την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα κρε­μα­σμέ­νος με τον λαι­μό του μέσα σε σχοι­νί περα­σμέ­νο σε δέντρο. Έκτο­τε όμως υπα­να­χώ­ρη­σαν, τονί­ζο­ντας πως έδω­σαν εντο­λή να διε­νερ­γη­θεί νεκροψία-νεκροτομή.

Οι αστυ­νο­μι­κοί πλέ­ον λένε ότι θα εξε­τά­σουν όλα τα στοι­χεία, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων όποιων βίντεο μπο­ρούν να βρουν, για να εξα­κρι­βώ­σουν εάν ο νεα­ρός είναι θύμα εγκλήματος.

Η οικο­γέ­νεια του Ρόμπερτ Φού­λερ δια­τύ­πω­σε εξαρ­χής πολ­λές αμφι­βο­λί­ες για το σενά­ριο της αυτο­χει­ρί­ας και ζήτη­σε να διε­νερ­γη­θεί έρευ­να. Ο θάνα­τός του κατα­γρά­φη­κε την ώρα που γίνο­νται μαζι­κές κινη­το­ποι­ή­σεις σε όλες τις ΗΠΑ ενα­ντί­ον του ρατσι­σμού και της αστυ­νο­μι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας μετά τον θάνα­το του Τζορτζ Φλόιντ, 46χρονου μαύ­ρου που υπέ­στη ασφυ­ξία καθώς λευ­κός αστυ­νο­μι­κός τον πίε­ζε στον λαι­μό με το γόνα­τό του, στη Μινε­ά­πο­λη την 25η Μαΐου.

Οι θάνα­τοι δύο μαύ­ρων που βρέ­θη­καν να κρέ­μο­νται από δέντρα μέσα σε 10 ημέ­ρες και σε ακτί­να 80 χιλιο­μέ­τρων ενέ­τει­νε την οργή για τη σπου­δή της αστυ­νο­μί­ας να χαρα­κτη­ρί­σει και τις δύο υπο­θέ­σεις αυτοκτονίες.

Τόσο ο Βιγια­νου­έ­βα, όσο και ο ομό­λο­γός του στην κομη­τεία Σαν Μπερ­ναρ­ντί­νο, ο Τζον Μακ­μά­ον, δεσμεύ­θη­καν να συνερ­γα­στούν με το πολι­τεια­κό υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης για να εξα­κρι­βω­θεί τι συνέβη.

Ο σερί­φης Βιγια­νου­έ­βα διευ­κρί­νι­σε πως την έρευ­να της υπη­ρε­σί­ας του θα επι­βλέ­πει το Ομο­σπον­δια­κό Γρα­φείο Έρευ­νας (FBI).

Ο Μάλ­κολμ Χαρς, 37 ετών, βρέ­θη­κε κρε­μα­σμέ­νος σε καταυ­λι­σμό αστέ­γων στη Βίκτορ­βιλ, στην Καλι­φόρ­νια, την 31η Μαΐου.

Ανα­μέ­νο­νται τα ευρή­μα­τα των ιατροδικαστών.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο