Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Διαδικτυακός έρανος για κορίτσι που καλείται να αποζημιώσει την οικογένεια του βιαστή της, τον οποίο σκότωσε

Μεγά­λη απή­χη­ση είχε ένας δια­δι­κτυα­κός έρα­νος προ­κει­μέ­νου μια νεα­ρή Αμε­ρι­κα­νί­δα να συγκε­ντρώ­σει 150.000 δολά­ρια που καλεί­ται να κατα­βά­λει ως απο­ζη­μί­ω­ση στην οικο­γέ­νεια ενός άνδρα, που σκό­τω­σε επει­δή — σύμ­φω­να με δικα­στι­κά έγγρα­φα — τη βία­σε κατ’ επα­νά­λη­ψη και την εξώ­θη­σε στην πορνεία.

Η υπό­θε­ση της 17χρονης σήμε­ρα Πάι­περ Λιού­ις έχει συγκλο­νί­σει την κοι­νή γνώ­μη στις ΗΠΑ. «Ένα παι­δί που βιά­στη­κε δεν πρέ­πει ποτέ, σε καμιά περί­πτω­ση, να χρω­στά­ει χρή­μα­τα στην οικο­γέ­νεια του βια­στή του», τόνι­σε ένας από τους πρώ­ην δασκά­λους της, ο Λίλαντ Σκί­περ, που ηγή­θη­κε της πρω­το­βου­λί­ας για τον δια­δι­κτυα­κό έρανο.

Σε ηλι­κία 15 ετών, η Πάι­περ Λιού­ις περι­πλα­νιό­ταν στους δρό­μους, όταν ένας 35χρονος άνδρας την προ­σέγ­γι­σε, την βία­σε κατ’ επα­νά­λη­ψη και την εξέ­δι­δε σε άλλους για να κερ­δί­ζει χρή­μα­τα, σύμ­φω­να με αμε­ρι­κα­νι­κά δημοσιεύματα.

Τον Ιού­νιο του 2020 η Πάι­περ Λιού­ις σκό­τω­σε τον Ζακά­ρι Μπρουκς στην Αϊό­βα και ομο­λό­γη­σε την ενο­χή της.

Το δικα­στή­ριο δεν αμφι­σβή­τη­σε το γεγο­νός ότι η ανή­λι­κη έπε­σε θύμα βια­σμού και σεξουα­λι­κής εκμε­τάλ­λευ­σης. Την άφη­σε ελεύ­θε­ρη με περιο­ρι­στι­κούς όρους, τους οποί­ους αν παρα­βιά­σει μέσα στην επό­με­νη 5ετία, θα βρε­θεί αντι­μέ­τω­πη με ποι­νή φυλά­κι­σης 20 ετών. Ωστό­σο, βάσει της νομο­θε­σί­ας στην πολι­τεία της Αϊό­βα — που για τις ανθρω­πο­κτο­νί­ες προ­βλέ­πει απο­ζη­μί­ω­ση στους συγ­γε­νείς θυμά­των — ο δικα­στής την κατα­δί­κα­σε να πλη­ρώ­σει 150.000 δολά­ρια στην οικο­γέ­νεια του άνδρα που σκότωσε.

Καταγ­γέλ­λο­ντας τον «ηθι­κά αδι­καιο­λό­γη­το» νόμο, ο Σκί­περ ξεκί­νη­σε τότε τον δια­δι­κτυα­κό έρα­νο στον ιστό­το­πο GoFundMe. Οι δωρε­ές, στην πλειο­νό­τη­τά τους 20–50 δολα­ρί­ων, ξεπέ­ρα­σαν συνο­λι­κά την απο­ζη­μί­ω­ση που είχε επι­δι­κα­στεί στην οικο­γέ­νεια του Ζακά­ρι Μπρουκς. Συγκε­κρι­μέ­να, μέχρι το από­γευ­μα της Πέμ­πτης, είχαν συγκε­ντρω­θεί 386.000 δολά­ρια. Ο Λίλαντ Σκί­περ δια­βε­βαί­ω­σε ότι τα πρό­σθε­τα κον­δύ­λια θα δια­τε­θούν για τις σπου­δές της νεα­ρής κοπέλας.

 

Αρθού­ρος Ρεμπώ Επα­να­στά­της και μπο­έμ ΜΙΚΡΗ ΑΝΘΟΛΟΓΙΑ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο