Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Διακινητές έκρυβαν μετανάστες μέσα σε βαλίτσες και άδειες υδροφόρες

Οι αμε­ρι­κα­νι­κές δικα­στι­κές αρχές απο­κά­λυ­ψαν χθες Τρί­τη ανα­τρι­χια­στι­κές λεπτο­μέ­ρειες από τη δρά­ση κυκλω­μά­των δια­κί­νη­σης παρά­τυ­πων μετα­να­στών στα σύνο­ρα ΗΠΑ-Μεξι­κού. Οκτώ κατη­γο­ρού­με­νοι, κυρί­ως αμε­ρι­κα­νοί υπή­κο­οι, φέρο­νται να θησαύ­ρι­ζαν εκμε­ταλ­λευό­με­νοι την απελ­πι­σία επί­δο­ξων μετα­να­στών που προ­σπα­θού­σαν να φθά­σουν στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Δεν δίστα­ζαν να τους στρι­μώ­χνουν μέσα σε βαλί­τσες, ξύλι­να κιβώ­τια ή άδειες υδρο­φό­ρες, όπως περι­γρά­φε­ται σε δικα­στι­κά έγγρα­φα που είδαν το φως της δημοσιότητας.

Η Ερμί­νια Σερά­νο Πιέ­δρα, μια 31χρονη κάτοι­κος του Τέξας με το προ­σω­νύ­μιο «Boss Lady», φέρε­ται ως επι­κε­φα­λής του κυκλώ­μα­τος, το οποίο είχε απο­κο­μί­σει έσο­δα εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων από τη δια­κί­νη­ση παρά­τυ­πων μετα­να­στών, σύμ­φω­να με το κατηγορητήριο.

Η 31χρονη κατέ­θε­σε πάνω από 1,3 εκατ. δολά­ρια σε δύο τρα­πε­ζι­κούς λογα­ρια­σμούς από τον Δεκέμ­βριο του 2017 έως τον Αύγου­στο του 2021, αλλά είχε δηλώ­σει κατα­θέ­σεις μόνο 120.000 δολα­ρί­ων, σύμ­φω­να με δικα­στι­κά έγγρα­φα που δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν χθες Τρίτη.

Σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου στην Ουά­σινγ­κτον, αξιω­μα­τού­χοι των υπουρ­γεί­ων Δικαιο­σύ­νης και Εσω­τε­ρι­κής Ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ τόνι­σαν ότι οι κατη­γο­ρού­με­νοι για δια­κί­νη­ση παρά­τυ­πων μετα­να­στών αδια­φο­ρού­σαν για την ανθρώ­πι­νη ζωή και το μόνο που τους ενδιέ­φε­ρε ήταν τα κέρ­δη που αποκόμιζαν.

«Υπάρ­χουν όλο και περισ­σό­τε­ρες απο­δεί­ξεις για την κακο­ποί­η­ση, την εκμε­τάλ­λευ­ση και τη βία που ασκού­σαν σε μετα­νά­στες», δήλω­σε ο υφυ­πουρ­γός Εσω­τε­ρι­κής Ασφα­λεί­ας Τζον Τιέν. «Για μεγά­λο χρο­νι­κό διά­στη­μα δρού­σαν ατι­μώ­ρη­τοι», υπογράμμισε.

Τον περα­σμέ­νο Ιού­νιο, 53 μετα­νά­στες έχα­σαν τη ζωή τους στοι­βαγ­μέ­νοι μέσα σε ρυμούλ­κα φορ­τη­γού στο Σαν Αντό­νιο. Σε βάρος τεσ­σά­ρων ανδρών, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του φερό­με­νου οδη­γού, έχουν απαγ­γελ­θεί κατη­γο­ρί­ες για εκεί­νη την τραγωδία.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο