Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Διαφήμιση κατά της Αντιφασιστικής Νίκης στην Times Square της Νέας Υόρκης (ΦΩΤΟ)

Δια­φή­μι­ση με αντι­ρω­σι­κό περιε­χό­με­νο εμφα­νί­στη­κε σε μια από τις γιγα­ντο­ο­θό­νες της πολυ­σύ­χνα­στης πλα­τεί­ας Τάιμς της Νέας Υόρ­κης τη Δευ­τέ­ρα 9 Μάη. Η ηλε­κτρο­νι­κή δια­φη­μι­στι­κή πινα­κί­δα αφο­ρού­σε τη Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών και είχε ως χορη­γό την καμπά­νια «Unite with Ukraine» της ΜΚΟ «Παγκό­σμιο Ουκρα­νι­κό Συμβούλιο».

Στην εν λόγω δια­φή­μι­ση ανα­γρά­φο­νταν: 9 ΜΑΗ. ΡΩΣΙΚΗ ΗΜΕΡΑ ΝΙΚΗΣ ΝΤΡΟΠΗΣ.

Η λέξη «VICTORY» (Νίκη) φαί­νο­νταν διε­γραμ­μέ­νη και την θέση της είχε πάρει η λέξη «SHAME» (Ντρο­πή).

Εκτός της προ­φα­νούς προ­σπά­θειας των χορη­γών της χυδαί­ας δια­φή­μι­σης να συκο­φα­ντη­θεί η Μεγά­λη Αντι­φα­σι­στι­κή Νίκη των Λαών, δεν περ­νά­ει απα­ρα­τή­ρη­τη και η — εξί­σου χυδαία — από­πει­ρα εξί­σω­σης της Σοβιε­τι­κής Ένω­σης και του Κόκ­κι­νου Στρα­τού με την σημε­ρι­νή καπι­τα­λι­στι­κή Ρωσία, την κυβέρ­νη­ση Πού­τιν και τις ιμπε­ρια­λι­στι­κές επι­διώ­ξεις στην Ουκρανία.

Πλη­θώ­ρα χρη­στών στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων πολ­λών Αμε­ρι­κα­νών, σχο­λί­α­σαν αρνη­τι­κά την απα­ρά­δε­κτη δια­φη­μι­στι­κή πινα­κί­δα, κάνο­ντας λόγο για απρο­κά­λυ­πτη προ­ώ­θη­ση του ναζι­σμού στην καρ­διά των ΗΠΑ.

Πηγή: idcommunism.com

9η Μάη 1945: Αιώ­νια ευγνω­μο­σύ­νη στους απε­λευ­θε­ρω­τές της ανθρωπότητας

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο