Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ελεύθερος αφέθηκε ο Τραμπ

Αθώ­ος δήλω­σε ενώ­πιον ομο­σπον­δια­κού δικα­στη­ρί­ου του Μαϊ­ά­μι, την Τρί­τη, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ, σε βάρος του οποί­ου απαγ­γέλ­θη­καν κατη­γο­ρί­ες για την κατο­χή δια­βαθ­μι­σμέ­νων εγγρά­φων εθνι­κής ασφα­λεί­ας μετά την απο­χώ­ρη­σή του από τον Λευ­κό Οίκο.

«Αναμ­φί­βο­λα δηλώ­νου­με αθώ­οι», είπε ο συνή­γο­ρός του Τοντ Μπλανς κατά τη διάρ­κεια της ακρο­α­μα­τι­κής δια­δι­κα­σί­ας που δεν μετα­δό­θη­κε απευ­θεί­ας, αφού δεν επι­τρά­πη­καν οι κάμε­ρες τηλε­ο­πτι­κών συνερ­γεί­ων, όπως ανέ­φε­ρε δημο­σιο­γρά­φος του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου Ειδή­σε­ων (AFP).

Ο 77χρονος Τραμπ απο­χώ­ρη­σε από το δικα­στή­ριο χωρίς να του επι­βλη­θούν περιο­ρι­στι­κοί όροι ή να απαι­τη­θεί κατα­βο­λή χρη­μα­τι­κής εγγύ­η­σης. Η αυτο­κι­νη­το­πο­μπή του εγκα­τέ­λει­ψε το δικα­στι­κό μέγα­ρο λίγα λεπτά πριν από τις 16:00 (τοπι­κή ώρα, 23:00 ώρα Ελλά­δος), ενώ υπο­στη­ρι­κτές του φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα όπως «Αγα­πού­με τον Τραμπ» και τον επευφημούσαν.

Οι ειδι­κοί προ­βλέ­πουν μια μακρά δικα­στι­κή περι­πέ­τεια για τον Ρεπου­μπλι­κά­νο μεγι­στά­να, ο οποί­ος φιλο­δο­ξεί να διεκ­δι­κή­σει μια δεύ­τε­ρη θητεία στον Λευ­κό Οίκο.

Μέχρι στιγ­μής οι δικα­στι­κές περι­πέ­τειες του πρώ­ην προ­έ­δρου δεν έχουν επη­ρε­ά­σει τη δημο­τι­κό­τη­τά του μετα­ξύ των Ρεπου­μπλι­κά­νων ψηφο­φό­ρων. Δημο­σκό­πη­ση του Reuters/Ipsos που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα χθες Δευ­τέ­ρα δεί­χνει ότι το 81% των Ρεπου­μπλι­κα­νών εκτι­μά ότι οι κατη­γο­ρί­ες ενα­ντί­ον του Τραμπ είναι πολι­τι­κά υπο­κι­νού­με­νες. Σύμ­φω­να με τη δημο­σκό­πη­ση, ο πρώ­ην πρό­ε­δρος εξα­κο­λου­θεί να προη­γεί­ται κατά πολύ των άλλων υπο­ψη­φί­ων για το χρίσμα.

Περί­που το 43% των ψηφο­φό­ρων που δηλώ­νουν Ρεπου­μπλι­κά­νοι δήλω­σε ότι ο Τραμπ είναι ο υπο­ψή­φιος που προ­τι­μά, ένα­ντι του 22% που στη­ρί­ζει τον κυβερ­νή­τη της Φλό­ρι­ντα Ρον Ντε­Σά­ντις. Στις αρχές Μαΐ­ου το 49% στή­ρι­ζε τον Τραμπ ένα­ντι του 19% που προ­τι­μού­σε τον Ντε­Σά­ντις, αλλά αυτό ήταν προ­τού ο κυβερ­νή­της της Φλό­ρι­ντα εισέλ­θει επι­σή­μως στην κούρ­σα για το χρίσμα.

Ο Τραμπ κατη­γο­ρεί τον αμε­ρι­κα­νό πρό­ε­δρο Τζο Μπάι­ντεν ότι ενορ­χη­στρώ­νει την ομο­σπον­δια­κή υπό­θε­ση για να υπο­νο­μεύ­σει την προ­ε­κλο­γι­κή του εκστρα­τεία. Ο Δημο­κρα­τι­κός πρό­ε­δρος έχει αρνη­θεί να σχο­λιά­σει την υπόθεση.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο