Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Εξάχρονος μαθητής πυροβόλησε και τραυμάτισε δασκάλα — «Δεν ήταν αθέλητος πυροβολισμός»

Ένας εξά­χρο­νος μαθη­τής πυρο­βό­λη­σε και τραυ­μά­τι­σε μια δασκά­λα σε σχο­λείο της πόλης Νιού­πορτ Νιουζ, στην Βιρ­τζί­νια των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών. Το περι­στα­τι­κό σημειώ­θη­κε χθες Παρα­σκευή στο δημο­τι­κό σχο­λείο Ρίτσνεκ.

Η δασκά­λα, περί­που 30 ετών, δια­κο­μί­στη­κε σοβα­ρά τραυ­μα­τι­σμέ­νη σε νοσο­κο­μείο, είπε ο αρχη­γός της τοπι­κής αστυ­νο­μί­ας Στιβ Ντρου.

Παρα­μέ­νει αδιευ­κρί­νι­στο το πώς βρέ­θη­κε το όπλο στην κατο­χή του εξά­χρο­νου. Η αστυ­νο­μία περιέ­γρα­ψε το περι­στα­τι­κό ως «φιλο­νι­κία» σε αίθου­σα της πρώ­της τάξης του δημο­τι­κού σχο­λεί­ου, κατά την οποία σημειώ­θη­κε ο πυρο­βο­λι­σμός. «Δεν ήταν αθέ­λη­τος πυρο­βο­λι­σμός», τόνι­σε ο Ντρου. «Θέλω να μάθω από πού προ­ήλ­θε αυτό το όπλο», συμπλή­ρω­σε ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας στο Νιού­πορτ Νιουζ.

Ο εξά­χρο­νος μαθη­τής βρί­σκε­ται υπό κράτηση.

Οι μαθη­τές του σχο­λεί­ου μετα­φέρ­θη­καν σε γυμνα­στή­ριο και στο πλευ­ρό τους βρί­σκο­νται οι γονείς τους και κοι­νω­νι­κοί λει­τουρ­γοί, είπε ο Ντρου και διευ­κρί­νι­σε ότι δεν ανα­φέρ­θη­κε άλλος τραυματισμός.

Ο δήμαρ­χος του Νιού­πορτ Νιουζ, Φίλιπ Τζό­ουνς, δια­βε­βαί­ω­σε πως θα ακο­λου­θή­σει ενδε­λε­χής έρευ­να για τις συν­θή­κες υπό τις οποί­ες σημειώ­θη­κε το περι­στα­τι­κό και θα ληφθούν μέτρα για να δια­σφα­λι­στεί πως κάτι τέτοιο δεν θα συμ­βεί ποτέ ξανά στην κοινότητα.

«Σοκα­ρι­σμέ­νος» και «απο­γοη­τευ­μέ­νος» δήλω­σε ο επι­θε­ω­ρη­τής εκπαί­δευ­σης Τζορτζ Πάρ­κερ. «Χρεια­ζό­μα­στε την υπο­στή­ρι­ξη της κοι­νό­τη­τάς μας για να δια­σφα­λί­σου­με ότι τα παι­διά δεν έχουν πρό­σβα­ση σε όπλα», είπε σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου.

Τα κρού­σμα­τα ένο­πλης βίας σε σχο­λεία απο­τε­λούν μάστι­γα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες. Τον Μάιο, ένας έφη­βος σκό­τω­σε 19 μαθη­τές και δύο δασκά­λες σε δημο­τι­κό σχο­λείο της πόλης Ουβάλ­ντε στο Τέξας.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο