Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Επανήλθε στη θέση του ο CEO που απέλυσε 900 εργαζόμενους μέσω βιντεοκλήσης

Κανο­νι­κά στην θέση του βρί­σκε­ται και πάλι ο ιδρυ­τής και Διευ­θύ­νων Σύμ­βου­λος της χρη­μα­το­πι­στω­τι­κής «Better.com» ο οποί­ος με μια βιντε­ο­κλή­ση απέ­λυ­σε 900 υπαλ­λή­λους του στις αρχές του περα­σμέ­νου Δεκέμβρη…

Μετά την κατα­κραυ­γή που δημιουρ­γή­θη­κε από την δημο­σιο­ποί­η­ση του βίντεο, ο Vishal Garg, ανα­κοί­νω­σε ότι απο­σύ­ρε­ται από την θέση του, προ­κει­μέ­νου «να κάνει ένα διά­λειμ­μα και να σκε­φτεί για τις μελ­λο­ντι­κές του ενέρ­γειες», σε μια ξεκά­θα­ρη προ­σπά­θεια να φύγει από το προ­σκή­νιο, προ­κει­μέ­νου να στα­μα­τή­σουν οι αντι­δρά­σεις (κυρί­ως στα κοι­νω­νι­κά μέσα), οι οποί­ες είχαν αντί­κτυ­πο και στα σχέ­δια της εισα­γω­γής της start up στο χρη­μα­τι­στή­ριο της Νέας Υόρκης…

Σε ένα email που στάλ­θη­κε χθες στους ενα­πο­μεί­να­ντες υπαλ­λή­λους, ανα­κοι­νώ­θη­κε ότι ο Vishal Garg, επι­στρέ­φει στα καθή­κο­ντά του καθώς «Το ΔΣ της επι­χεί­ρη­σης έχει από­λυ­τη εμπι­στο­σύ­νη στο πρό­σω­πό του και στις επι­λο­γές που θα κάνει για να ηγη­θεί της Better στις κρί­σι­μες και σημα­ντι­κές αυτές στιγμές»…

Την επό­με­νη της δημο­σιο­ποί­σης του βίντεο, ο Garg είχε δηλώ­σει ότι οι απο­λύ­σεις ήταν απα­ραί­τη­τες ενώ απο­λο­γή­θη­κε για το ότι «ντρό­πια­σε την επι­χεί­ρη­ση και τους υπαλ­λή­λους» καθώς ο χει­ρι­σμός του ήταν «αδέ­ξιος».

Πάντως ο CEO της επι­χει­ρη­σης ανα­κοι­νώ­σε ότι ιδρύ­ει και μια θέση διευ­θυ­ντού HR, ο οποί­ος θα ανα­λά­βει την δια­χεί­ρι­ση των θεμά­των του προ­σω­πι­κού, προ­φα­νώς για να μην χρεια­στεί να ανα­κοι­νώ­σει ξανά ο ίδιος απολύσεις…

Πηγή: 902.gr

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο