Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η Βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε το πακέτο βοήθειας σε Ουκρανία, Ισραήλ και Ταϊβάν

Η ελεγ­χό­με­νη από τους Ρεπου­μπλι­κά­νους αμε­ρι­κα­νι­κή Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων ενέ­κρι­νε χτες ένα πακέ­το νομο­σχε­δί­ων χορή­γη­σης στρα­τιω­τι­κού υλι­κού ύψους 95 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων στην Ουκρα­νία, το Ισρα­ήλ και την Ταϊ­βάν, μετά από μήνες έπει­τα από μήνες δια­φω­νιών και αντεγκλήσεων.

Το ασυ­νή­θι­στο πακέ­το τεσ­σά­ρων νομο­σχε­δί­ων εκτός από τα όπλα στην Ουκρα­νία, περι­λαμ­βά­νει επί­σης τη χορή­γη­ση αμε­ρι­κα­νι­κής στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας στο Ισρα­ήλ, χορή­γη­ση βοή­θειας στην Ταϊ­βάν και άλλους συμ­μά­χους των ΗΠΑ στην περιο­χή Ασί­ας-Ειρη­νι­κού, και ένα μέτρο που περι­λαμ­βά­νει κυρώ­σεις και μέτρα κατά της κινε­ζι­κής εφαρ­μο­γής κοι­νω­νι­κών μέσων TikTok και πιθα­νή μετα­φο­ρά κατα­σχε­μέ­νων ρωσι­κών περιου­σια­κών στοι­χεί­ων προς την Ουκρανία.

Ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν προ­έ­τρε­ψε την Γερου­σία να θέσει γρή­γο­ρα προς ψήφι­ση το πακέ­το νομο­σχε­δί­ων, ώστε μετά την έγκρι­ση του να μετα­βεί προς επι­κύ­ρω­ση από τον πρό­ε­δρο, ανα­κοί­νω­σε ο Λευ­κός Οίκος.

Ο Ουκρα­νός πρό­ε­δρος Βολο­ντί­μιρ Ζελέν­σκι εξέ­φρα­σε την ευγνω­μο­σύ­νη του για τη ψήφι­ση του νομο­σχε­δί­ου. Η βοή­θεια ‑που έρχε­ται σε μια χρο­νι­κή συγκυ­ρία κατά την οποία το Κίε­βο βρί­σκε­ται σε δυσχε­ρή θέση, καθώς όλα δεί­χνουν πως ο ρωσι­κός στρα­τός είναι κοντά στη νίκη- στο­χεύ­ει να δια­φο­ρο­ποι­ή­σει τις ισορ­ρο­πί­ες στο μέτω­πο του πολέμου.

Η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών Μαρία Ζαχάρ­κο­βα δήλω­σε χτες βρά­δυ ότι το νομο­σχέ­διο θα «βαθύ­νει τις κρί­σεις σε όλο τον κόσμο».

«Η στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια προς το καθε­στώς του Κιέ­βου είναι μια άμε­ση χορη­γία για τρο­μο­κρα­τι­κή δρα­στη­ριό­τη­τα», τόνι­σε η Ζαχά­ρο­βα στο Telegram.

«Για την Ταϊ­βάν, αυτό είναι μια ανά­μι­ξη στις εσω­τε­ρι­κές υπο­θέ­σεις της Κίνας. Για το Ισρα­ήλ, είναι μια πορεία ολο­τα­χώς προς την κλι­μά­κω­ση και μια άνευ προη­γου­μέ­νου αύξη­ση της έντα­σης στην περιο­χή», συμπλή­ρω­σε.

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο