Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η Βουλή ψήφισε υπέρ της παραπομπής Τραμπ- Σε «ενότητα» προτρέπει ο Τραμπ

Η Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων ενέ­κρι­νε, όπως ήταν ανα­με­νό­με­νο, την παρα­πο­μπή του προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ σε δίκη στη Γερου­σία με την κατη­γο­ρία της υπο­κί­νη­σης στά­σης, ακρι­βώς μία εβδο­μά­δα μετά την εισβο­λή των υπο­στη­ρι­κτών του στο Καπι­τώ­λιο, κατά την οποία έχα­σαν τη ζωή τους πέντε άνθρωποι.

Με ψήφους 232 υπέρ ένα­ντι 197 κατά, ο Τραμπ γίνε­ται ο πρώ­τος πρό­ε­δρος στην ιστο­ρία των ΗΠΑ που παρα­πέ­μπε­ται δύο φορές. Δέκα Ρεπου­μπλι­κά­νοι ψήφι­σαν υπέρ της παραπομπής.

Μοιά­ζει πάντως απί­θα­νο η παρα­πο­μπή αυτή σε δίκη στη Γερου­σία να οδη­γή­σει στην καθαί­ρε­ση του Τραμπ προ­τού να λήξει η θητεία του Ρεπου­μπλι­κά­νου προ­έ­δρου. Ο Δημο­κρα­τι­κός, εκλεγ­μέ­νος πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν πρό­κει­ται να ορκι­στεί στις 20 Ιανουαρίου.

Ο επι­κε­φα­λής των Ρεπου­μπλι­κά­νων στη Γερου­σία, Μιτς Μακό­νελ, απέρ­ρι­ψε τις εκκλή­σεις των Δημο­κρα­τι­κών να συγκα­λέ­σει εκτά­κτως το Σώμα για να ξεκι­νή­σει αμέ­σως η δίκη. Στην περί­πτω­ση που ο Τραμπ κατα­δι­κα­στεί για υπο­κί­νη­ση στά­σης, είναι ανοι­χτό το ενδε­χό­με­νο η Γερου­σία να του απα­γο­ρεύ­σει να διεκ­δι­κή­σει ξανά οποιο­δή­πο­τε αξίωμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ προτρέπει σε «ενότητα»

Ο Ρεπου­μπλι­κά­νος απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ κάλε­σε τους συμπο­λί­τες του να «ξεπε­ρά­σουν τα πάθη της στιγ­μής και να ενω­θούν ως ένας αμε­ρι­κα­νι­κός λαός» σε βίντεο που δημο­σιο­ποι­ή­θη­κε λίγη ώρα μετά την ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων που σήμα­νε την ιστο­ρι­κή δεύ­τε­ρη παρα­πο­μπή του σε δίκη στη Γερου­σία (impeachment) εξαι­τί­ας της υπο­κί­νη­σης της αιμα­τη­ρής εισβο­λής στο Καπι­τώ­λιο· ο Ντό­ναλντ Τραμπ απέ­φυ­γε να κάνει οποια­δή­πο­τε ανα­φο­ρά στην εξέ­λι­ξη αυτή.

«Κατα­δι­κά­ζω απε­ρί­φρα­στα τη βία που είδα­με την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα», δια­βε­βαί­ω­σε ο απερ­χό­με­νος πρό­ε­δρος. «Η βία και ο βαν­δα­λι­σμός δεν έχουν απο­λύ­τως καμία θέση στη χώρα μας και καμία θέση στο κίνη­μά μας», συνέ­χι­σε. «Η βία του όχλου είναι ενά­ντια σε όλα όσα πιστεύω και σε όλα όσα αντι­προ­σω­πεύ­ει το κίνη­μά μας».

«Κανέ­νας από τους αλη­θι­νούς υπο­στη­ρι­κτές μου δεν μπο­ρεί να τάσ­σε­ται υπέρ της πολι­τι­κής βίας», υπο­στή­ρι­ξε ακό­μη ο Ντό­ναλντ Τραμπ, μία εβδο­μά­δα μετά την κατά­λη­ψη της έδρας του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου από οπα­δούς του.

«Αν το κάνα­τε αυτό δεν υπο­στη­ρί­ζε­τε το κίνη­μά μας, του επι­τί­θε­στε, επι­τί­θε­στε στη χώρα μας. Δεν μπο­ρού­με να το ανε­χθού­με αυτό», επέ­μει­νε ανα­φε­ρό­με­νος στην εισβο­λή στο εμβλη­μα­τι­κό κτίριο.

«Τώρα, ζητώ από όλους όσοι πίστε­ψαν ποτέ στο πρό­γραμ­μά μας να σκε­φτούν τρό­πους να απο­κλι­μα­κω­θούν οι εντά­σεις, να ηρε­μή­σουν τα πνεύ­μα­τα, να προ­ω­θή­σου­με την ειρή­νη στη χώρα μας», συνέχισε.

Δεν πρέ­πει να υπάρ­ξει «καθό­λου βία, καμία παρα­βί­α­ση του νόμου, κανέ­νας βαν­δα­λι­σμός οποιου­δή­πο­τε είδους» σε δια­δη­λώ­σεις που θα γίνουν τις επό­με­νες ημέ­ρες, ώστε η ορκω­μο­σία του Δημο­κρα­τι­κού εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν να γίνει με τάξη και ασφάλεια.

Ο Τζο Μπάι­ντεν ανα­μέ­νε­ται να ορκι­στεί και να ανα­λά­βει τα καθή­κο­ντά του την 20ή Ιανουα­ρί­ου. Ο Ντό­ναλντ Τραμπ έχει ήδη αναγ­γεί­λει ότι δεν θα είναι παρών.

Στέρηση του δικαιώματος του εκλέγεσθαι στον Τραμπ θα προτείνουν οι Δημοκρατικοί αν καταδικαστεί στη Γερουσία

Ο επι­κε­φα­λής της Κοι­νο­βου­λευ­τι­κής Ομά­δας των Δημο­κρα­τι­κών στη Γερου­σία, ο Τσακ Σού­μερ, δήλω­σε χθες Τετάρ­τη ότι εάν ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ κρι­θεί ένο­χος στη δίκη του, που ανα­μέ­νε­ται να διε­ξα­χθεί στη Γερου­σία, θα κατα­τε­θεί πρό­τα­ση να διε­ξα­χθεί χωρι­στή ψηφο­φο­ρία προ­κει­μέ­νου να στε­ρη­θεί το δικαί­ω­μα να διεκ­δι­κή­σει αιρε­τό αξί­ω­μα διά παντός.

Ο κ. Σού­μερ, ο οποί­ος θα γίνει πρό­ε­δρος της Γερου­σί­ας μετά την 20ή Ιανουα­ρί­ου, έκα­νε τη δήλω­ση μετά την ιστο­ρι­κή ψηφο­φο­ρία στη Βου­λή των Αντι­προ­σώ­πων που σήμα­νε την παρα­πο­μπή (impeachment) του Τραμπ για δεύ­τε­ρη φορά. Η Δημο­κρα­τι­κή πρό­ε­δρος της Βου­λής Νάν­σι Πελό­σι τόνι­σε μετά τη δια­δι­κα­σία πως «κανέ­νας δεν είναι υπε­ρά­νω του νόμου».

«Ο Ντό­ναλντ Τραμπ άξι­ζε να γίνει ο πρώ­τος πρό­ε­δρος στην αμε­ρι­κα­νι­κή ιστο­ρία που θα φέρει το στίγ­μα της παρα­πο­μπής του σε δίκη δύο φορές», σχο­λί­α­σε ο Τσακ Σού­μερ σε ανα­κοί­νω­ση που δημοσιοποίησε.

Ακό­μη κι αν η δια­δι­κα­σία προ­χω­ρή­σει αφού εγκα­τα­λεί­ψει τον Λευ­κό Οίκο, «θα διε­ξα­χθεί ψηφο­φο­ρία» για την κατα­δί­κη του, ξεκα­θά­ρι­σε ο Τσακ Σού­μερ. «Και εάν κρι­θεί ένο­χος, θα διε­ξα­χθεί ψηφο­φο­ρία για να εμπο­δι­στεί να είναι εκ νέου υπο­ψή­φιος» για οποιο­δή­πο­τε αιρε­τό αξί­ω­μα, πρόσθεσε.

Οι Δημο­κρα­τι­κοί θα έχουν μετά την 20ή Ιανουα­ρί­ου 50 ψήφους στη Γερου­σία, όσες και οι Ρεπουμπλικάνοι.

Χρειά­ζε­ται πλειο­ψη­φία δύο τρί­των για να κατα­δι­κα­στεί ο Ντό­ναλντ Τραμπ.

Ο κ. Σού­μερ εν μέρει αντι­δρού­σε στην τοπο­θέ­τη­ση του Μιτς Μακό­νελ, απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου της Γερου­σί­ας και επι­κε­φα­λής της Ρεπου­μπλι­κα­νι­κής πλειο­ψη­φί­ας στη Γερου­σία, ο οποί­ος νωρί­τε­ρα, σε δική του ανα­κοί­νω­ση, σημεί­ω­σε πως «δεν υπάρ­χει απο­λύ­τως καμία πιθα­νό­τη­τα» να ολο­κλη­ρω­θεί μια «δίκη που θα διε­ξα­χθεί με τρό­πο σοβα­ρό και δίκαιο» πριν από την τελε­τή ορκω­μο­σί­ας του εκλεγ­μέ­νου προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν την 20ή Ιανουα­ρί­ου. «Αυτό δεν είναι μια από­φα­ση που παίρ­νω· είναι γεγο­νός», επέμεινε.

Ο κ. Μακό­νελ, ως εδώ ένας από τους στε­νό­τε­ρους συμ­μά­χους του προ­έ­δρου Τραμπ, δεν έχει απο­κλεί­σει το ενδε­χό­με­νο να ταχθεί υπέρ της κατα­δί­κης του.

«Δεν έχω πάρει την ορι­στι­κή μου από­φα­ση για την ψήφο μου, έχω την πρό­θε­ση να ακού­σω τα νομι­κά επι­χει­ρή­μα­τα όταν θα παρου­σια­στούν στη Γερου­σία», ανέ­φε­ρε σε υπό­μνη­μά του προς τους Ρεπου­μπλι­κά­νους συνα­δέλ­φους του που είδε το φως της δημοσιότητας.

«Ο Χικ­μέτ στην Ελλά­δα», του Ηρα­κλή Κακαβάνη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο