Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η παραγωγή και αγορά όπλων στη χώρα σημείωσε κατακόρυφη άνοδο τα τελευταία 20 χρόνια

Οι κατα­σκευα­στές όπλων στις ΗΠΑ παρή­γα­γαν τα τελευ­ταία είκο­σι χρό­νια περισ­σό­τε­ρα από 139 εκα­τομ­μύ­ρια πυρο­βό­λα όπλα τα οποία προ­ο­ρί­ζο­νταν για το εμπό­ριο, εκ των οποί­ων 11,3 εκα­τομ­μύ­ρια μόνο το 2020, σύμ­φω­να με έκθε­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης που δημο­σιεύ­θη­κε χθες Τρίτη.

Την ίδια περί­ο­δο έγι­ναν εισα­γω­γές 71 εκα­τομ­μυ­ρί­ων πυρο­βό­λων όπλων, ένα­ντι μόνο 7,5 εκα­τομ­μυ­ρί­ων που εξή­χθη­σαν, ένδει­ξη της φρε­νή­ρους αύξη­σης των πυρο­βό­λων όπλων που είναι δια­θέ­σι­μα στις ΗΠΑ, η οποία έχει τρο­φο­δο­τή­σει την έξαρ­ση της βίας, των φόνων και των αυτο­κτο­νιών, ανέ­φε­ρε η έκθεση.

Η εξο­πλι­στι­κή βιο­μη­χα­νία ανα­πτύ­χθη­κε με εκρη­κτι­κό τρό­πο: το 2000 στις ΗΠΑ υπήρ­χαν 2.222 εται­ρεί­ες κατα­σκευ­ής όπλων, ενώ το 2020 ο αριθ­μός τους έφτα­σε τις 16.963.

Η ετή­σια παρα­γω­γή πυρο­βό­λων όπλων που προ­ο­ρί­ζο­νται για εμπο­ρι­κή χρή­ση επί­σης σημεί­ω­σε κατα­κό­ρυ­φη άνο­δο περ­νώ­ντας από τα 3,9 εκα­τομ­μύ­ρια το 2000 στα 11,3 εκα­τομ­μύ­ρια το 2020, φτά­νο­ντας στην κορύ­φω­σή του το 2016, με 11,9 εκατομμύρια.

Η έκθε­ση του υπουρ­γεί­ου Δικαιο­σύ­νης δεί­χνει ότι οι Αμε­ρι­κα­νοί προ­τι­μούν τα ημιαυ­τό­μα­τα όπλα, τα οποία έχουν χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε πολ­λές επιθέσεις.

Αύξη­ση παρα­τη­ρεί­ται επί­σης στα όπλα «φάντα­σμα», τα οποία κανείς μπο­ρεί να τα κατα­σκευά­σει στο σπί­τι του με κόστος μερι­κά εκα­το­ντά­δες δολά­ρια. Κάποια εξαρ­τή­μα­τα αυτών των όπλων μπο­ρεί κάποιος να τα αγο­ρά­σει μέσω του δια­δι­κτύ­ου και άλλα να τα εκτυ­πώ­σει με εκτυ­πω­τή 3D. Αυτά τα όπλα δεν έχουν σει­ρια­κό αριθ­μό, ενώ οι κάτο­χοί τους δεν είναι υπο­χρε­ω­μέ­νοι να έχουν άδεια οπλο­φο­ρί­ας, λευ­κό ποι­νι­κό μητρώο ή να υπο­βάλ­λο­νται σε ψυχια­τρι­κό έλεγχο.

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση, το 2021 η αστυ­νο­μία εντό­πι­σε 19.344 όπλα «φαντά­σμα­τα», ένα­ντι 1.758 το 2016.

Η δημο­σί­ευ­ση της έκθε­σης έγι­νε έπει­τα από ένα ιδιαί­τε­ρα αιμα­τη­ρό Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο στις ΗΠΑ, με δύο περι­στα­τι­κά μαζι­κών πυρο­βο­λι­σμών: ένα με ρατσι­στι­κά κίνη­τρα στο Μπά­φα­λο στην πολι­τεία της Νέας Υόρ­κης, όπου σκο­τώ­θη­καν 10 Αφρο­α­με­ρι­κα­νοί, και ένα άλλο στο Λος Άντζε­λες της Καλι­φόρ­νιας όπου ένας άνθρω­πος σκο­τώ­θη­κε και πέντε ακό­μη τραυματίστηκαν.

Ο αριθ­μός των θανά­των από πυρο­βό­λα όπλα σημεί­ω­σε «ιστο­ρι­κή» άνο­δο στις ΗΠΑ το 2020, πιθα­νόν λόγω των επι­πτώ­σε­ων της παν­δη­μί­ας covid-19 και της φτώ­χειας, σύμ­φω­να με έρευ­να των αμε­ρι­κα­νι­κών υγειο­νο­μι­κών αρχών που δημο­σιεύ­θη­κε την προη­γού­με­νη εβδομάδα.

Στις ΗΠΑ κατα­γρά­φη­καν το 2020, 19.350 ανθρω­πο­κτο­νί­ες, αύξη­ση κατά σχε­δόν 35% σε σχέ­ση με το 2019, και 24.245 αυτο­κτο­νί­ες, σύμ­φω­να με τα Κέντρα Πρό­λη­ψης και Ελέγ­χου Ασθε­νειών (CDC).

Το 2020 το ποσο­στό ανθρω­πο­κτο­νιών έφτα­σε τις 6,1 ανά 100.000 κατοί­κους, το υψη­λό­τε­ρο εδώ και 25 χρόνια.

Φώτης Αγγου­λές, ο προ­λε­τά­ριος ποιητής

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο