Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η χιονοθύελλα «δεν τελείωσε», προειδοποιούν οι αρχές — Συνεχώς αυξάνονται οι νεκροί

Η σφο­δρή χιο­νο­θύ­ελ­λα που πλήτ­τει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ «απέ­χει πολύ ακό­μη από το τέλος της», προει­δο­ποί­η­σαν οι αρχές ενώ οι νεκροί συνε­χώς αυξά­νο­νται. «Είναι ακό­μη πολύ νωρίς για να πού­με ότι έχει τελειώ­σει», είπε η κυβερ­νή­τρια της Νέας Υόρ­κης Κάθι Χόκουλ, υπεν­θυ­μί­ζο­ντας ότι οι μετε­ω­ρο­λό­γοι προ­βλέ­πουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκα­το­στά χιό­νι. «Είναι σαφώς η θύελ­λα του αιώ­να», πρό­σθε­σε, σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε στο Μπά­φα­λο, τη γενέ­τει­ρά της. O απο­λο­γι­σμός των θυμά­των της «χιο­νο­θύ­ελ­λας του αιώ­να» ανερ­χό­ταν σε του­λά­χι­στον 55 νεκρούς ως χθες Δευ­τέ­ρα το βρά­δυ κι εκφρά­ζο­νται φόβοι πως θα αυξη­θεί περαι­τέ­ρω. Οι θάνα­τοι έχουν κατα­γρα­φεί σε 12 πολι­τεί­ες: Κολο­ρά­ντο, Ιλι­νόι, Κάν­σας, Κεντά­κι, Μίτσι­γκαν, Μιζού­ρι, Νεμπρά­σκα, Νέα Υόρ­κη, Οχάιο, Οκλα­χό­μα, Τενε­σί, Γουισκόνσιν.

ΗΠΑ: Οι χειρότερες χιονοθύελλες των τελευταίων 30 ετών

Η χιο­νο­θύ­ελ­λα που πλήτ­τει μεγά­λο μέρος των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών έχει στοι­χί­σει τη ζωή σε του­λά­χι­στον 55 ανθρώ­πους μέχρι τώρα. Ακο­λου­θούν οι φονι­κό­τε­ρες χιο­νο­θύ­ελ­λες και κύμα­τα ψύχους στις ΗΠΑ τα τελευ­ταία 30 χρόνια.

Το κύμα ψύχους του 2021

Από τις 13 μέχρι τις 19 Φεβρουα­ρί­ου 2021 ένα ιστο­ρι­κό κύμα ψύχους έπλη­ξε στις ΗΠΑ, από την ανα­το­λι­κή μέχρι τη δυτι­κή ακτή, μέχρι το Τέξας και τη Λουι­ζιά­να στα νότια. Του­λά­χι­στον 70 άνθρω­ποι πέθα­ναν, σύμ­φω­να με κατα­με­τρή­σεις αμε­ρι­κα­νι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης και εκα­τομ­μύ­ρια έμει­ναν χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Το κρύο προ­κά­λε­σε τον θάνα­το και του­λά­χι­στον έξι ανθρώ­πων στο βόρειο Μεξικό.

Ο «Σνοουζίλα» του 2016

Ο «Γκο­τζί­λα του χιο­νιού», από τις 22 μέχρι τις 24 Ιανουα­ρί­ου, έπλη­ξε όλες τις ΗΠΑ αλλά με ιδιαί­τε­ρη σφο­δρό­τη­τα τη Νέα Υόρ­κη, όπου έχα­σαν τη ζωή τους του­λά­χι­στον 33 άνθρω­ποι. Ακυ­ρώ­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από 11.000 πτή­σεις. Στη Νέα Υόρ­κη το χιό­νι έφτα­σε τα 67 εκα­το­στά στο Σέντραλ Παρκ ενώ το διε­θνές αερο­δρό­μιο της Ουά­σινγ­κτον καλύ­φθη­κε από ένα στρώ­μα χιο­νιού ύψους 56 εκατοοστών.

Κύμα κρύου του 2007

Στα μέσα Ιανουα­ρί­ου 2007, ένα κύμα ψύχους που συνο­δευό­ταν από παγω­μέ­νη βρο­χή και χιό­νια, προ­κά­λε­σε τον θάνα­το 42 ανθρώ­πων σε τρο­χαία δυστυ­χή­μα­τα στην Οκλα­χό­μα, το Τέξας, το Μισού­ρι, την Αϊό­βα, το Μίσι­γκαν, τη Νέα Υόρ­κη και το Μέιν.

Ο χιονοστρόβιλος του 1996

Από τις 7 μέχρι τις 9 Ιανουα­ρί­ου 1996 δεκά­δες άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν, οι περισ­σό­τε­ροι σε τρο­χαία δυστυ­χή­μα­τα, στην ανα­το­λι­κή ακτή των ΗΠΑ λόγω της χιο­νο­θύ­ελ­λας. Λίγες ημέ­ρες αργό­τε­ρα, ακο­λού­θη­σαν πλημ­μύ­ρες. Σύμ­φω­να με την Εθνι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία, στον «Χιο­νο­στρό­βι­λο του 96» απο­δί­δο­νται του­λά­χι­στον 154 θάνατοι.

Η «θύελλα του αιώνα» το 1993

Στις 13 και 14 Μαρ­τί­ου 1993 η «θύελ­λα του αιώ­να» έπλη­ξε τις ΗΠΑ, τον Κανα­δά και την Καραϊ­βι­κή, σκο­τώ­νο­ντας περισ­σό­τε­ρους από 300 ανθρώπους.

Στις ΗΠΑ οι νεκροί έφτα­σαν τους 270. Σε αυτούς θα πρέ­πει να προ­στε­θούν οι 48 ναυ­τι­κοί δύο φορ­τη­γών πλοί­ων που βυθί­στη­καν στα ανοι­χτά της Νέας Σκω­τί­ας (Κανα­δάς) και της Φλό­ρι­ντας. Η Πεν­σιλ­βά­νια, η Φλό­ρι­ντα, η Νέα Υόρ­κη, η Βόρεια Καρο­λί­να και η Αλα­μπά­μπα ήταν οι Πολι­τεί­ες που επλή­γη­σαν περισ­σό­τε­ρο από τη θύελ­λα που είχε ως απο­τέ­λε­σμα να «παρα­λύ­σει» για 48 ώρες η ανα­το­λι­κή ακτή των ΗΠΑ.

Άλλοι πέντε νεκροί ανα­φέρ­θη­καν στον Κανα­δά, τρεις στην Κού­βα και πέντε στα διε­θνή ύδα­τα, στα ανοι­χτά της Φλό­ρι­ντας. Στην Πολι­τεία αυτή κατα­γρά­φη­καν 50 ανε­μο­στρό­βι­λοι, κύμα­τα ύψους εννέα μέτρων στις ακτές και χιό­νι που έφτα­σε τα 120 εκα­το­στά σε ορι­σμέ­νες κομητείες.

Από το ψύχος δεν γλί­τω­σαν ούτε περιο­χές που σπα­νί­ως βλέ­πουν χιό­νια: στην Αλα­μπά­μα, το χιό­νι έφτα­σε τα 42 εκα­το­στά και η θερ­μο­κρα­σία έπε­σε στους ‑16 βαθ­μούς. Πολ­λά από τα θύμα­τα πέθα­ναν επει­δή έπα­θαν καρ­δια­κή προ­σβο­λή προ­σπα­θώ­ντας να καθα­ρί­σουν τις αυλές και τις στέ­γες των σπι­τιών τους από τα χιό­νια και τον πάγο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο