Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η 18χρονη που τράβηξε το viral βίντεο με τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ ξέσπασε σε κλάματα στη δίκη του αστυνομικού

Η 18χρονη από τη Μινε­ά­πο­λη, η οποία τρά­βη­ξε με το κινη­τό τηλέ­φω­νό της το βίντεο με τη σύλ­λη­ψη και τον θάνα­το του Τζορτζ Φλόιντ— ένα βίντεο που προ­κά­λε­σε δια­δη­λώ­σεις παγκο­σμί­ως, δεν μπό­ρε­σε να συγκρα­τή­σει τα δάκρυά της, όταν της έδει­ξαν μια φωτο­γρα­φία από το υλι­κό αυτό, κατά τη διάρ­κεια της δίκης του πρώ­ην αστυ­νο­μι­κού που κατη­γο­ρεί­ται για τη δολο­φο­νία του Φλόιντ.

Οι εισαγ­γε­λείς κάλε­σαν να κατα­θέ­σουν σήμε­ρα αυτό­πτες μάρ­τυ­ρες που έζη­σαν από κοντά τη σύλ­λη­ψη, στις 25 Μαΐ­ου του 2020. Μετα­ξύ αυτών μια νεα­ρή γυναί­κα που εργα­ζό­ταν σε βεν­ζι­νά­δι­κο στην άλλη πλευ­ρά του δρό­μου κι ένας αθλη­τής πολε­μι­κών τεχνών που περ­νού­σε από το σημείο.

Κατά τη διάρ­κεια των κατα­θέ­σε­ών τους, οι εισαγ­γε­λείς έπαι­ξαν βίντεο από διά­φο­ρες γωνί­ες όπου κατα­γρα­φό­ταν η σύλ­λη­ψη, προ­κει­μέ­νου να τα δουν οι ένορ­κοι. Μετα­ξύ αυτών το βίντεο μιας 18χρονης όπου δια­κρί­νε­ται ο Σόβιν, ένας λευ­κός αστυ­νο­μι­κός, να πιέ­ζει με το γόνα­τό του τον λαι­μό του Αφρο­α­με­ρι­κα­νού Τζορτζ Φλόιντ για περί­που 9 λεπτά.

Το βίντεο, το οποίο σύμ­φω­να με τους εισαγ­γε­λείς κατα­γρά­φει τη χρή­ση υπέρ­με­τρης βίας, προ­κά­λε­σε τρό­μο στους πολί­τες σε ολό­κλη­ρο τον κόσμο και οδή­γη­σε σε ένα από τα μαζι­κό­τε­ρα κινή­μα­τα δια­μαρ­τυ­ρί­ας στις ΗΠΑ τις τελευ­ταί­ες δεκαετίες.

Ακο­λου­θούν απο­σπά­σμα­τα των σημε­ρι­νών κατα­θέ­σε­ων των αυτο­πτών μαρτύρων:

Νταρνέλα Φρέιζιερ

Η 18χρονη σήμε­ρα Νταρ­νέ­λα Φρέι­ζιερ πήγαι­νε με τον μικρό­τε­ρο ξάδελ­φό της να αγο­ρά­σουν σνακ στο κατά­στη­μα Cup Foods, όπου λίγα λεπτά πριν ένας υπάλ­λη­λος είχε κατη­γο­ρή­σει τον Φλόιντ ότι του είχε δώσει ένα πλα­στό χαρ­το­νό­μι­σμα των 20 δολα­ρί­ων. Είδε τον αστυ­νο­μι­κό να συλ­λαμ­βά­νει τον Φλόιντ έξω από το κατά­στη­μα και έβγα­λε το κινη­τό της για να κατα­γρά­ψει το σκηνικό.

«Βλέ­πω έναν άνδρα στο έδα­φος και βλέ­πω έναν αστυ­νο­μι­κό να γονα­τί­ζει πάνω του», είπε η Φρέι­ζιερ στους ενόρ­κους, εξη­γώ­ντας για­τί πρώ­τα έδιω­ξε από το σημείο, στέλ­νο­ντάς τον πίσω στο κατά­στη­μα, τον μικρό­τε­ρο ξάδελ­φό της. Για να μην βλέπει.

«Ένας τρο­μο­κρα­τη­μέ­νος, φοβι­σμέ­νος άνδρας εκλι­πα­ρού­σε για τη ζωή του».

Η 18χρονη έχα­σε την ψυχραι­μία της και η φωνή της έσπα­σε, όταν οι εισαγ­γε­λείς της έδει­ξαν μια φωτο­γρα­φία από το βίντεο, όπου κατα­γρά­φε­ται η στιγ­μή κατά την οποία ο Σόβιν, με το γόνα­τό του στον λαι­μό του Φλόιντ, μοιά­ζει να κοι­τά­ζει απευ­θεί­ας προς τον φακό της Φρέιζιερ.

«Ναι», απά­ντη­σε, κλαί­γο­ντας και μην μπο­ρώ­ντας να ανα­πνεύ­σει, όταν ερω­τή­θη­κε εάν τον αναγνωρίζει.

«Αυτός είναι ο αστυ­νο­μι­κός που είχε γονα­τί­σει πάνω στον λαι­μό του Τζορτζ Φλόιντ».

Οι συνή­γο­ροι του Σόβιν υπο­στη­ρί­ζουν ότι οι οργι­σμέ­νοι περα­στι­κοί απέ­σπα­σαν την προ­σο­χή του πελά­τη τους από το να «φρο­ντί­σει» τον Φλόιντ. Οι εισαγ­γε­λείς ρώτη­σαν τη μάρ­τυ­ρα εάν άκου­σε κάποιον περα­στι­κό να απει­λεί την αστυ­νο­μία. Εκεί­νη είπε «όχι».

Ντόναλντ Ουίλιαμς

Ο Ντό­ναλντ Ουί­λιαμς είναι ένας 33χρονος επαγ­γελ­μα­τί­ας αθλη­τής μει­κτών πολε­μι­κών τεχνών και πατέ­ρας. Ακού­γε­ται στα βίντεο της σύλ­λη­ψης του Φλόιντ να φωνά­ζει προ­σβο­λές προς τον Σόβιν και να ζητά από την αστυ­νο­μία να ελέγ­ξει τον σφυγ­μό του Τζορτζ Φλόιντ.

«Βλέ­πε­τε ότι παλεύ­ει να πάρει ανάσα».

Το ηχη­τι­κό από το τηλε­φώ­νη­μα που έκα­νε ο Ουί­λιαμς στην αστυ­νο­μία μετά τη σύλ­λη­ψη ακού­στη­κε στην αίθου­σα του δικα­στη­ρί­ου. Ο Ουί­λιαμς σκού­πι­σε τα μάτια του με ένα λευ­κό χαρ­το­μά­ντι­λο, καθώς η ταραγ­μέ­νη φωνή του γέμι­σε την αίθουσα.

«Νομί­ζω ότι έγι­να μάρ­τυ­ρας ενός φόνου», είπε ο Ουί­λιαμς στους ενόρκους.

«Επο­μέ­νως, ένιω­σα ότι έπρε­πε να καλέ­σω την αστυ­νο­μία για την αστυνομία».

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο