Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η Amazon ετοιμάζεται να απολύσει περίπου 10.000 εργαζομένους

Η Amazon ετοι­μά­ζε­ται να απο­λύ­σει περί­που 10.000 εργα­ζο­μέ­νους της, σύμ­φω­να με τους New York Times. Αν επι­βε­βαιω­θεί αυτό, η δια­δι­κτυα­κή πλατ­φόρ­μα πωλή­σε­ων θα γίνει ο τελευ­ταί­ος αμε­ρι­κα­νι­κός τεχνο­λο­γι­κός γίγα­ντας που θα απα­ντή­σει στην οικο­νο­μι­κή κρί­ση με περι­κο­πή μεγά­λου αριθ­μού θέσε­ων εργασίας.

Ο αριθ­μός των απο­λύ­σε­ων που σχε­διά­ζει η Amazon αντι­προ­σω­πεύ­ει λίγο λιγό­τε­ρο από το 1% του μισθο­λο­γι­κού κόστους του ομί­λου, ο οποί­ος είχε 1,6 εκα­τομ­μύ­ριο εργα­ζό­με­νους παγκο­σμί­ως στο τέλος του 2021.

Ένας σημα­ντι­κό μέρος του προ­σω­πι­κού του κολοσ­σού αυτού απο­τε­λεί­ται από επο­χι­κούς εργα­ζό­με­νους, που προ­σλαμ­βά­νο­νται σε περιό­δους αυξη­μέ­νης δρα­στη­ριό­τη­τας, ιδί­ως την περί­ο­δο των δια­κο­πών στο τέλος του έτους.

Σύμ­φω­να με τους NYT, οι περι­κο­πές αυτές αφο­ρούν θέσεις εργα­σί­ας στο τμή­μα Amazon Devices (ηλε­κτρο­νι­κές συσκευ­ές εξο­πλι­σμέ­νες με φωνη­τι­κό βοη­θό Alexa ή ανα­γνώ­στες Kindle), στο τμή­μα λια­νι­κών πωλή­σε­ων καθώς και στο τμή­μα ανθρώ­πι­νου δυνα­μι­κού. Ωστό­σο, η κατα­νο­μή ανά χώρα δεν προσδιορίζεται.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα διευ­κρι­νί­ζει επί­σης ότι ο συνο­λι­κός αριθ­μός των απο­λύ­σε­ων είναι πιθα­νό να αλλά­ξει. Εάν επι­βε­βαιω­θεί, θα είναι το μεγα­λύ­τε­ρο σχέ­διο απο­λύ­σε­ων στην ιστο­ρία της εταιρείας.

Σε επι­κοι­νω­νία με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο, η Amazon δεν απά­ντη­σε αμέσως.

Η εται­ρεία είχε ήδη ανα­κοι­νώ­σει πάγω­μα προ­σλή­ψε­ων στα γρα­φεία της πριν από δύο εβδομάδες.

Την περα­σμέ­νη Τετάρ­τη, η Meta, η μητρι­κή εται­ρεία του Facebook, ανα­κοί­νω­σε την περι­κο­πή 11.000 θέσε­ων εργα­σί­ας που πλήτ­τει περί­που το 13% του εργα­τι­κού της δυναμικού.

Δύο εται­ρεί­ες της Silicon Valley, η εξει­δι­κευ­μέ­νη στις υπη­ρε­σί­ες πλη­ρω­μών Stripe και η πλατ­φόρ­μα κρα­τή­σε­ων αυτο­κι­νή­των με οδη­γό σοφέρ, Lyft, ανα­κοί­νω­σαν επί­σης πρό­σφα­τα απο­λύ­σεις σε μεγά­λη κλίμακα.

Το Twitter, που πρό­σφα­τα εξα­γο­ρά­στη­κε από τον ‘Ιλον Μασκ, απέ­λυ­σε περί­που τους μισούς από τους 7.500 υπαλ­λή­λους του.

 

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο