Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Η Merck ζητεί έγκριση για το χάπι κατά του κορωνοϊού

Η φαρ­μα­κευ­τι­κή εται­ρία Merck ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα ότι υπέ­βα­λε αίτη­ση για άδεια επεί­γου­σας χρή­σης στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες του φαρ­μά­κου της που λαμ­βά­νε­ται από το στό­μα για τη θερα­πεία ασθε­νών με ήπια έως μέτρια συμ­πτώ­μα­τα της COVID-19. Το σκεύ­α­σμα αυτό, το molnupiravir, έχει ανα­πτυ­χθεί από κοι­νού με τη Ridgeback Biotherapeutics. Αν λάβει έγκρι­ση, θα είναι το πρώ­το αντι­ι­ι­κό σκεύ­α­σμα για την ασθέ­νεια το οποίο λαμ­βά­νε­ται από το στό­μα. Όλες οι άλλες θερα­πεί­ες που υπο­στη­ρί­ζο­νται από την FDA κατά της νόσου απαι­τούν ενδο­φλέ­βια χορή­γη­ση ή ένεση.

Δεδο­μέ­να που δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα έδει­ξαν πως το molnupiravir μπο­ρεί να μειώ­σει στο μισό τις πιθα­νό­τη­τες θανά­του ή νοση­λεί­ας όσων κιν­δυ­νεύ­ουν περισ­σό­τε­ρο να κολ­λή­σουν σοβα­ρή COVID-19. Η ιική αλλη­λού­χη­ση που έχει γίνει μέχρι τώρα έδει­ξε ότι το χάπι είναι απο­τε­λε­σμα­τι­κό ενα­ντί­ον όλων των παραλ­λα­γών του κορο­νοϊ­ού, περι­λαμ­βα­νο­μέ­νης της Δέλ­τα, σύμ­φω­να με τη Merck.

Τα υπάρ­χο­ντα φάρ­μα­κα κατά της ασθέ­νειας είναι το εγχε­ό­με­νο αντι­ι­ι­κό ρεμ­δε­σι­βί­ρη της Gilead Sciences και το γενό­ση­μο στε­ροει­δές δεξα­με­θα­ζό­νη, αμφό­τε­ρα των οποί­ων χορη­γού­νται γενι­κά μόνο αφού ο ασθε­νής εισα­χθεί στο νοσοκομείο.

Τα φάρ­μα­κα μονο­κλω­νι­κών αντι­σω­μά­των της Regeneron Pharmaceuticals και της Eli Lilly έχουν μέχρι τώρα μόνο περιο­ρι­σμέ­νη χρή­ση λόγω της δυσκο­λί­ας στη χορή­γη­σή τους.

 

 

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο