Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ικανοποίηση για την συνάντηση Μητσοτάκη — Ερντογάν γιατί “ενισχύεται το ΝΑΤΟ”

«Οι ΗΠΑ συνε­χί­ζουν να ενθαρ­ρύ­νουν τη δια­τή­ρη­ση της ηρε­μί­ας στο Αιγαίο και στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο μετα­ξύ των συμ­μά­χων μας στο ΝΑΤΟ. Η δου­λειά των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών με την Τουρ­κία και την Ελλά­δα, καθώς και η παρου­σία μας στο Αιγαίο, ενι­σχύ­ει το ΝΑΤΟ και βοη­θά στην αντι­με­τώ­πι­ση της επι­θε­τι­κό­τη­τας του Κρεμ­λί­νου ενα­ντί­ον του κυρί­αρ­χου γεί­το­νά του, της Ουκρα­νί­ας. Οι συλ­λο­γι­κές μας προ­σπά­θειες επι­κε­ντρώ­νο­νται στο να βάλου­με ένα τέλος στον βάναυ­σο και απρό­κλη­το πόλε­μο της Μόσχας ενα­ντί­ον της Ουκρα­νί­ας».

Αυτά απά­ντη­σε ο εκπρό­σω­πος του Στέ­ητ Ντι­πάρ­τμεντ όταν κλή­θη­κε να σχο­λιά­σει την συνά­ντη­ση Μητσο­τά­κη — Ερντο­γάν στην Άγκυ­ρα, αφού αυτή συν­δέ­ε­ται με τους σχε­δια­σμούς των ΗΠΑ να δια­σφα­λι­στεί η νοτιο­α­να­το­λι­κή πτέ­ρυ­γα του ΝΑΤΟ.

«Ενθαρ­ρύ­νου­με αυτές τις συζη­τή­σεις σε όλα τα επί­πε­δα, ώστε η Ελλά­δα και η Τουρ­κία να συνερ­γα­στούν για την προ­ώ­θη­ση της ειρή­νης, της ασφά­λειας και της ευη­με­ρί­ας στην περιο­χή και για την επί­λυ­ση των δια­φο­ρών με διπλω­μα­τι­κό τρό­πο, σύμ­φω­να με το Διε­θνές Δίκαιο», πρό­σθε­σε ο εκπρό­σω­πος του Υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών των ΗΠΑ, μόνο που οι σχε­δια­σμοί αυτοί δεν έχουν καμία σχέ­ση με την ειρή­νη και οδη­γούν σε συν­δια­χεί­ρι­ση στην περιοχή.

Ανα­κοί­νω­ση του ΚΚΕ για τη συνά­ντη­ση Ερντο­γάν – Μητσοτάκη

Ακολουθήστε το Ατέχνως σε
Google News, Facebook _ Twitter

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο