Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«ΗΠΑ και Ιταλία έχουν δεσμούς από την… Αρχαία Ρώμη»: Νέα δήλωση-μπαρούφα του Ντόναλντ Τραμπ

Κόκ­κα­λο στην κυριο­λε­ξία έμει­νε η μετα­φρά­στρια της συνά­ντη­σης του Ντό­ναλντ Τραμπ με τον Ιτα­λό ομό­λο­γο του Σέρ­τζιο Ματα­ρέ­λα, όταν άκου­σε τον πρό­ε­δρο των ΗΠΑ να δηλώ­νει πως… «ΗΠΑ και η Ιτα­λία είναι τόσο δεμέ­νες από την κοι­νή πολι­τι­στι­κή και πολι­τι­κή κλη­ρο­νο­μία που μοι­ρά­ζο­νται χιλιά­δες χρό­νια από την Αρχαία Ρώμη»!

Η μετα­φρά­στρια με την έκφρα­σή της κατά­φε­ρε να τρα­βή­ξει όλα τα βλέμ­μα­τα πάνω της, ενώ «γλέ­ντι» έχει στη­θεί στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα με τα σχό­λια των χρηστών. 

Δεν είναι, βέβαια, η πρώ­τη φορά που ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος προ­βαί­νει σε τέτοιου είδους κατα­γέ­λα­στες δηλώ­σεις. Μόλις πριν λίγες ημέ­ρες, ο Τραμπ είχε εκφρά­σει το… παρά­πο­νο του επει­δή οι Κούρ­δοι δεν είχαν βοη­θή­σει τις ΗΠΑ κατά την επι­χεί­ρη­ση… στη Νορ­μαν­δία στη διάρ­κεια του Β’ Παγκο­σμί­ου Πολέμου!

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ υπε­ρα­σπί­στη­κε, επί­σης, και την κλη­ρο­νο­μία του Χρι­στό­φο­ρου Κολόμ­βου. «Την Δευ­τέ­ρα, απο­τί­σα­με φόρο τιμής στον Ιτα­λό εξε­ρευ­νη­τή ο οποί­ος ηγή­θη­κε της ανα­κά­λυ­ψης του Νέου Κόσμου, του κυρί­ου που είναι γνω­στός ως Χρι­στό­φο­ρος Κολόμ­βος», είπε.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο