Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Κλιμακώνουν την ένταση με τη Μόσχα, στέλνοντας 3.000 στρατιώτες στην Ανατολική Ευρώπη

Κλι­μα­κώ­νουν την έντα­ση στην Ουκρα­νία οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες με απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τιω­τι­κών δυνά­με­ων στην περιοχή.

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Τζο Μπάι­ντεν ενέ­κρι­νε την ανά­πτυ­ξη περί­που 3000 Αμε­ρι­κα­νών στρα­τιω­τών στην ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη τις επό­με­νες ημέ­ρες, καθώς μένε­ται ο αντα­γω­νι­σμός των ευρω­α­τλα­ντι­κών δυνά­με­ων με την Ρωσία στο θέμα της Ουκρα­νί­ας, μια από­φα­ση, που, σύμ­φω­να με το Πεντά­γω­νο, απο­τε­λεί ένδει­ξη της αμε­ρι­κα­νι­κής ετοι­μό­τη­τας να υπε­ρα­σπι­στεί τους συμ­μά­χους των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ.

Μια πηγή με γνώ­ση των λεπτο­με­ρειών του όλου σχε­δί­ου ανέ­φε­ρε, σύμ­φω­να με το Reuters, ότι 1.700 στρα­τιώ­τες θα φύγουν από την αμε­ρι­κα­νι­κή βάση Φορτ Μπραγκ στη Βόρεια Καρο­λί­να για την Πολω­νία και άλλοι 300 από τη βάση αυτή προς τη Γερ­μα­νία. Περί­που 1000 στρα­τιώ­τες που βρί­σκο­νται σταθ­μευ­μέ­νοι στη Γερ­μα­νία θα κατευ­θυν­θούν προς τη Ρουμανία.

Το Πεντά­γω­νο λέει ότι δεν απο­κλεί­ει την επι­πλέ­ον ανά­πτυ­ξη στρα­τευ­μά­των πέραν αυτών που ανα­κοι­νώ­νο­νται σήμερα.

Το Πεντά­γω­νο επα­νέ­λα­βε τις προει­δο­ποι­ή­σεις σχε­τι­κά με την ανά­πτυ­ξη των ρωσι­κών στρα­τευ­μά­των στα σύνο­ρα με την Ουκρα­νία, όμως δια­τύ­πω­σε την ελπί­δα ότι ο Ρώσος πρό­ε­δρος θα επι­λέ­ξει μια διπλω­μα­τι­κή επί­λυ­ση της κρίσης.

«Δεν πιστεύ­ου­με ακό­μη ότι έχει απο­φα­σί­σει να εισβά­λει περαι­τέ­ρω στην Ουκρα­νία», δήλω­σε ο εκπρό­σω­πος τύπου του Πεντα­γώ­νου Τζον Κίρμπι

Νωρί­τε­ρα, ένας Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος δήλω­σε, όπως μετα­δί­δει το Γαλ­λι­κό Πρακτορείο:

«Σύμ­φω­να με τις οδη­γί­ες του προ­έ­δρου και τις προ­τά­σεις του υπουρ­γού (Άμυ­νας Λόιντ) Όστιν, το υπουρ­γείο θα μετα­κι­νή­σει ανα­το­λι­κό­τε­ρα ορι­σμέ­νες μονά­δες που βρί­σκο­νται σταθ­μευ­μέ­νες στην Ευρώπη».

«Αυτές οι δυνά­μεις δεν θα πολε­μή­σουν στην Ουκρα­νία», υπογράμμισε.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο