Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ-Κυκλώνας Ίαν: Περισσότεροι από 70 οι νεκροί — Τουλάχιστον 1.100 διασώσεις

Δεκά­δες θύμα­τα και ανυ­πο­λό­γι­στες κατα­στρο­φές αφή­νει πίσω του ο κυκλώ­νας Ίαν, που σάρω­σε τις νοτιο­α­να­το­λι­κές αμε­ρι­κα­νι­κές πολι­τεί­ες. Το πρα­κτο­ρείο Reuters κάνει λόγο για 50 επι­βε­βαιω­μέ­νους θανά­τους, οι περισ­σό­τε­ροι εκ των οποί­ων αφο­ρούν την κομη­τεία Λι στη Φλό­ρι­ντα. Ακό­μη πιο εφιαλ­τι­κοί είναι οι απο­λο­γι­σμοί αμε­ρι­κα­νι­κών μέσων ενη­μέ­ρω­σης, με το NBC να μιλά για 77 νεκρούς και το CNN για περισ­σό­τε­ρους από 70.

Επί­ση­μος απο­λο­γι­σμός δεν έχει δοθεί στη δημο­σιό­τη­τα από τις ομο­σπον­δια­κές αρχές.

Περισ­σό­τε­ρες από 1.100 δια­σώ­σεις κατα­γρά­φη­καν στη Φλό­ρι­ντα αφό­του ο Ίαν έπλη­ξε την πολι­τεία ως κυκλώ­νας Κατη­γο­ρί­ας 4 το από­γευ­μα της Τετάρ­της, δήλω­σε ο κυβερ­νή­της Ρον Ντε­σά­ντις χθες Σάββατο.

Μολο­νό­τι στη συνέ­χεια εξα­σθέ­νη­σε σε τρο­πι­κή καται­γί­δα, ισχυ­ρές βρο­χο­πτώ­σεις προ­κά­λε­σαν εκτε­τα­μέ­νες πλημ­μύ­ρες σε Νότια Καρο­λί­να, Βόρεια Καρο­λί­να και Βιρτζίνια.

Σχε­δόν 1,2 εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά και επι­χει­ρή­σεις στη Φλό­ρι­ντα είχαν μεί­νει χθες Σάβ­βα­το χωρίς ηλε­κτρι­κό ρεύ­μα. Στις άλλες τρεις προ­α­να­φερ­θεί­σες πολι­τεί­ες, ο αριθ­μός αυτός υπο­λο­γί­ζε­ται συνο­λι­κά σε περί­που 300.000.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο