ΗΠΑ: Μάθε δάσκαλε να σκοτώνεις…

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // … η ηθι­κή της Άγριας Δύσης θέλει τους δασκά­λους να πυρο­βο­λούν τους μαθη­τές Δια­κό­σια ενε­νή­ντα ένα (291) περι­στα­τι­κά με πυρο­βο­λι­σμούς έχουν κατα­γρα­φεί σε αμε­ρι­κα­νι­κά σχο­λεία από το 2013. Ήδη φέτος έχουν κατα­γρα­φεί 18 περι­στα­τι­κά. Οι ΗΠΑ είναι η μόνη καπι­τα­λι­στι­κή ανε­πτυγ­μέ­νη(!;) χώρα παγκο­σμί­ως όπου επα­να­λαμ­βά­νο­νται συμ­βά­ντα με πυρο­βο­λι­σμούς σε σχο­λεία, όπως αυτό που σημειώ­θη­κε χθες … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΗΠΑ: Μάθε δάσκα­λε να σκο­τώ­νεις….