Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Μάθημα αστικής δημοκρατίας — Κεφαλοκλείδωμα ανάμεσα σε βουλευτές στο Κογκρέσο

Μαθή­μα­τα αστι­κής δημο­κρα­τί­ας έδω­σαν οι ΗΠΑ οι οποί­ες έχουν αυτο­α­να­γο­ρευ­τεί κρι­τές και ελεγ­κτές των δημο­κρα­τι­κών δικαιω­μά­των ανά τη Γη για να επεμ­βαί­νει στο εσω­τε­ρι­κό χωρών και να χει­ρα­γω­γεί επι­λο­γές λαών.

Στη δια­δι­κα­σία προ­έ­δρου της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων  ‑τρί­τος τη τάξει στην πολι­τι­κή ιεραρ­χία των ΗΠΑ- εφαρ­μό­στη­κε η αρχή όπου δεν πίπτει λόγος πίπτει …ράβδος.

Τον γύρο του κόσμου κάνουν από το πρωί οι εικό­νες με το κεφα­λο­κλεί­δω­μα που έκα­νε μέλος της Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων των ΗΠΑ σε συνά­δελ­φό του που δεν ψήφι­σε τον υπο­ψή­φιο των Ρεπου­μπλι­κά­νων κατά την επει­σο­δια­κή όπως εξε­λί­χθη­κε 14η ψηφο­φο­ρία για την εκλο­γή προ­έ­δρου του σώματος.

Συγκε­κρι­μέ­να, πριν απ’ την τελι­κή ψηφο­φο­ρία, κατά την οποία εξε­λέ­γη τελι­κά ο ρεμπου­πλι­κά­νος Μακάρ­θι, επι­κρά­τη­σε παν­δαι­μό­νιο όταν ο βου­λευ­τής Ματ Γκά­ετς από την Καλι­φόρ­νια απο­φά­σι­σε να τηρή­σει απο­χή, ενώ ο Μακάρ­θι χρεια­ζό­ταν ένα ακό­μη «ναι». Στε­νοί σύμ­μα­χοι του Μακάρ­θι περι­κύ­κλω­σαν τον Γκά­ετς για να προ­σπα­θή­σουν να άρουν το αδιέξοδο.

Αφού ο Μακάρ­θι απο­μα­κρύν­θη­κε από τον Γκά­ετς, δεί­χνο­ντας απο­γοη­τευ­μέ­νος, ο Πρό­ε­δρος των Ενό­πλων Υπη­ρε­σιών Μάικ Ρότζερς κινή­θη­κε προς το μέρος των συγκε­ντρω­μέ­νων συνα­δέλ­φων του και ειδι­κά προς τον Γκά­ετς. Τότε παρε­νέ­βη ένας άλλος Ρεπου­μπλι­κα­νός βου­λευ­τής, ο Ρίτσαρν Χάν­τσον της Βόρειας Καρο­λί­νας, που ακι­νη­το­ποι­ή­σε τον Ρότζερς με κεφα­λο­κλεί­δω­μα.

Ο Ρότζερς, που νωρί­τε­ρα μέσα στην εβδο­μά­δα προει­δο­ποί­η­σε τους αντι­φρο­νού­ντες των Ρεπου­μπι­κα­λών ότι θα έχα­ναν τα καθή­κο­ντά τους στις επι­τρο­πές, είπε στον Γκά­ετς ότι θα «τελειώ­σει» επει­δή συνε­χί­ζει να κατα­στρέ­φει την ψηφο­φο­ρία για την εκλο­γή προ­έ­δρου της Βουλής.

Σε κοντι­νή από­στα­ση, η βου­λευ­τής Μάρ­τζο­ρι Τέι­λορ Γκριν της Τζόρ­τζια προ­σπα­θού­σε να πεί­σει τον βου­λευ­τή Ματ Ροζε­ντέιλ απ’ τη Μοντά­να να πάρει το κινη­τό της και να μιλή­σει στον πρώ­ην πρό­ε­δρο Ντό­ναλντ Τραμπ, ο οποί­ος βρι­σκό­ταν στη γραμ­μή, γρά­φει σχε­τι­κά το CNN.

Η καθυ­στε­ρη­μέ­νη νίκη του Μακάρ­θι σημειώ­θη­κε την επο­μέ­νη από τη συμπλή­ρω­ση δύο χρό­νων από την επί­θε­ση στο Καπι­τώ­λιο των ΗΠΑ, στις 6 Ιανουα­ρί­ου 2021, όταν ένας βίαιος όχλος εφόρ­μη­σε στο Κογκρέ­σο στην προ­σπά­θεια να ανα­τρέ­ψει την εκλο­γι­κή ήττα του τότε προ­έ­δρου Ντό­ναλντ Τραμπ.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο