Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ — Μακελειό σε σούπερ μάρκετ: Πολλοί νεκροί και τραυματίες

Ένας ένο­πλος σκό­τω­σε ανθρώ­πους χθες, Τρί­τη, το βρά­δυ σε σού­περ μάρ­κετ της αλυ­σί­δας Walmart στην πόλη Τσέ­ζα­πικ της πολι­τεί­ας της Βιρ­τζί­νια, ανα­κοί­νω­σαν οι τοπι­κές αρχές, διευ­κρί­νι­ζο­ντας πως ο δρά­στης είναι επί­σης νεκρός.

Στις 10:12 μ.μ. αστυ­νο­μι­κοί έσπευ­σαν έπει­τα από ανα­φο­ρά για πυρο­βο­λι­σμούς μέσα σε κατά­στη­μα της Walmart, ανα­κοί­νω­σε ο εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας Λίο Κοσίν­σκι στη διάρ­κεια ενη­μέ­ρω­σης των δημο­σιο­γρά­φων, προ­σθέ­το­ντας ότι «λιγό­τε­ροι από 10» άνθρω­ποι έχουν χάσει τη ζωή τους, αλλά αρνού­με­νος να κάνει γνω­στό τον ακρι­βή αριθμό.

Η αστυ­νο­μία ενη­μέ­ρω­σε ότι δεν θα γίνει γνω­στός επι­σή­μως ο αριθ­μός των θυμά­των για αρκε­τές ώρες, καθώς ανα­ζη­τεί τυχόν τραυ­μα­τί­ες ή νεκρούς σε όλους τους χώρους του μεγά­λου κτιρίου.

Δεν είναι σαφές μέχρι στιγ­μής αν ο δρά­στης, το όνο­μα του οποί­ου δεν έγι­νε γνω­στό, αυτο­πυ­ρο­βο­λή­θη­κε. Ο Κοσίν­σκι δήλω­σε πως, «απ’ όσα γνω­ρί­ζει», οι αστυ­νο­μι­κοί δεν δέχθη­καν πυρά.

Κατά το BBC ο δρά­στης φέρε­ται να είναι ο διευ­θυ­ντής του κατα­στή­μα­τος, ο οποί­ος και φέρε­ται να έστρε­ψε εν τέλει το όπλο στον εαυ­τό του. Άλλες πλη­ρο­φο­ρί­ες ανα­φέ­ρουν ότι επρό­κει­το για πρώ­ην υπάλ­λη­λο. Τα κίνη­τρά του είναι για την ώρα άγνω­στα, ενώ οι Αρχές θεω­ρούν ότι έδρα­σε μόνος του.

Η Walmart ανέ­φε­ρε σε ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε πως είναι «σοκα­ρι­σμέ­νη» από το επει­σό­διο στο κατά­στη­μά της στο Τσέ­ζα­πικ και πως συνερ­γά­ζε­ται με την αστυνομία.

Εκπρό­σω­πος του Γενι­κού Νοσο­κο­μεί­ου Σεντά­ρα Νόρ­φολκ δήλω­σε στο τοπι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό WAVY πως πέντε τραυ­μα­τί­ες νοση­λεύ­ο­νται εκεί.

Το κατά­στη­μα βρί­σκε­ται πλάι στην Battlefield Boulevard, που σημαί­νει Λεω­φό­ρος Πεδί­ου Μάχης. Πρό­κει­ται για ιδιαί­τε­ρα μεγά­λο κατά­στη­μα, που περι­κλεί­ει φούρ­νο, τρά­πε­ζα, φαρ­μα­κείο και άλλα μαγαζιά.

Το επει­σό­διο με τα πυρά στο σού­περ μάρ­κετ συνέ­βη 48 ώρες πριν από τους εορ­τα­σμούς της Ημέ­ρας των Ευχα­ρι­στιών και σημειώ­νε­ται έπει­τα από το φονι­κό σε ένα νυκτε­ρι­νό κέντρο της κοι­νό­τη­τας ΛΟΑΤΚΙ το περα­σμέ­νο σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο στο Κολοράντο.

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο