Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Με 60 σφαίρες οκτώ αστυνομικοί εκτέλεσαν έναν άοπλο 25χρονο Αφροαμερικανό!

Του­λά­χι­στον 60 σφαί­ρες δέχθη­κε από οκτώ αστυ­νο­μι­κούς ένας άοπλος μαύ­ρος άνδρας στο Άκρον του Οχάιο, σύμ­φω­να με βίντεο που δόθη­κε στη δημο­σιό­τη­τα και έχει προ­κα­λά­σει οργή. 

Ο Τζέι­λαντ Γουό­κερ έπε­σε νεκρός όταν έφυ­γε τρέ­χο­ντας από το αυτο­κί­νη­τό του και οι αστυ­νο­μι­κοί τον κατα­δί­ω­ξαν. Δεν ήταν οπλι­σμέ­νος. Οι αστυ­νο­μι­κοί άρχι­σαν να τον πυρο­βο­λούν και συνέ­χι­ζαν να πυρο­βο­λούν ακό­μα και όταν έπε­σε στο έδα­φος. Τον δολο­φό­νη­σαν εν ψυχρώ!

«Το βίντεο είναι συγκλο­νι­στι­κό, είναι δύσκο­λο να το απο­δε­χτείς», είπε ο δήμαρ­χος του Άκρον και ζήτη­σε από τους οργι­σμέ­νους κατοί­κους να επι­δεί­ξουν υπο­μο­νή καθώς ξεκί­νη­σαν οι διαδηλώσεις.

Οι οκτώ αστυ­νο­μι­κοί που εμπλέ­κο­νται στον πυρο­βο­λι­σμό, εκ των οποί­ων οι επτά είναι λευ­κοί και ο ένας μαύ­ρος, τέθη­καν σε διοι­κη­τι­κή άδεια μετ’ αποδοχών.

Η αστυ­νο­μία αρχι­κά υπο­στή­ρι­ζε πως ο Τζέι­λαντ Γουό­κερ άνοι­ξε πυρ πρώ­τος και οι αστυ­νο­μι­κοί φοβή­θη­καν για τη ζωή τους. Ομως απο­δεί­χθη­κε ότι δεν ήταν οπλι­σμέ­νος και πλέ­ον η αστυ­νο­μία λέει ότι αργό­τε­ρα βρέ­θη­κε ένα πιστό­λι μέσα στο αυτοκίνητο.

Οι κάμε­ρες σώμα­τος της αστυ­νο­μί­ας δεί­χνουν ένα άτο­μο να βγαί­νει από το αυτο­κί­νη­το και να τρέ­χει προς ένα πάρ­κινγκ, κυνη­γη­μέ­νο από αστυ­νο­μι­κούς για περί­που 10 δευ­τε­ρό­λε­πτα πριν ανοί­ξουν πυρ.

Οι δια­δη­λω­τές πραγ­μα­το­ποί­η­σαν πορεία στο Άκρον και συγκε­ντρώ­θη­καν μπρο­στά από το δικα­στι­κό κέντρο της πόλης μετά τη δημο­σιο­ποί­η­ση του βίντεο.

902.gr, BBC

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο