ΗΠΑ: Νέα στοιχεία εμπλέκουν το FBI και την αστυνομία στην δολοφονία του Μάλκολμ Χ

Να ανοί­ξει ξανά, έπει­τα απο 56 χρό­νια, ο φάκε­λος της έρευ­νας για την δολο­φο­νία του εμβλη­μα­τι­κού Αμε­ρι­κα­νού ακτι­βι­στή για τα πολι­τι­κά και κοι­νω­νι­κά δικαιώ­μα­τα των μαύ­ρων Μάλ­κολμ Λίτλ, γνω­στό­τε­ρου ως Μάλ­κολμ Χ (Malcolm X), ζητά η οικο­γέ­νεια του έπει­τα από επι­στο­λή που είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας και ανα­τρέ­πει τα δεδο­μέ­να. Σύμ­φω­να με την εν … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το ΗΠΑ: Νέα στοι­χεία εμπλέ­κουν το FBI και την αστυ­νο­μία στην δολο­φο­νία του Μάλ­κολμ Χ.