Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ο Ίλον Μασκ εγκαταλείπει την προσπάθεια εξαγοράς του Twitter

Ο διευ­θύ­νων σύμ­βου­λος της Tesla Ίλον Μασκ ανα­κοί­νω­σε πως βάζει τέλος στη συμ­φω­νία των 44 δισε­κα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων για την εξα­γο­ρά της Twitter Inc, επι­κα­λού­με­νος ουσιώ­δη παρα­βί­α­ση πολ­λών δια­τά­ξε­ων της συμφωνίας.

Η τιμή της μετο­χής του Twitter υπο­χώ­ρη­σε κατά 6% μετά τη γνω­στο­ποί­η­ση της είδησης.

Η ανα­κοί­νω­ση ρίχνει τίτλους τέλους στη σενα­ριο­λο­γία για τη συμ­φω­νία «μαμούθ», αφού ο πλου­σιό­τε­ρος άνθρω­πος στον κόσμο ήρθε τον περα­σμέ­νο Απρί­λιο σε συμ­φω­νία για την εξα­γο­ρά του Twitter αλλά στη συνέ­χεια την ανέ­στει­λε έως ότου ο κολοσ­σός των μέσων κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης απο­δεί­ξει ότι τα spam bots αντι­προ­σω­πεύ­ουν ποσο­στό μικρό­τε­ρο του 5% των συνο­λι­κών χρη­στών του.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο