Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ, ο βασικός προμηθευτής όπλων του Ισραήλ

Η κυβέρ­νη­ση των Ηνω­μέ­νων Πολι­τειών της Αμε­ρι­κής ενέ­κρι­νε πωλή­σεις όπλων στο Ισρα­ήλ αξί­ας δεκά­δων εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων αφού ξέσπα­σε ο πόλε­μος με τη Χαμάς τον Οκτώβριο.

Ωστό­σο, η αμε­ρι­κα­νι­κή στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια στο Ισρα­ήλ είναι πελώ­ρια κι αδιά­λει­πτη επί δεκαετίες.

Το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ρίχνει φως σε αυτή τη συνερ­γα­σία την ώρα που ο αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Τζο Μπάι­ντεν αντι­με­τω­πί­ζει ολο­έ­να μεγα­λύ­τε­ρη πίε­ση από πολ­λές πλευ­ρές να θέσει όρους στη χορή­γη­ση στρα­τιω­τι­κής βοή­θειας, ώστε να εξα­σφα­λί­σει πως θα αντι­με­τω­πι­στεί η ανθρω­πι­στι­κή κατα­στρο­φή στη Λωρί­δα της Γάζας, την ώρα που ο πόλε­μος οδεύ­ει να συμπλη­ρώ­σει μισό χρό­νο την Κυρια­κή και το Ισρα­ήλ δολο­φο­νεί αδιά­κρι­τα γυναι­κό­παι­δα, μέλη ανθρω­πι­στι­κών οργα­νώ­σε­ων, ιατρι­κό και νοση­λευ­τι­κό προσωπικό…

«Κατεπείγουσες» πωλήσεις

Από το ξέσπα­σμα του πολέ­μου ανά­με­σα στο Ισρα­ήλ και το παλαι­στι­νια­κό ισλα­μι­στι­κό κίνη­μα Χαμάς, οι ΗΠΑ έχουν δημο­σιο­ποι­ή­σει δυο πωλή­σεις που έγι­ναν με τη λεγό­με­νη «κατε­πεί­γου­σα» δια­δι­κα­σία στον σύμ­μα­χό τους. Η οδός αυτή επι­τρέ­πει άμε­σες παρα­δό­σεις, παρα­κάμ­πτο­ντας τη συνή­θη δια­δι­κα­σία αξιο­λό­γη­σης και έγκρι­σης, διάρ­κειας 30 ημε­ρών, στο Κογκρέσο.

Στις αρχές Δεκεμ­βρί­ου, η Ουά­σιγ­κτον ενέ­κρι­νε την πώλη­ση, ένα­ντι 106 εκα­τομ­μυ­ρί­ων δολα­ρί­ων, 13.981 οβί­δων 120 χιλιο­στών. Πρό­κει­ται για πυρο­μα­χι­κά προ­ο­ρι­ζό­με­να κυρί­ως για τα άρμα­τα μάχης Μερ­κά­βα, που ανα­πτύ­χθη­καν στη Λωρί­δα της Γάζας στο πλαί­σιο των χερ­σαί­ων επι­χει­ρή­σε­ων ευρεί­ας κλί­μα­κας από τα τέλη Οκτωβρίου.

Στα τέλη Δεκεμ­βρί­ου, εγκρί­θη­κε δεύ­τε­ρη «κατε­πεί­γου­σα» πώλη­ση από την κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου Μπάι­ντεν. Επρό­κει­το για 57.000 οβί­δες 155 χιλιο­στών και συνα­φή εξο­πλι­σμό, με αξία συνο­λι­κά 147,5 εκατ. δολα­ρί­ων. Αντλή­θη­καν από τα απο­θέ­μα­τα του αμε­ρι­κα­νι­κού στρατού.

Οι πωλή­σεις όπλων με αξία που ξεπερ­νά συγκε­κρι­μέ­νο όριο είναι υπο­χρε­ω­τι­κό βάσει νόμου να ανα­κοι­νώ­νο­νται στις ΗΠΑ, κάτι όμως που δεν ισχύ­ει για μικρό­τε­ρης αξί­ας τέτοιες συναλ­λα­γές. Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα Washington Post, έχουν εγκρι­θεί πάνω από 100 πωλή­σεις στο Ισρα­ήλ που δεν δημο­σιο­ποι­ή­θη­καν από την κυβέρ­νη­ση του προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν μετά την επί­θε­ση της 7ης Οκτω­βρί­ου. Πολ­λές αφο­ρού­σαν πυρο­μα­χι­κά για το πυροβολικό.

Σταθερή για δεκαετίες

Οι «επεί­γου­σες» πωλή­σεις στο Ισρα­ήλ προ­στί­θε­νται στη στα­θε­ρή για δεκα­ε­τί­ες —και δωρε­άν— βοή­θεια των ΗΠΑ, οι οποί­ες δια­θέ­τουν στον πιο στε­νό σύμ­μα­χό τους στη Μέση Ανα­το­λή μέρος των πιο σύγ­χρο­νων οπλι­κών συστη­μά­των τους.

Από ιδρύ­σε­ώς του το 1948, η Ουά­σιγ­κτον χρη­μα­το­δό­τη­σε με κάπου 130 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια το Ισρα­ήλ, κατά επί­ση­μους αριθ­μούς. Το ποσό αυτό ισού­ται με 300 δισεκ. δολά­ρια αν ανα­προ­σαρ­μο­στεί για να ληφθεί υπό­ψη ο πληθωρισμός.

Το Ισρα­ήλ είναι «ο μεγα­λύ­τε­ρος απο­δέ­κτης αθροι­στι­κά» της αμε­ρι­κα­νι­κής βοή­θειας στο εξω­τε­ρι­κό «μετά τον Β΄ Παγκό­σμιο Πόλε­μο», ανέ­φε­ρε πρό­σφα­τη έκθε­ση του αμε­ρι­κα­νι­κού Κογκρέ­σου. Έλα­βε εξάλ­λου χωρι­στή, «μεγά­λη οικο­νο­μι­κή βοή­θεια» μετα­ξύ του 1971 και του 2007.

Έκτο­τε, η βοή­θεια είναι σχε­δόν απο­κλει­στι­κά στρα­τιω­τι­κή — κι ανέρ­χε­ται σε πάνω από 3,5 δισε­κα­τομ­μύ­ρια ευρώ τον χρό­νο, δυνά­μει πολυ­ε­τών διμε­ρών συμ­φω­νιών, που επί του παρό­ντος έχουν ισχύ ως το 2028.

«Οι ΗΠΑ παρέ­χουν στο Ισρα­ήλ πρό­σβα­ση σε κάποιους από τους πιο προηγ­μέ­νους στρα­τιω­τι­κούς εξο­πλι­σμούς στον κόσμο, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νου του (σ.σ. ‘αόρα­του’ για τα περισ­σό­τε­ρα ραντάρ μαχη­τι­κού αερο­σκά­φους) F‑35», συνο­ψί­ζει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Είναι επί­σης οι ΗΠΑ αυτές που χρη­μα­το­δο­τούν και εν μέρει προ­μη­θεύ­ουν εξο­πλι­σμό για το σύστη­μα αντια­ε­ρο­πο­ρι­κής άμυ­νας Σιδη­ρούς Θόλος. Το χαρα­κτη­ρι­ζό­με­νο απο­τε­λε­σμα­τι­κό αν και πολύ δαπα­νη­ρό σύστη­μα αυτό χαρα­κτη­ρί­ζε­ται η ασπί­δα του εβραϊ­κού κρά­τους για την ανα­χαί­τι­ση πυραύ­λων που εκτο­ξεύ­ο­νται από τη Λωρί­δα της Γάζας ή τον Λίβανο.

Η βοή­θεια κατευ­θύ­νε­ται σχε­δόν όλη στην αγο­ρά εξο­πλι­σμού και υπη­ρε­σιών από αμε­ρι­κα­νι­κές στρα­τιω­τι­κές βιομηχανίες.

Στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες, πολ­λές φωνές εκφρά­ζουν ολο­έ­να εντο­νό­τε­ρη ανη­συ­χία για τον τρο­μα­κτι­κά βαρύ απο­λο­γι­σμό θυμά­των στις τάξεις των αμά­χων κατά τις ισραη­λι­νές στρα­τιω­τι­κές επι­χει­ρή­σεις στη Λωρί­δα της Γάζας.

Η αμε­ρι­κα­νι­κή ομο­σπον­δια­κή νομο­θε­σία θεω­ρη­τι­κά απα­γο­ρεύ­ει την προ­μή­θεια όπλων σε χώρες που ευθύ­νο­νται για «κατά­φω­ρες παρα­βιά­σεις των ανθρω­πί­νων δικαιωμάτων».

Η κυβέρνηση Μπάιντεν δρομολογεί νέο εξοπλιστικό πακέτο 18 δισ. δολαρίων για το Ισραήλ

Την εντει­νό­με­νη στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη των ΗΠΑ στο Ισρα­ήλ, τόσο για τη σφα­γή των Παλαι­στι­νί­ων στη Γάζα, όσο και σε βάθος χρό­νου, για την «επό­με­νη μέρα» στην περιο­χή, επι­βε­βαιώ­νει ένα ακό­μα απο­κα­λυ­πτι­κό δημο­σί­ευ­μα, αυτήν τη φορά από το πρα­κτο­ρείο «Reuters».

Πλη­ρο­φο­ρί­ες που μετέ­δω­σε το πρα­κτο­ρείο ανα­φέ­ρουν ότι η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν σκέ­φτε­ται να προ­ω­θή­σει άλλο ένα πακέ­το, αξί­ας 18 δισ. δολα­ρί­ων, με όπλα, πυρο­μα­χι­κά (μετα­ξύ των οποί­ων και βόμ­βες ενός και μισού τόνου) και δεκά­δες μαχη­τι­κά F‑15.

Το νέο εξο­πλι­στι­κό πακέ­το είχε εξα­σφα­λί­σει την έγκρι­ση του Κογκρέ­σου στις 30 Γενά­ρη μετά από αίτη­μα του ισραη­λι­νού στρα­τού που προ­ω­θή­θη­κε εκ νέου την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα στην Ουά­σιγ­κτον από τον Ισραη­λι­νό υπουρ­γό Άμυ­νας, Γ. Γκάλαντ.

Σημειώ­νε­ται ότι παρά­δο­ση 25 μαχη­τι­κών F‑15 στο Ισρα­ήλ ανα­μέ­νε­ται το νωρί­τε­ρο το 2029, δεί­χνο­ντας τη βού­λη­ση των ΗΠΑ να ενι­σχύ­σουν μακρο­πρό­θε­σμα ακό­μα περισ­σό­τε­ρο τον στε­νό­τε­ρο σύμ­μα­χό τους στη Μέση Ανα­το­λή, με το βλέμ­μα στους εντει­νό­με­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς ανταγωνισμούς.

Σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Reuters», ο προ­ε­δρεύ­ων της Επι­τρο­πής Άμυ­νας και Εξω­τε­ρι­κών Σχέ­σε­ων της αμε­ρι­κα­νι­κής Βου­λής των Αντι­προ­σώ­πων, Μ. Μακόλ, έδωσε το «πρά­σι­νο φως» για την πώλη­ση και άλλων μαχη­τι­κών F‑15 τον περα­σμέ­νο Γενά­ρη, ενώ οι ΗΠΑ έχουν ήδη εξου­σιο­δο­τή­σει την παρά­δο­ση 1.800 βομ­βών ΜΚ84 (βάρους 925 κιλών) και 500 βομ­βών ΜΚ-82 (βάρους 227 κιλών).

 

ΙΔΕΕΣ και «ΣΤΡΑΤΗΓΟΙ» που άλλα­ξαν το ποδό­σφαι­ρο – Γιάν­νης Γεωργάκης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο