Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ο καρκίνος σκοτώνει όλο και λιγότερους (πλούσιους)

Έκθε­ση της Αμε­ρι­κα­νι­κής Αντι­καρ­κι­νι­κής Εται­ρεί­ας κατα­γρά­φει ότι η θνη­σι­μό­τη­τα που συν­δέ­ε­ται με τον καρ­κί­νο μειώ­θη­κε κατά 27% μέσα στα τελευ­ταία είκο­σι πέντε χρό­νια. Εξα­κο­λου­θούν ωστό­σο να κατα­γρά­φο­νται σημα­ντι­κές απο­κλεί­σεις του δεί­κτη ανά­με­σα στους πλού­σιους και τους φτω­χούς καρκινοπαθείς.

Στις ΗΠΑ, ο αγώ­νας ενα­ντί­ον του καρ­κί­νου μοιά­ζει να φέρ­νει καρ­πούς. Η θνη­σι­μό­τη­τα που οφεί­λε­ται στον καρ­κί­νο μειώ­νε­ται με στα­θε­ρό ρυθ­μό εδώ και πάνω από ένα τέταρ­το του αιώ­να, όπως κατέ­γρα­ψε έρευ­να της Αμε­ρι­κα­νι­κής Αντι­καρ­κι­νι­κής Εται­ρεί­ας που δόθη­καν στη δημο­σιό­τη­τα την Τρίτη.

Βεβαί­ως, εάν συγκρι­θεί με το σύνο­λο του 20ού αιώ­να, ο συνο­λι­κός αριθ­μός των θανά­των κατα­γρά­φει άνο­δο. Αλλά από την κορύ­φω­σή του, το 1991, όταν ο δεί­κτης ανερ­χό­ταν σε 215,1 θανά­τους ανά 100.000 κατοί­κους, ο δεί­κτης θνη­σι­μό­τη­τας μειώ­νε­ται στα­θε­ρά κατά 1,5% τον χρό­νο, και υπο­χώ­ρη­σε τους 156 θανά­τους ανά 100.000 κατοί­κους το 2016.

Η υπο­χώ­ρη­ση αυτή οφεί­λε­ται κυρί­ως στις «προ­σπά­θειες που έγι­ναν για πολύ και­ρό προ­κει­μέ­νου να μειω­θούν οι καπνι­στές και στις προ­ό­δους που έχουν γίνει στη διά­γνω­ση και τη θερα­πεία του καρ­κί­νου στα πιο πρώ­ι­μα στά­δια», επι­ση­μαί­νει η αμε­ρι­κα­νι­κή εφη­με­ρί­δα The Wall Street Journal.

2,6 εκατομμύρια λιγότεροι νεκροί

Αυτό μετα­φρά­ζε­ται σε περί­που 2,6 εκα­τομ­μύ­ρια λιγό­τε­ρους θανά­τους από καρ­κί­νο σε σύγκρι­ση με τον αριθ­μό που θα κατα­γρα­φό­ταν εάν το ποσο­στό θνη­σι­μό­τη­τας παρέ­με­νε στο επί­πε­δο του 1991, εξη­γούν οι ερευνητές.

Η τάση είναι πολύ καλή είδη­ση — ο καρ­κί­νος είναι μια από τις βασι­κές αιτί­ες θανά­του στις ΗΠΑ, μαζί με τις καρ­διαγ­γεια­κές παθή­σεις και τα δυστυ­χή­μα­τα, κατά τα πιο πρό­σφα­τα επί­ση­μα στοιχεία.

Αλλά παρ’ όλες τις προ­σπά­θειες που έχουν κατα­βλη­θεί, ο δεί­κτης θνη­σι­μό­τη­τας του καρ­κί­νου δεν έχει πέσει στο μηδέν. Οι ερευ­νη­τές προ­βλέ­πουν 1,7 εκατ. νέα κρού­σμα­τα και 600.000 θανά­τους από καρ­κί­νο στις το 2019.

Διαφορές ανδρών-γυναικών…

Σύμ­φω­να με την έκθε­ση, οι άνδρες πεθαί­νουν συχνό­τε­ρα από καρ­κί­νο του πνεύ­μο­να, του προ­στά­τη ή στο κόλον, ενώ οι γυναί­κες από καρ­κί­νο του πνεύ­μο­να, του μαστού και του παχέ­ος εντέ­ρου. Αυτές ακρι­βώς είναι επί­σης οι συχνό­τε­ρες μορ­φές καρ­κί­νου στη Γαλλία.

…εθνικών και κοινωνικοοικονομικών ομάδων

Οι φυλε­τι­κές, εθνι­κές και κοι­νω­νι­κές ομά­δες παρου­σιά­ζουν επί­σης απο­κλί­σεις ως προς τους δεί­κτες θνη­σι­μό­τη­τας από τον καρ­κί­νο. Οι άνθρω­ποι που ζουν στις φτω­χό­τε­ρες κομη­τεί­ες των ΗΠΑ έχουν πολύ υψη­λό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να καπνί­ζουν και να είναι παχύ­σαρ­κοι. Την περί­ο­δο 2012–2016, ο δεί­κτης θνη­σι­μό­τη­τας στις φτω­χό­τε­ρες περιο­χές ήταν 2 φορές υψη­λό­τε­ρος σε περι­πτώ­σεις καρ­κί­νου του τρα­χή­λου της μήτρας στις γυναί­κες και 40% υψη­λό­τε­ρος σε κρού­σμα­τα καρ­κί­νου του πνεύ­μο­να και του ήπα­τος στις φτω­χό­τε­ρες κομη­τεί­ες σε σύγκρι­ση με αυτές που κατέ­γρα­φαν μεγα­λύ­τε­ρα εισοδήματα.

Η φτώ­χεια συν­δέ­ε­ται επί­σης με πολύ χαμη­λό­τε­ρα επί­πε­δα συχνών ιατρι­κών εξε­τά­σε­ων, πράγ­μα που συχνά οδη­γεί στον εντο­πι­σμό της ασθέ­νειας σε αργό­τε­ρο στά­διο, ενώ συνε­πά­γε­ται επί­σης ότι υπάρ­χουν λιγό­τε­ρες πιθα­νό­τη­τες να προ­σφερ­θεί στον ασθε­νή η καλύ­τε­ρη — που τις περισ­σό­τε­ρες φορές είναι επί­σης ακρι­βό­τε­ρη — θεραπεία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο