Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Ο κυκλώνας Ίαν στοίχισε τη ζωή σε 62 ανθρώπους στη Φλόριντα και στη Βόρεια Καρολίνα

Ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των του κυκλώ­να Ίαν, ο οποί­ος έπλη­ξε νοτιο­α­να­το­λι­κές πολι­τεί­ες των ΗΠΑ την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα, έγι­νε βαρύ­τε­ρος, φθά­νο­ντας τους 62 νεκρούς, ανα­κοί­νω­σαν οι αρχές χθες Κυριακή.

Η επι­τρο­πή των ιατρο­δι­κα­στι­κών της Φλό­ρι­ντα ανα­κοί­νω­σε χθες πως έχει επι­βε­βαιώ­σει 58 θανά­τους, ενώ ο κυβερ­νή­της της Βόρειας Καρο­λί­νας δήλω­σε προ­χθές Σάβ­βα­το ότι τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους εξαι­τί­ας του κυκλώ­να. Ο προη­γού­με­νος απο­λο­γι­σμός στη Φλό­ρι­ντα έκα­νε λόγο για 44 νεκρούς.

Δεί­τε ενη­με­ρω­τι­κά και προς σύγκριση: 

Κούβα
Το αποτύπωμα του τυφώνα “Ian”

Ο Ίαν, ο οποί­ος είναι ένας από τους ισχυ­ρό­τε­ρους κυκλώ­νες που έχουν πλή­ξει τις ΗΠΑ, έσβη­σε από τον χάρ­τη ολό­κλη­ρες συνοι­κί­ες, κατέ­στρε­ψε γραμ­μές του δικτύ­ου δια­νο­μής ηλε­κτρι­σμού και γέφυ­ρες καθώς σάρω­νε τις νοτιο­δυ­τι­κές ακτές της Φλό­ρι­ντα από την Τετάρ­τη. Τις συνέ­πειες από τον κυκλώ­να επέ­τει­νε η τρα­γι­κή ανε­πάρ­κεια υπο­δο­μών, μέτρων και υπη­ρε­σιών για την προ­στα­σία του πλη­θυ­σμού, καθώς 17 χρό­νια μετά τους χιλιά­δες νεκρούς που άφη­σε ο τυφώ­νας Κατρί­να δεν έχει αλλά­ξει τίπο­τα στην Πολι­τι­κή Προ­στα­σία, στην ισχυ­ρό­τε­ρη καπι­τα­λι­στι­κή χώρα του κόσμου. 

Οι ισχυ­ροί άνε­μοι και οι καταρ­ρα­κτώ­δεις βρο­χές που προ­κά­λε­σαν πλημ­μύ­ρες έπλη­ξαν τομείς στα ενδό­τε­ρα της πολι­τεί­ας. Ομά­δες έρευ­νας και διά­σω­σης συνε­χί­ζουν να ψάχνουν, καθώς υπάρ­χουν φόβοι ότι ο απο­λο­γι­σμός των θυμά­των είναι μεγαλύτερος.

Μετά το κατα­στρο­φι­κό πέρα­σμά του από τη Φλό­ρι­ντα ο Ίαν κατευ­θύν­θη­κε προς τον Ατλα­ντι­κό, όμως έκα­νε ανα­στρο­φή και έπλη­ξε τη Νότια Καρο­λί­να έχο­ντας μετα­τρα­πεί ξανά σε κυκλώ­να Κατη­γο­ρί­ας 1, ενώ προ­κά­λε­σε επί­σης σφο­δρές βρο­χο­πτώ­σεις και στη Βόρεια Καρολίνα.

Χθες Κυρια­κή εξάλ­λου, η ακτο­φυ­λα­κή ανα­κοί­νω­σε πως ανέ­στει­λε τις έρευ­νες για τον εντο­πι­σμό δεκα­έ­ξι μετα­να­στών που αγνο­ού­νται μετά το ναυά­γιο πλε­ού­με­νου που τους μετέ­φε­ρε, εν μέσω του κυκλώ­να, στο αρχι­πέ­λα­γος των Κιζ. Δύο από τους επι­βαί­νο­ντες στο σκά­φος ανα­σύρ­θη­καν νεκροί. Εννέα μπό­ρε­σαν να σωθούν κολυμπώντας.

(Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP)

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο