Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πάνω από το 1/3 των νέων έχουν θετική άποψη για τον Κομμουνισμό

Πήγαν για μαλ­λί και βγή­καν… κου­ρε­μέ­νοι. Ο λόγος για τους υπεύ­θυ­νους του — χρη­μα­το­δο­τού­με­νου από τις αμε­ρι­κα­νι­κές μυστι­κές υπη­ρε­σί­ες — ιδρύ­μα­τος «Victims of Communism» (Θύμα­τα του Κομ­μου­νι­σμού), των οποί­ων η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα δεί­χνει να γυρί­ζει μπού­με­ρανγκ ενα­ντί­ον τους.

Πιο συγκε­κρι­μέ­να, το εν λόγω… «ευα­γές ίδρυ­μα» παρήγ­γει­λε σχε­τι­κή έρευ­να-δημο­σκό­πη­ση, ώστε να δια­πι­στω­θεί τι άπο­ψη έχουν οι νεό­τε­ρες ηλι­κί­ες (20–38 ετών) στις ΗΠΑ για τον σοσια­λι­σμό. Την έρευ­να διε­νήρ­γη­σε το βρε­τα­νι­κό ινστι­τού­το δημο­σκο­πή­σε­ων YouGov.

Τα απο­τε­λέ­σμα­τα ήταν απο­γοη­τευ­τι­κά για το ίδρυ­μα. Το 36% των ερω­τη­θέ­ντων δήλω­σαν ότι έχουν θετι­κή άπο­ψη για τον όρο «κομ­μου­νι­σμός», ποσο­στό που είναι κατά 8 μονά­δες υψη­λό­τε­ρο από αυτό του 2018. Την ίδια στιγ­μή, πτώ­ση παρου­σιά­ζει σε σχέ­ση με πέρυ­σι η θετι­κή άπο­ψη των νέων για το καπι­τα­λι­στι­κό σύστημα.

Στην ερώ­τη­ση αν θα ψηφί­ζα­τε έναν σοσια­λι­στή υπο­ψή­φιο, το 70% των λεγό­με­νων «millennials» (20–38 ετών) απά­ντη­σαν θετικά.

Στην ίδια έρευ­να, το 22% των ερω­τη­θέ­ντων απά­ντη­σε ότι «η κοι­νω­νία θα ήταν καλύ­τε­ρη εάν καταρ­γού­νταν η ατο­μι­κή ιδιο­κτη­σία», ενώ το 45% των νέων ηλι­κί­ας 18 έως 25 ετών δήλω­σαν ότι η ανώ­τα­τη εκπαί­δευ­ση πρέ­πει να είναι δωρεάν.

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ Ντό­ναλντ Τραμπ είχε την «τιμη­τι­κή» του στην έρευ­να, καθώς το 27% των ερω­τη­θέ­ντων τον επέ­λε­ξε ως «τη μεγα­λύ­τε­ρη απει­λή για την παγκό­σμια ειρή­νη». Το 22% επέ­λε­ξε τον ηγέ­τη της Λαϊ­κής Δημο­κρα­τί­ας της Βόρειας Κορέ­ας Κιμ Γιονγκ Ουν και το 15% το ρώσο πρό­ε­δρο Βλα­ντι­μίρ Πούτιν.

Οι υπεύ­θυ­νοι του ιδρύ­μα­τος δήλω­σαν «προ­βλη­μα­τι­σμέ­νοι» από τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας, η οποία είναι ενδει­κτι­κή του αδιε­ξό­δου στο οποίο έχει περιέλ­θει η αντι­κομ­μου­νι­στι­κή προ­πα­γάν­δα δεκα­ε­τιών στις ΗΠΑ.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο