Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πάνω από 130 συλλήψεις στη Νέα Υόρκη μετά από διαδηλώσεις φοιτητών υποστήριξης των Παλαιστινίων

Περισ­σό­τε­ροι από 130 άτο­μα συνε­λή­φθη­σαν κατά τη διάρ­κεια της νύχτας μπρο­στά από τις εγκα­τα­στά­σεις του διε­θνούς κύρους πανε­πι­στη­μί­ου NYU στη Νέα Υόρ­κη, μετά από δια­δη­λώ­σεις φοι­τη­τών υπέρ της Παλαι­στί­νης, ανέ­φε­ρε σήμε­ρα η αστυ­νο­μία στο Γαλ­λι­κό Πρακτορείο.

Αυτά τα 133 άτο­μα αφέ­θη­καν ελεύ­θε­ρα στη συνέ­χεια, δήλω­σε εκπρό­σω­πος της αστυ­νο­μί­ας της Νέας Υόρκης.

Οι συλ­λή­ψεις έγι­ναν καθώς πολ­λές αμε­ρι­κα­νι­κές πανε­πι­στη­μιου­πό­λεις βρί­σκο­νται σε ανα­βρα­σμό ξανά λόγω της πολε­μι­κής επι­χεί­ρη­σης του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας.

Βλα­ντί­μιρ Μαγια­κόφ­σκι: «Ωδή στην Επανάσταση»

 

 

 

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο