Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πέθανε η δικαστής Ρουθ Μπέιντερ Γκίνσμπεργκ, υπέρμαχος των δικαιωμάτων των γυναικών

Έφυ­γε από τη ζωή, χθες Παρα­σκευή, σε ηλι­κία 87 ετών, η Αμε­ρι­κα­νί­δα δικα­στής Ρουθ Μπέι­ντερ Γκίν­σμπεργκ, μέλος του Ανώ­τα­του Δικα­στη­ρί­ου των ΗΠΑ από το 1993.

Η Γκίν­σμπεργκ, που υπήρ­ξε για δεκα­ε­τί­ες ανυ­πο­χώ­ρη­τη υπε­ρα­σπι­στής των δικαιω­μά­των των γυναι­κών, έπα­σχε από καρ­κί­νο στο πάγκρεας.

Παι­δί φτω­χής οικο­γέ­νειας από το Μπρού­κλιν, η Ρουθ Μπέι­ντερ Γκίν­σμπεργκ ήταν ιδιαί­τε­ρα δημο­φι­λής σε προ­ο­δευ­τι­κούς κύκλους στις ΗΠΑ, κάτι ιδιαί­τε­ρα σπά­νιο για οποιο­δή­πο­τε μέλος του εννε­α­με­λούς Ανώ­τα­του Δικαστηρίου.

Σε αυτό συνέ­βαλ­λε το γεγο­νός ότι η δικα­στι­κός υπήρ­ξε πρω­το­πό­ρος στον αγώ­να για τη χει­ρα­φέ­τη­ση των γυναι­κών τη δεκα­ε­τία του 1970, αλλά και η στρά­τευ­σή της σε άλλα ζητή­μα­τα κοι­νω­νι­κής προ­ό­δου, όπως για παρά­δειγ­μα οι αμβλώ­σεις, ή οι γάμοι μετα­ξύ προ­σώ­πων του ίδιου φύλου.

Βέβαια, η αναμ­φί­βο­λα προ­ο­δευ­τι­κή στά­ση της σε μια σει­ρά ζητή­μα­τα δεν αναι­ρούν το γεγο­νός ότι και η ίδια απο­τέ­λε­σε ανα­πό­σπα­στο κομ­μά­τι της αστι­κής εξου­σί­ας στις ΗΠΑ. Άλλω­στε, στο Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο είχε διο­ρι­στεί το 1993 από τον Πρό­ε­δρο Μπιλ Κλίντον.

Το πρό­σω­πο που θα αντι­κα­τα­στή­σει την Γκίν­σμπεργκ θα πρέ­πει να εξα­σφα­λί­σει την έγκρι­ση της Γερου­σί­ας, όπου οι Ρεπου­μπλι­κά­νοι δια­τή­ρη­σαν την πλειο­ψη­φία τους στις ενδιά­με­σες εκλο­γές του 2018. Ο Τραμπ, ο οποί­ος θα διεκ­δι­κή­σει την επα­νε­κλο­γή του στο κορυ­φαίο αξί­ω­μα των ΗΠΑ την 3η Νοεμ­βρί­ου, έχει προ­χω­ρή­σει ήδη σε δύο — πρα­κτι­κά ισό­βιους — διο­ρι­σμούς συντη­ρη­τι­κών δικα­στι­κών στο σώμα: αυτόν του Νιλ Γκόρ­σατς (2017) και αυτόν του Μπρετ Κάβα­νο (2018).

Η κηδεία της θα γίνει σε στε­νό οικο­γε­νεια­κό κύκλο στο Εθνι­κό Νεκρο­τα­φείο του Άρλινγκτον.

Σακελλαροπούλου: Υπήρξε για μένα το πιο ισχυρό πρότυπο

Με ανάρ­τη­ση της στο Facebook η Πρό­ε­δρος της Ελλη­νι­κής Δημο­κρα­τί­ας Κατε­ρί­να Σακελ­λα­ρο­πού­λου εκφρά­ζει τη βαθιά της θλί­ψη για την απώ­λεια της Ρουθ Μπέι­ντερ Γκίν­σμπεργκ σημειώ­νο­ντας ότι πεν­θεί σαν να ήταν μέλος της οικο­γέ­νειάς της, καθώς υπήρ­ξε για εκεί­νη το πιο ισχυ­ρό πρό­τυ­πο στα χρό­νια που υπη­ρέ­τη­σε τη Δικαιοσύνη.

Όπως τονί­ζει η κυρία Σακελ­λα­ρο­πού­λου «ήταν η εγγύ­η­ση της ισορ­ρο­πί­ας, της Δικαιο­σύ­νης και της αλή­θειας», μια «ηθι­κή δύνα­μη της φύσης» και σημειώ­νει ότι «Το Ανώ­τα­το Δικα­στή­ριο των ΗΠΑ έχα­σε το πολυ­τι­μό­τε­ρο, ίσως, μέλος του».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο