Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πέθανε ο «αρχιτέκτονας» των ιμπεριαλιστικών πολέμων σε Αφγανιστάν-Ιράκ, Ντόναλντ Ράμσφελντ

Ο Ντό­ναλντ Ράμ­σφελντ, ο πρώ­ην υπουρ­γός Άμυ­νας των ΗΠΑ υπό την προ­ε­δρία του Τζορτζ Ουό­κερ Μπους, το «γερά­κι» των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πολέ­μων στο Αφγα­νι­στάν και στο Ιράκ, πέθα­νε σε ηλι­κία 88 ετών στην Πολι­τεία του Νέου Μεξι­κού, όπως ανα­κοί­νω­σε την Τετάρ­τη η οικο­γέ­νειά του.

Από­στρα­τος πιλό­τος του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού, ο Ράμ­σφελντ ήταν πρω­τερ­γά­της της εισβο­λής στο Αφγα­νι­στάν το φθι­νό­πω­ρο του 2001, μετά τις επι­θέ­σεις της 11ης Σεπτεμ­βρί­ου, και ο βασι­κός αρχι­τέ­κτο­νας της ιμπε­ρια­λι­στι­κής εισβο­λής στο Ιράκ το 2003.

Ο Ράμ­σφελντ εξου­σιο­δό­τη­σε προ­σω­πι­κά ο ίδιος σκλη­ρές τεχνι­κές ανά­κρι­σης για κρα­τού­με­νους. Η αμε­ρι­κα­νι­κή μετα­χεί­ρι­ση κρα­του­μέ­νων στο Ιράκ και υπό­πτων ξένης τρο­μο­κρα­τί­ας στη φυλα­κή στην ναυ­τι­κή βάση των ΗΠΑ, Γκουα­ντά­να­μο, που δημιούρ­γη­σε ο ίδιος, προ­κά­λε­σε διε­θνή κατα­δί­κη, με υπε­ρα­σπι­στές ανθρω­πί­νων δικαιω­μά­των και άλλους να τονί­ζουν ότι οι κρα­τού­με­νοι βασανίστηκαν.

Ο Ντό­ναλντ Ράμ­σφελντ ηγή­θη­κε του Πεντα­γώ­νου από το 1975 έως το 1977 και στη συνέ­χεια από το 2001 έως το 2006. Στην πρώ­τη του θητεία έγι­νε ο νεό­τε­ρος σε ηλι­κία υπουρ­γός Άμυ­νας των ΗΠΑ και με την επι­στρο­φή του στο πόστο αυτό το 2001 ο γηραιό­τε­ρος που ηγή­θη­κε του αμε­ρι­κα­νι­κού Πενταγώνου.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο