Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πέντε νεκροί και περισσότεροι από 40 Οχημα έπεσε σε χριστουγεννιάτικη παρέλαση

Κόκ­κι­νο SUV έπε­σε χθες Κυρια­κή πάνω σε ανυ­πο­ψί­α­στους ανθρώ­πους, ανά­με­σά τους μικρές μαθή­τριες με πομ-πομ, που συμ­με­τεί­χαν σε παρα­δο­σια­κή χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη παρέ­λα­ση στη Γουό­κε­σα, στην πολι­τεία Ουι­σκόν­σιν (βόρειες ΗΠΑ), με απο­τέ­λε­σμα πέντε άνθρω­ποι μα σκο­τω­θούν και περισ­σό­τε­ροι από 40 τραυ­μα­τί­σθη­καν, ανα­κοι­νώ­θη­κε από την αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυ­νη­ση της Γουόκεσα.

Ο Νταν Τόμ­σον, ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας στην πόλη αυτή 72.000 κατοί­κων, κάπου 32 χιλιό­με­τρα από το Μιλ­γουό­κι, δήλω­σε πως πρό­σω­πο ενδια­φέ­ρο­ντος έχει τεθεί υπό κρά­τη­ση και ότι το αυτο­κί­νη­το που χρη­σι­μο­ποι­ή­θη­κε βρί­σκε­ται στα χέρια των αρχών.

«Το όχη­μα χτύ­πη­σε πάνω από 20 ανθρώ­πους. Αρκε­τά θύμα­τα είναι παι­διά και υπάρ­χουν ορι­σμέ­νοι θάνα­τοι», δήλω­σε ο κ. Τόμ­σον σε δημοσιογράφους.

Όταν ερω­τή­θη­κε πόσοι είναι οι νεκροί, ο αρχη­γός της αστυ­νο­μί­ας περιο­ρί­στη­κε να πει πως «δεν έχω ακρι­βή αριθ­μό αυτή τη στιγμή».

Πρό­σθε­σε πως δεν είναι ακό­μη σαφές εάν επρό­κει­το για τρο­μο­κρα­τι­κή ενέργεια.

Σημεί­ω­σε ότι η εντο­λή που είχε δοθεί στους πολί­τες στο κέντρο της πόλης να ανα­ζη­τή­σουν το κοντι­νό­τε­ρο κατα­φύ­γιο έχει πλέ­ον αρθεί.

Ο κ. Τόμ­σον επι­βε­βαί­ω­σε ότι του­λά­χι­στον ένας αστυ­νο­μι­κός άνοι­ξε πυρ ενα­ντί­ον του κόκ­κι­νου SUV, χωρίς να τραυ­μα­τι­στεί κανέ­νας από τους ανθρώ­πους που συμ­με­τεί­χαν στην παρέ­λα­ση ή την παρα­κο­λου­θού­σαν. Συμπλή­ρω­σε πως εξ όσων γνω­ρί­ζει, δεν υπήρ­ξαν πυρά μέσα από το όχημα.

Σε βίντεο που αναρ­τή­θη­κε σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, το SUV εικο­νί­ζε­ται να κινεί­ται με ταχύ­τη­τα προς τα νώτα ανθρώ­πων που παρε­λαύ­νουν και χτυ­πά­ει πάνω από δέκα. Θεα­τές τρέ­χουν να προ­σφέ­ρουν βοή­θεια. Σε άλλο βίντεο, αστυ­νο­μι­κός εικο­νί­ζε­ται να πυρο­βο­λεί ενα­ντί­ον του αυτο­κι­νή­του προ­τού αυτό πέσει πάνω σε μπά­ρες που είχαν στη­θεί για την παρέλαση.

Γυναί­κα δήλω­σε στον τοπι­κό τηλε­ο­πτι­κό σταθ­μό Fox6 πως το SUV χτύ­πη­σε κυρί­ως μαθή­τριες 9 ως 15 ετών, μέλη ομά­δας χορού που συμ­με­τεί­χε στην παρέ­λα­ση. Αφη­γή­θη­κε πως αρχι­κά επι­κρά­τη­σε σιω­πή, κατό­πιν ακού­στη­καν ουρ­λια­χτά και κόσμος άρχι­σε να τρέ­χει προς το σημείο για να βοη­θή­σει, ανέ­φε­ρε το Fox6.

Σύμ­φω­να με την εκτί­μη­ση άλλου αυτό­πτη μάρ­τυ­ρα, το αυτο­κί­νη­το είχε ανα­πτύ­ξει ταχύ­τη­τα μετα­ξύ 60 και 70 χιλιο­μέ­τρων όταν χτύ­πη­σε κόσμο.

Τραυ­μα­τί­ες δια­κο­μί­στη­καν σε νοσο­κο­μείο με ασθε­νο­φό­ρα, με περι­πο­λι­κά και με αυτο­κί­νη­τα συγ­γε­νών και φίλων. Το νοσο­κο­μείο Παί­δων του Ουι­σκόν­σιν ανέ­φε­ρε μέσω Twitter ανέ­φε­ρε πως εισή­χθη­σαν 15 πρό­σω­πα ως τις 20:00, από τα οποία δεν είχε υπο­κύ­ψει κάποιο.

Τα σχο­λεία στη Γουό­κε­σα θα παρα­μεί­νουν κλει­στά σήμε­ρα και θα είναι δια­θέ­σι­μοι ψυχο­λό­γοι για τους μαθη­τές που μπο­ρεί να χρειά­ζο­νται υπο­στή­ρι­ξη, ανέ­φε­ρε η τοπι­κή διεύ­θυν­ση εκπαίδευσης.

Το 2016, φορ­τη­γό είχε πέσει πάνω σε χρι­στου­γεν­νιά­τι­κη αγο­ρά στο Βερο­λί­νο, με απο­τέ­λε­σμα 12 άνθρω­ποι να χάσουν τη ζωή τους. Την ευθύ­νη ανέ­λα­βε η τζι­χα­ντι­στι­κή οργά­νω­ση Ισλα­μι­κό Κρά­τος (ΙΚ). Νωρί­τε­ρα την ίδια χρο­νιά, φορ­τη­γό έπε­σε πάνω σε πλή­θος κόσμου στην Προ­με­νάντ ντεζ Ανγκλέ της Νίκαιας σκο­τώ­νο­ντας 84 ανθρώ­πους. Την ευθύ­νη ανέ­λα­βε επί­σης το ΙΚ.

Η τρα­γω­δία στη Γουό­κε­σα κατα­γρά­φη­κε στο τέλος μιας εβδο­μά­δας που σημα­δεύ­τη­κε από έντα­ση στο Ουι­σκόν­σιν, όπου ο νεα­ρός ακρο­δε­ξιός Κάιλ Ρίτεν­χα­ους απαλ­λά­χθη­κε στη δίκη του για τους φόνους δύο ανδρών εν μέσω ταρα­χών κατά τη διάρ­κεια δια­δη­λώ­σε­ων ενα­ντί­ον της αστυ­νο­μι­κής βίας στην Κενό­σα, μόλις 80 χιλιό­με­τρα μακριά.

vivlio mpelogiannis

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο