Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Παρουσιάζουν την εικόνα που κατέστρεψαν σαν την εικόνα που θέλουν να δημιουργήσουν

Φωτο­γρα­φί­ες γυναι­κών από το Αφγα­νι­στάν της δεκα­ε­τί­ας του ‘70 και του ‘80, την επο­χή, δηλα­δή, που οι γυναί­κες στο Αφγα­νι­στάν μπο­ρού­σαν ακό­μη να κυκλο­φο­ρούν με μίνι φού­στες, έδει­ξε ο σύμ­βου­λος εθνι­κής ασφα­λεί­ας των ΗΠΑ, αντι­στρά­τη­γος Χέρ­μπερτ Ρέι­μοντ Μακ Μάστερ, στον πρό­ε­δρο Τραμπ προ­κει­μέ­νου να τον πεί­σει να δια­τη­ρή­σει και να ενι­σχύ­σει τα αμε­ρι­κα­νι­κά στρα­τεύ­μα­τα κατο­χής στην περιο­χή. Το μήνυ­μα του Μακ Μάστερ, ήταν ότι η ελπί­δα δεν έχει χαθεί και πως η χώρα μπο­ρεί να επι­στρέ­ψει στα δυτι­κά πρό­τυ­πα που ακο­λου­θού­σε πριν από δεκαετίες.

Afghanistan2

Βέβαια οι φωτο­γρα­φί­ες που έδει­ξαν στον ένοι­κο του Λευ­κού Οίκου, παρου­σιά­ζουν τις συν­θή­κες ζωής που επι­κρα­τού­σαν σε μια χώρα πριν οι ΗΠΑ αρχί­σουν να εξο­πλί­ζουν και να χρη­μα­το­δο­τούν ομά­δες εξτρε­μι­στών ισλα­μι­στών, όπως οι Μου­τζα­χε­ντίν και αργό­τε­ρα οι Ταλι­μπάν. Σε μια χώρα που είχε λαϊ­κή κυβέρ­νη­ση η οποία ανά­με­σα στα άλλα προ­ώ­θη­σε, μια πολι­τι­κή δυτι­κό­τρο­που αστι­κού εκσυγ­χρο­νι­σμού, με μέτρα όπως η καθιέ­ρω­ση της υπο­χρε­ω­τι­κής δωρε­άν εκπαί­δευ­σης, η απε­λευ­θέ­ρω­ση της γυναί­κας από τα δεσμά του ισλα­μι­κού νόμου κ.ά.

Αυτή η κυβέρ­νη­ση ανα­τρά­πη­κε από τους Μου­τζα­χε­ντί το 1992, και μάλι­στα της ανα­τρο­πής ακο­λού­θη­σε το φοβε­ρό κύμα σφα­γών (από τους Μου­τζα­χε­ντίν), που το δια­δέ­χτη­κε το ακό­μα πιο τρο­με­ρό κύμα σφα­γών από τους Ταλι­μπάν (Μου­τζα­χε­ντίν και Ταλι­μπάν δημιούρ­γη­μα και σύμ­μα­χοι των ΗΠΑ, στον αγώ­να κατά της τότε Σοβιε­τι­κής Ενωσης).

Η ηγε­σία των ΗΠΑ (ο τότε Πρό­ε­δρος Ρήγκαν) ονό­μα­ζε «ιερούς πολε­μι­στές» τους πολέ­μιους του αφγα­νι­κού λαϊ­κο­δη­μο­κρα­τι­κού καθε­στώ­τος και, μαζί με άλλες ιμπε­ρια­λι­στι­κές χώρες, το Πακι­στάν, τη Σαου­δι­κή Αρα­βία, κλπ., δημιουρ­γού­σαν, εξό­πλι­ζαν, εκπαί­δευαν και καθο­δη­γού­σαν τους «μου­τζα­χε­ντίν». Ήταν η ΣΙΑ και οι άλλες αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες που στρα­το­λο­γού­σαν διά­φο­ρους φανα­τι­κούς από την Αίγυ­πτο, την Υεμέ­νη και άλλες αρα­βι­κές χώρες και χρη­μα­το­δο­τού­σαν τον «ιερό πόλε­μο» — όπως έλε­γαν — ενά­ντια στους κομ­μου­νι­στές, τη λαϊ­κή εξου­σία του Αφγα­νι­στάν και τη Σοβιε­τι­κή Ενωση .

Οι φιλε­λεύ­θε­ροι της επο­χής βέβαια, όπως η Μάρ­γκα­ρετ Θάτσερ, εξυ­μνού­σαν το έργο των ισλα­μι­στών τρο­μο­κρα­τών και τα δυτι­κά μέσα ενη­μέ­ρω­σης παρου­σί­α­ζαν ακό­μη και τον Οσά­μα Μπιν Λάντεν σαν πρό­τυ­πο ισλα­μι­στή επιχειρηματία.

Να το εκλά­βου­με αυτό ως ανα­γνώ­ρι­ση των εγκλη­μα­τι­κών ευθυ­νών που έχουν οι ΗΠΑ για όσα έγι­ναν τα τελευ­ταία 25 χρό­νια στο Αφγα­νι­στάν; Οχι. Απλά η στά­ση των ΗΠΑ εκεί­νης της επο­χής ήταν υπό το πρί­σμα των τακτι­κών γεω­πο­λι­τι­κών υπο­λο­γι­σμών τους,

Όπως συμ­βαί­νει όμως πάντα σε αυτές τις περι­πτώ­σεις το κτή­νος που γεν­νούν οι αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες πλη­ρο­φο­ριών και το Πεντά­γω­νο στρέ­φε­ται ενα­ντί­ον τους. Και τότε το χρη­σι­μο­ποιούν σαν άλλο­θι για νέες στρα­τιω­τι­κές επεμ­βά­σεις για την εξυ­πη­ρέ­τη­ση των τωρι­νών συμ­φε­ρό­ντων τους.

Το να παρου­σιά­ζουν όμως την εικό­να που κατέ­στρε­ψαν σαν την εικό­να που θέλουν να δημιουρ­γή­σουν, ξεπερ­νά κάθε όριο θράσους.

Afghanistan2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο