Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πεθαίνοντας στη μητρόπολη του καπιταλισμού — 60 νεκροί από την χιονοθύελλα

Δεκά­δες άνθρω­ποι έχα­σαν τη ζωή τους στις ΗΠΑ από τις έντο­νες χιο­νο­θύ­ελ­λες και τον παγε­τό που έπλη­ξαν τα Χρι­στού­γεν­να μεγά­λο τμή­μα της χώρας, παρά τις έγκαι­ρες προει­δο­ποι­ή­σεις των μετε­ω­ρο­λό­γων, με τον λαό να μένει για μια ακό­μα φορά ανυ­πε­ρά­σπι­στος εξαι­τί­ας της πολι­τι­κής που θυσιά­ζει τα ανα­γκαία μέτρα για την προ­στα­σία του στον βωμό της υπη­ρέ­τη­σης των κερ­δών των μονοπωλίων.

Με τα δεδο­μέ­να που υπήρ­χαν μέχρι χτες βρά­δυ, κι ενώ συνε­χι­ζό­ταν ακό­μα η κατα­γρα­φή, υπο­λο­γι­ζό­ταν ότι η κακο­και­ρία άφη­σε πίσω της περί­που 60 νεκρούς, από τους οποί­ους οι 28 πέθα­ναν στην κομη­τεία Ιρι, στην πολι­τεία της Νέας Υόρκης.

Αρκε­τοί έχα­σαν τη ζωή τους εγκλω­βι­σμέ­νοι σε σπί­τια και αυτο­κί­νη­τα που είχαν απο­κλει­στεί από το χιό­νι, άλλοι περι­μέ­νο­ντας μάταια ιατρι­κή βοή­θεια που δεν μπο­ρού­σε να τους προ­σεγ­γί­σει, άλλοι στην προ­σπά­θειά τους να φτυα­ρί­σουν χωρίς καμία κρα­τι­κή βοή­θεια το χιό­νι και να απε­γκλω­βι­στούν από τα απο­κλει­σμέ­να σπί­τια τους…

Απρο­στά­τευ­τοι στον χιο­νιά παρέ­μει­ναν και πολ­λοί μετα­νά­στες «χωρίς χαρ­τιά», αφού ακό­μα και στις περι­πτώ­σεις που προ­βλέ­φθη­κε η φιλο­ξε­νία τους σε θερ­μαι­νό­με­νους χώρους, διά­χυ­τος ήταν ο φόβος ότι θα έρθουν αντι­μέ­τω­ποι με συλ­λή­ψεις και απελάσεις.

Το Μπά­φα­λο, η δεύ­τε­ρη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη της πολι­τεί­ας της Νέας Υόρ­κης, παρα­μέ­νει εδώ και τρεις μέρες σχε­δόν απο­κλει­σμέ­νο, με το χιό­νι να ξεπερ­νά τα 1,25 μέτρα.

Η κατά­στα­ση επι­δει­νώ­θη­κε από το γεγο­νός ότι σε συν­θή­κες μεγά­λου ψύχους, σημειώ­θη­καν δια­κο­πές ρεύ­μα­τος σε πάνω από 1,7 εκα­τομ­μύ­ρια νοι­κο­κυ­ριά και επι­χει­ρή­σεις. Σε πολ­λές περι­πτώ­σεις οι δια­κο­πές αυτές παρέ­μει­ναν για πολ­λές ώρες ή και μέρες.

Παρά τις τιτά­νιες προ­σπά­θειες των συνερ­γεί­ων τεχνι­κών και άλλων εργα­ζο­μέ­νων, που συχνά παλεύ­ουν με απαρ­χαιω­μέ­νες υπο­δο­μές, μέχρι χτες χωρίς ρεύ­μα παρέ­με­ναν περί­που 100.000 σπί­τια και μαγα­ζιά, με τα περισ­σό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα να εντο­πί­ζο­νται στο Ορε­γκον και την Καλιφόρνια.

Σοβα­ρά προ­βλή­μα­τα παρου­σί­α­σαν δεκά­δες δίκτυα ύδρευ­σης, με το θερ­μό­με­τρο να δεί­χνει θερ­μο­κρα­σί­ες ακό­μη και 50 βαθ­μούς Κελ­σί­ου υπό το μηδέν σε πολι­τεί­ες όπως η Μοντά­να και το Τενε­σί. Περί­που 65.000 νοι­κο­κυ­ριά έμει­ναν χωρίς νερό χτες στο Τενεσί.

Μέχρι και χτες τα οδι­κά δίκτυα σε πολ­λές πολι­τεί­ες είχαν παρα­μεί­νει γεμά­τα αυτο­κί­νη­τα, λεω­φο­ρεία, ασθε­νο­φό­ρα, ακό­μη και εκχιο­νι­στι­κά μηχα­νή­μα­τα που θάφτη­καν κάτω από το χιό­νι, επι­δει­νώ­νο­ντας τη δυσκο­λία καθα­ρι­σμού των δρόμων.

Αλυ­σι­δω­τές συνέ­πειες προ­κλή­θη­καν και στην εφο­δια­στι­κή αλυ­σί­δα και την τρο­φο­δο­σία κατα­στη­μά­των, με απο­τέ­λε­σμα εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες νοι­κο­κυ­ριά στις περισ­σό­τε­ρο πλη­γεί­σες περιο­χές να αντι­με­τω­πί­ζουν ελλεί­ψεις σε είδη πρώ­της ανάγκης.

Χάος προ­κλή­θη­κε στις αερο­πο­ρι­κές συγκοι­νω­νί­ες, με πολ­λές χιλιά­δες ακυ­ρώ­σεις πτή­σε­ων, όπως και στις σιδη­ρο­δρο­μι­κές μετα­φο­ρές. Ακό­μα και χτες ακυ­ρώ­θη­καν 3.000 πτή­σεις, με εντο­νό­τε­ρα προ­βλή­μα­τα να κατα­γρά­φο­νται στα διε­θνή αερο­δρό­μια του Ντέν­βερ, του Σικά­γου, Βαλ­τι­μό­ρης — Ουά­σιγ­κτον κ.ά.

Κατό­πιν εορ­τής, για μια ακό­μα φορά, η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν ενέ­κρι­νε τη χορή­γη­ση ομο­σπον­δια­κής βοή­θειας στην πολι­τεία της Νέας Υόρκης.

Κι όλα αυτά ενώ η σφο­δρή χιο­νο­θύ­ελ­λα που πλήτ­τει εδώ και μέρες τις ΗΠΑ «απέ­χει πολύ ακό­μη από το τέλος της», όπως επι­ση­μαί­νε­ται, με τους μετε­ω­ρο­λό­γους να προ­βλέ­πουν ότι θα πέσουν άλλα 30 εκα­το­στά χιό­νι μέσα στο επό­με­νο διήμερο.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο